Kommunalval 2021

KD:s kommunfullmäktige

Kristdemokraterna vann i kommunalvalet 9.4.2017 en valseger: 105 551 röster (+12 294 röster i jämförelse med föregående val) och 316 fullmäktigeledamöter (+ 16). Våra ledamöter arbetar för bland annat bättre basservice, en frisk kommunal ekonomi och förutsättningarna för sysselsättning. Bekanta dig med KD:s förtroendevalda under perioden 1.6.2017-31.5.2021.

Kommunalvalet 13.6.2021

Kom med som kristdemokratisk kandidat genom att fylla i kandidatblanketten: HÄR

 • När du har fyllt i den elektroniska kandidatansökan förmedlas ansökan till ordföranden och sekreteraren för KD:s lokalavdelning på din hemort (i Helsingfors kretsen). Lolalavdelningen tar sedan kontakt med dig. Lokalavdelningen utnämner kommunalvalskandidaterna.
 • Efter att du skickat in din kandidatansökan får du ett meddelande till din e-post med en länk och ett lösenord som ger dig möjlighet att uppdatera och komplettera dina kandidatuppgifter. Spara e-posten ända fram till valdagen 18.4.2021.
 • Förutom den elektroniska kandidatansökan bör varje kommunalvalskandidat fylla i en pappersversion om samtycke till kandidatur undertecknad med egenhändig underskrift:
  word: Kommunalval2021_ kandidatförsäkran
  pdf: Kommunalval2021_ kandidatförsäkran
 • https://www.kdpuolue.fi/kd/files/2021/01/Kuntavaalit2021_Fotograferinsanvisning.pdf
 • Papperblanketterna i original för kandidatförsäkran förmedlas av KD:s lokalavdelning till den egna kommunens centralvalnämnd (och kopian av blanketten blir hos KD:s loalavdelning)

Sari Essayah vill inspirera till kandidatur i kommunalvalet:

”En bra kandidat är en sådan som vill påverka.”

”Ofta kan kandidaten vara lokalt känd: till exempel vårdare, poliser, funktionärer i idrottsföreningar eller lokala föreningar kan samla en ansenlig mängd röster. Ibland räcker det om man har en stor familje- eller vänkrets och lyckas mobilisera väljarna.”

”Nätverkande är viktigt. I den egna hobbykretsen eller församlingen kan man få en stor stödtrupp, som kan mångfaldiga valresultatet.”

”Essayahs kriterier på en bra kandidat är vida:  många olika slags personer klarar sig i valet. Man skall inte sätta ribban för högt för sig själv; det viktiga är viljan att påverka ärendena i den egna kommunen. Det kan vara byskolan, barns hobbymöjligheter eller åldringsvården, säger hon. Det är viktigt att också funder apå kommunens livskraft, så att det finns arbetsplatser och hobbymöjligheter, eftersom de utövar dragningskraft.”

”I diskussionerna om skolornas julfester och sommarpsalmen samt församlingarnas och övrigas besökspraxis är det skäl att notera att dessa beslut görs i kommunens bildningsnämnd och skolornas direktioner, där man besluter om kommunens och skolornas läroplaner. I de här frågorna har man i kommunen uttryckligen möjlighet att påverka.”

”Som kandidater behövs framför allt vanliga och olika slags människor, unga och gamla, män och kvinnor, arbetare och företagare, och allt däremellan. I alla kommuner och städer i Finland. Just du behövs som kandidat, vädjar Essayah.”

I kommunalvalet kan man kandidera i den kommun där man är skriven 23.4.2021

Officiellt valbar eller godtagbar som kandidat i kommunalvalet är en person

1)    vars hemkommun ifrågavarande kommun är

2)    som i någon kommun har rösträtt i kommunalvalet och

3)    som inte har förklarats omyndig

Om begränsningar angående valbarhet stadgas i kommunallagen 72 §.

Datum för kommunalvalet:

Beslut har tagits om att framflytta kommunalvalet till 13.6.2021. Från Justitieministeriet har vi fått följande direktiv:

 • kandidatlistorna bör inlämnas till kommunernas centralvalnämnder tisdag 9.3.2021 senast kl. 16.00. (Eftersom det alltid kan vara möjligt att förslaget om att ändra vallagen faller i riksdagen, el.dyl.).
 • de samtyckesblanketter som redan inlämnats till centralvalnämnderna gäller också i valet 13.6, även om de har fel datum (18.4.).
 • de samtyckesblanketter som ännu inte har inlämnats, men undertecknats, gäller också i valet 13.6, även om de har fel datum (18.4).
 • dessa dokument måste inlämnas till kommunens centralvalnämnd senast tisdag 9.3. kl. 16 i varje kommun.
 • redan inlämnade valdokument och kandidatblanketter kan kompletteras och ändras fram till tisdag 4.5.2021 kl. 16.00
 • alltså kan och bör man och det lönar sig nu att skaffa fler kandidater ända fram till 4.5 kl. 16:
 • fre 23.4 uppgifter plockas till rösträttsregistret  (eller vem som har rätt att rösta och kandidera i detta val)
 • tis 4.5. kl. 16 bör kandidatansökningarna vara inlämnade till kommunen
 • fre 14.5 kandidatuppställningem fastställs
 • förhandsröstning i hemlandet i 2 veckor (26.5-6.6) och utomlands 4 dagar (2-5.6)
 • sön 13.6 valdag
 • sön 1.8 nya fullmäktige tillträder
 • Berätta om ditt intresse för kandidatur och fyll i den elektroniska kandidatansökan

Vilka ärenden behandlas på fullmäktiges möten och vad besluts där?

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens verksamhet och de centrala målen för ekonomin och grunderna för förvaltningen. Fullmäktige godkänner budgeten, besluter om kommunens service samt grunderna för de avgifter som uppbärs av kommuninvånarna. Kommunen anordnar och producerar många lagstadgade tjänster.

Fullmäktige väljer medlemmar till de flesta av kommunens organ, besluter om de förtroendevaldas arvoden samt väljer kommunens revisorer. Fullmäktige godkänner också bokslutet och besluter om ansvarsfrihet.

Förutom ovannämnda ärenden besluter fullmäktige om ett stort antal ärenden som baserar sig på lagar, förordningar och stadgor.

Noggrannare information om fullmäktiges verksamhet och uppgifter finns på Kommunförbundets sidor

Kristdemokraternas principprogram
KD:s kommunalvalsprogram 2021
och övriga KD program

Mera information om kommunalvalet fås på Justitieministeriets sida eller genom kontakt med partikansliet: