Työllisyyspaketti 2020

Suomi liikkeelle

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän työllisyyspaketti

Toimenpiteet:
1. Sosiaaliturvan uudistaminen KD:n kannustavan perusturvan mukaisesti (+35 000)
2. Työllisyyspalveluiden parantaminen, vastuun siirtäminen kunnille (+15 000)
3. Paikallisen sopiminen mahdolliseksi kaikissa yrityksissä (+15 000)
4. Ansiosidonnainen kaikille ja sen porrastaminen (+15 000)
5. Yrittäjätilin käyttöönotto Viron mallin mukaan (+5 000)
6. ALV-alarajan nosto 20 000 euroon (+2 500)
7. Oppisopimuskoulutuksen lisääminen (+5 000)
8. Päivähoitomaksujen poistaminen sisaruksilta (+1 300)
9. Ulkomaisten opiskelijoiden automaattiset työluvat (+1 000)
10. Reaaliaikatalouden vauhdittaminen (+5 000)
11. Verotuksen keventäminen kohdennetusti (+5 000)

Työllisyyden tukemiseksi tarvitaan laajasti erilaisia toimia, jotka vaikuttavat työllisyyteen niin työllistämiskynnystä madaltamalla, kysyntää kasvattamalla, kannustinloukkuja purkamalla ja vastaamalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuteen. KD eduskuntaryhmän työllisyyspaketissa esitetyillä keinoilla voidaan saavuttaa jopa 100 000 lisätyöllistä lähivuosien aikana.

Työllisyyttä voidaan nostaa uudistamalla sosiaaliturvaa. Nykyinen järjestelmä on täynnä kannustinloukkuja. KD esittää, että sosiaaliturvaa uudistetaan niin, että nykyisten tukimuotojen sijaan otetaan käyttöön yksi yleistuki. Nykyisestä sekavasta tukiviidakosta on päästävä selkeään ja yksinkertaiseen yhden tuen järjestelmään. Kannustinloukkuja purkaa myös päivähoitomaksujen poistaminen sisaruksilta.

Työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu tulee siirtää kunnille. Kuntatasolla voidaan tunnistaa paremmin paikallisten yritysten työvoimatarpeet ja tarjota nykyistä paremmin henkilökohtaisia palveluita työnhakijoille. Samalla tehostetaan prosesseja, automatisoidaan työssäoloehtoa ja porrastetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Työttömyyden alkuvaiheessa päivärahan tulee olla suurempi kuin loppuvaiheessa. Tämä kannustaisi hakemaan uutta työtä aktiivisemmin. Ansiosidonnainen työttömyysturva pitää antaa julkisesta työttömyyskassasta kaikille, jotka täyttävät työssäoloehdon.

Paikallisen sopimisen edistäminen on työllisyyspakettimme nopeimmin vaikuttava ja kiireellisin työllisyyshanke. Lisää työpaikkoja syntyy, mikäli jäykät työmarkkinat saadaan joustavammiksi. Suomessa on noin 50 000 järjestäytymätöntä yritystä. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä, joissa syntyy uutta kasvua ja uusia työpaikkoja. Työpaikkoja syntyisi vielä enemmän, jos työehdoista voitaisiin sopia joustavammin.

Raskas byrokratia ja lukuisat velvoitteet ovat todellisia esteitä yrittäjyydelle. Viron mallin mukainen yrittäjätili on KD:n lanseeraama uusi idea, jolla puretaan juuri näitä esteitä. Yrittäjätilin avulla työtön voisi myydä työpanostaan ja yhteiskunnan tarjoama palvelu hoitaisi byrokratian. Uusi järjestelmä lisäisi työllisyyttä ja vähentäisi harmaata taloutta.

Reaaliaikatalouden tavoitteena on edelleen nopeuttaa asiakirjojen liikkumista eri toimijoiden välillä ja saada yksityisen ja julkisen sektorin järjestelmät pelaamaan saumattomasti yhteen. Tiedon käsittely ja välittyminen taholta toiselle tapahtuisi automaattisesti. Reaaliaikatalouden avulla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Alv-alarajan nostolla pyritään myös madaltamaan kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseltä ja kannustetaan pienyrittäjiä kasvattamaan yritystään.

KD haluaa panostaa ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti oppisopimuskoulutukseen, jonka avulla voidaan saada tuhansia nuoria työelämään.

Ulkomaisten opiskelijoiden automaattinen työlupa Suomessa avaisi heille ovia työmarkkinoille. Se toisi maahamme lisää koulutettua työvoimaa, joka jo tuntee maan kulttuurin.

KD:n vaihtoehtobudjetissa 2021 mukana olevat tuloverotuksen maltillinen keventäminen, kotitalousvähennyksen palauttaminen aiemmalle tasolle, polttoaineverotuksen keventäminen sekä energiaverojen korotuksen peruminen ovat työllisyyspakettimme toimia, joilla kohdennetusti keventäisimme verotusta ja pitäisimme yllä kansalaisten ostovoimaa.

TUTUSTU LISÄÄ:
KD:n työllisyyspaketti 2020 kokonaisuudessaan
KD:n vaihtoehtobudjetti 2021 kokonaisuudessaan