Tästä aluevaaleissa on kyse!

Kristillisdemokraateille sosiaali- ja terveydenhuollon asiat ovat keskeisiä, ja siirryttäessä kohti sote-uudistusta nyt tarvitaan panostusta hyvinvointiin, eikä hallinnon paisuttamiseen. Kaiken kaikkiaan KD haluaa panostaa lähipalveluihin, nopeaan hoitoon ja palveluihin pääsyyn, tiedolla johtamiseen. sujuviin hoitoketjuihin ja ennaltaehkäisyyn.

KD:n tavoitteena on ”Enemmän hyvinvointia, vähemmän hallintoa” otsikoidun vaaliohjelman mukaisesti hyvinvoiva Suomi. Haluamme myös huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista, alueellisesta demokratiasta ja pienten kuntien äänen kuulumisesta.

Mitä muuttuu hyvinvointialueiden myötä?

Jokaisen meidän kotikuntamme keskeinen palvelu sosiaali- ja terveystoimi on hallinnollisesti siirtymässä 1.1.2023 hyvinvointialueille, joita Suomeen perustetaan 21 ja sen lisäksi Helsingin kaupunki tulee vastaamaan omasta toiminnastaan erillisratkaisun turvin. Myös pelastustoimi siirtyy uusien hyvinvointialueiden alaisuuteen.

Uusien hyvinvointialueiden tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.

Aluevaltuusto päättää:

1) hyvinvointialuestrategiasta;
2) hyvinvointialueen hallintosäännöstä;
3) hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
5) liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
6) varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista;
7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista;
9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
12) hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta;
13) tilivelvollisten nimeämisestä;
14) hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
15) muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

➡️ Tarkemmin voi lukea: laki hyvinvointialueesta

Ensimmäiset aluevaalit tammikuussa 2022

Ensimmäiset aluevaalit toimitettiin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022 ja valitut aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus.

Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen, eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja.

Kukin aluevaltuusto päättää itse kokonsa, mutta hyvinvointialuelaissa säädetään, että pienimmillä alueilla valitaan kuitenkin vähintään 59 valtuutettua ja suurimmilla vähintään 89 valtuutettua. Ensimmäisissä aluevaaleissa valitaan kuitenkin nämä vähimmäismäärät valtuutettuja. Hyvinvointialueet, jotka ovat myös alueen vaalipiirejä: vaalit.fi/hyvinvointialueet

➡️ Aluevaaleista tarkemmin tietoa: vaalit.fi/aluevaalit ja soteuudistus.fi
➡️ SELKOA SOTESTA – eväät aluevaaleihin -koulutus
➡️ Soteuudistuksen ABC_Kari Hakari_17 8 2021 esitys
➡️ Hyvinvointialueiden rahoitus_Tanja Rantanen_ esitys 21 8 2021
➡️ Pelastustoimen uudistus_Tiina Snellman_17 8 2021 esitys
➡️ sekä: Aluevaalit2022_Aluevaltuutetun opas