Lähde maakuntavaaliehdokkaaksi / Sök till landskapsvals kandidat

Kutsumme sinut mukaan ehdokkaaksi maakuntavaaleihin, jotka pidetään aikaisintaan syksyllä 2019. Rakennamme kestävää lähimmäisyyttä myös maakunnissa. Lähde sinäkin mukaan vaikuttamaan!

Ehdokkaaksi voit ilmoittautua täyttämällä lomakkeen: TÄÄLLÄ

 

Kun olet täyttänyt ehdokashakemuslomakkeen, saat omaan sähköpostiisi viestin, mikä sinun tulee säästää vaalipäivään asti. Viestissä olevalla linkillä pääset täydentämään tietosi myöhemmin eli mm. lisäämään vaalisloganisi ja kirjoittamaan esittelysi.

Suomi jakautuu 18 maakuntaan, joten maakuntavaaleissa on 18 eri vaalipiiriä. Maakunnat löydät täältä: alueuudistus.fi/maakunnat2021. Ehdokkaana voi olla siinä maakunnassa, missä on oma kotikunta.

Ehdokkuuta varten tarvitset hyvän valokuvan. Katso valokuvausohje: Maakuntavaalit2018_Valokuvausohje (Viime vuoden kuntavaalien hyvää kuvaa voi käyttää.) Lomakkeen täyttämisen jälkeen oman alueesi piirijärjestö/paikallisosasto on sinuun yhteydessä. Ehdokkaat nimeää kunkin maakunnan alueen KD:n piirijärjestö. Piirijärjestöjen yhteystiedot löydät: www.kd.fi/yhteystiedot/piirijarjestot/

Näiden ehdokashakemusten perusteella tehdään ehdokasgalleria, joka julkaistaan lähempänä vaaleja sen jälkeen, kun piirijärjestöt ovat nimenneet ehdokkaat. Vastaavanlainen mitä oli kuntavaaleissa 2017, mikä toimii nyt kuntavaltuutettugalleriana: vaalit.kd.fi/2017.

Jokaisen ehdokkaan PITÄÄ TÄYTTÄÄ JA ALLEKIRJOITTAA myös paperinen ehdokassuostumuslomake, mikä toimitetaan omalle piirijärjestölle.

 

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ehdokasmateriaaleja voit käyttää soveltuvin osin: www.kd.fi/osallistu/ehdokasinfo.

 

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS

Haluathan sinä olla vaikuttamassa oman maakuntasi tulevaisuuteen. Jokaisella maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan ylintä päätösvaltaa. Maakuntavaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut maakunnassa toimitettavissa maakuntavaaleissa. Maakuntavaltuusto päättää mm. maakuntastrategiasta, maakunnan hallintosäännöstä sekä maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maakuntavaltuusto asettaa maakuntahallituksen ja maakunnan muut toimielimet sekä valitsee maakuntajohtajan. Maakuntahallitus johtaa maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Ensimmäiset maakuntavaltuutetut päättävät millainen oma maakunta tulee olemaan sekä mm. päättämään oman maakunnan organisaatiosta:

  • mitä kaikkia tehtäviä maakuntavaltuutetut tulevat hoitamaan
  • miten usein maakuntavaltuusto kokoontuu omassa maakunnassa
  • millaisia lautakuntia, johtokuntia, jaostoja tms. oman maakunnan sisällä tulee olemaan

Näissä vaaleissa valittujen maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi vuonna 2019 ja kestää toukokuun 2021 loppuun. Sitä seuraavat maakuntavaalit on tarkoitus pitää kuntavaalien yhteydessä huhtikuussa 2021.

Lähde mukaan ja täytä lomake: TÄÄLLÄ

 

Paljon tietoa Maakunta- ja sote-uudistuksesta sekä maakuntavaaleista voit lukea:

 

 

 

 

 

Maakuntavaalien infoja ja materiaaleja päivitämme näille sivuille vuoden 2018 aikana. Voit käyttää kuntavaalien 2017 vaalimateriaaleja soveltuvin osin: www.kd.fi/osallistu/ehdokasinfo/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAAKUNNAN TEHTÄVÄT JATKOSSA:

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Maakunta- ja sote -uudistuksessa uuteen maakuntaorganisaatioon siirtyy tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Maakunnat vastaavat 1.1.2020 alkaen:

•                    sosiaali- ja terveydenhuollosta,

•                    pelastustoimesta,

•                    ympäristöterveydenhuollosta,

•                    alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä,

•                    maakuntakaavoituksesta,

•                    maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä

•                    maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

 

MAAKUNTAVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ JATKOSSA:

1) maakuntastrategiasta;

2) maakunnan hallintosäännöstä;

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;

5) maakuntalain 9 luvussa tarkoitetuista liikelaitosta koskevista asioista;

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei laissa jäljempänä toisin säädetä;

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;

12) maakunnan tilintarkastajien valitsemisesta;

13) tilivelvollisten nimeämisestä;

14) maakunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;

15) muista maakuntavaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

 

MAAKUNNAN TOIMIELIMET:

Maakunnassa on oltava maakuntavaltuuston lisäksi maakuntahallitus ja tarkastuslautakunta.

Maakuntavaltuusto voi lisäksi asettaa:

1) maakuntahallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä;

2) maakunnan toimielimen alaisena toimivia johtokuntia tietyn tehtävän hoitamista varten;

3) jaostoja maakuntahallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan.

Maakuntahallitus ja maakuntavaltuuston päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Maakuntalakiesitys löytyy kokonaisuudessan: TÄÄLTÄ

 

Tiedätkö hyvän ehdokkaan tai haluaisitko mukaan kampanjoimaan?

Voit myös vinkata henkilöstä, jota mielestäsi kannattaisi kysyä ehdokkaaksi lomakkeella: www.kd.fi/ehdokasvinkki. Vaaleihin voi myös osallistua toimimalla ehdokkaiden kampanjatiimeissä. Ole yhteydessä:

Asmo Maanselkä, puoluesihteeri

[email protected], puh 044 511 2236

Mikko Rekimies, järjestöpäällikkö

[email protected], puh 044 552 5030

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inbjuder dig till att vara kandidat till landskapsvalet, som borde hållas i maj 2019. Vi ska också bygga medmänsklighet i landskapen. Kom med och påverka!

Kandidater kan anmäla sig genom det här formuläret:  TÄÄLLÄ

När du har fyllt i kandidatformuläret får du ett meddelande i din e-post adress, vilket du ska spara fram till valdagen. Länken i posten låter dig komplettera dina data senare, bl.a. lägga till din val logo och skriva din presentation.

 

Finland delas in i 18 landskap, så de finns alltså 18 olika valområden i landskaps valen. Landskapen hittar du här: alueuudistus.fi/maakunnat2021. Du kan ställa upp som kandidat i din hemkommun.

För din kandidatur behöver du en bra bild. Titta bildanvisningar här: Maakuntavaalit2018_Valokuvausohje. Efter att du fyllt i formuläret tar din distriktsorganisation/lokalorganisation kontakt. KD:s distriktsorganisation utnämner sina kandidater. Distriktsorganisationernas kontaktuppgifter hittas här: www.kd.fi/yhteystiedot/piirijarjestot.

Baserat på dessa kandidater kommer ett kandidatgalleri att publiceras närmare valet efter att distrikten har utsett kandidater. På samma sätt som i kommunen 2017, som nu fungerar som kommunfullmäktige: vaalit.kd.fi/2017.

 

Du kan använda kandidatmaterialet för 2019 enligt vad som är tillämpligt: www.kd.fi/osallistu/ehdokasinfo.

·        Läkarförbundets landskapsvals mål: Maakuntavaalit2018_Lääkäriliiton maakuntavaalitavoitteet

·        Arbetslösas centralorganisations krav: Maakuntavaalit2018_Työttömien Keskusjärjestö ry_Maakuntavaaliteesit

 

LANDSKAPS OCH SOTE-REFORMER

Du vill väll vara med och påverka på ditt eget landskaps framtid. Varje landskap har ett landskapsfullmäktige  som ansvarar för landskapets verksamhet och ekonomi och använder landskapets högsta beslutsbefogenhet. Landskapsfullmäktige väljs till provinsvalet av delegater och suppleanter i provinsen. Stadsrådet fattar bland annat den regionala strategin, den provinsiella administrativa regeln, den regionala budgeten och den ekonomiska planen.

De landskapsfullmäktige utser den andra regeringen i länsstyrelsen och landskapen och väljer ut provinsguvernören. Landskapsfullmäktige styr landskapets verksamhet, administration och ekonomi. Landskapsfullmäktige är ledd av provinsregeringen under provinsiell administration, finanser och andra aktiviteter.

De första landskapsråds medlemmarna bestämmer hurdant landsapet kommer vara

·        Vilka alla uppgifter landsortsdeleganterna kommer att sköta

·        Hur ofta landskapsrådet samlas i sitt eget landskap

·        Huradana kommittéer, styrelser, kamrar etc. det kommer finnas i ett landskap

De landskapsråd som valts i valet skulle börja 2019 och sluta i maj 2021. Följande landskapsval ska hållas i samband med kommunvalet i april 2021.

Kom med och fyll i blanketten: HÄR

 

Mycket information om landskap- och sote-reformerna samt landskaps valen hittas på:

·        Statsrådets hemsida: omamaakunta.fi  samt alueuudistus.fi

 

·        Kommunförbundets hemsida: www.kuntaliitto.fi

 

·        Justitieministeriets hemsida: www.vaalit.fi

 

Ny information uppdateras på de här sidorna under år 2018 och 2019. Du kan använda 2019 riksdagsvals material enligt vad som är lämpligt: www.kd.fi/osallistu/ehdokasinfo.

 

LANDSKAPETS UPPGIFTER I FORTSÄTTNINGEN:

Landskapernas uppgifter bygger på en tydlig arbetsfördelning mellan kommunen, landskapen och staten. I landskaps-och sote-reformerna överförs ELY-centra, TE-kontor, regionala myndigheter, regionala råd och andra kommuner till den nya landskaps organisationen.

Från och med 1 januari 2020 kommer landskaperna att ansvara för:

•                 social- och hälsovård,

•                 räddningstjänst,

•                 miljö och hälsa

•                 regionala utvecklingsuppgifter och främjande av industri,

•                regional planering,

•                Främjande av provinsiell identitet och kultur samt

•                Övriga regionala tjänster enligt lag till provinsen.

 

LANDSKAPSRÅDET BESTÄMMER I FRAMTIDEN OM:

1)  Landskapsstrategi

2) de provinsiella administrativa reglerna

3) uppskattning av budgeten och den ekonomiska planen

4) Principerna för bolagsstyrning och koncernens riktlinjer.

5) frågor som rör ett kommersiellt företag i den mening som avses i 9 kap.

6) basen för kapitalförvaltning och investeringar

7) Grunderna för intern kontroll och riskhantering.

8) De allmänna kriterierna för avgifter för tjänster och andra tjänster samt kundavgifter för tjänster som hör till provinsens organisatoriska ansvar.

9) Ett garantiföretag eller annan garanti för den andra skulden.

10) val av medlemmar till institutionerna, om inget annat anges i lagen

11) Kriterierna för de ekonomiska fördelarna med de valda personerna.

12) Valet av revisorerna i provinsen.

13) beteckningen av ansvariga personer

14) Antagande och urladdning av de provinsiella kontona

15) frågor som har beslutats och beslutats av andra provinsråd.

 

LANDSKAPETS INSTITUTIONER:

Förutom landskapfullmäktige måste landskapets också ha ett landskapsstyrelse och revisionsverk.

Landskapsrådet kan ännu tilläggä:

1)  styrelser som arbetar under landskapsstyrelse för att utföra permanenta uppgifter;

2) styrelsen för den regionala institutionen för utförandet av en särskild uppgift,

3) Hemregeringens styrelse, kommitee och nämnd

 

Känner du t en bra kandidat eller vill du med i en kampanjen?

Du kan också föreslå en person som du tycker man borde fråga till att vara kandidat i den här blanketten: www.kd.fi/ehdokasvinkki. Du kan också delta i valet genom kandidaternas kampanj.

Vänligen kontakta:

Asmo Maanselkä, partisekreterare

[email protected], tel 044 511 2236

Mikko Rekimies, organisationschef

[email protected], tel 044 552 5030