Politiikka

Suunnanmuutos Suomeen!

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. on osa kansainvälistä kristillisdemokraatista liikettä. Toimimme Euroopan kansanpuolueessa (EPP) ja teemme yhteistyötä Pohjoismaiden kristillisdemokraattisten sisarpuolueiden kanssa.

Kristillisdemokraattisen liikkeen juuret ulottuvat 1800-luvun Saksaan, jossa kansalaiset nousivat puolustamaan sanan- ja uskonnonvapautta sekä ihmisten tasavertaista kohtelua. Maailmansotien jälkeen liike järjestäytyi ja saavutti johtavan aseman Euroopassa.

 


Eduskuntavaaliohjelma 2023

Suomea on johdettu ajatuksella, että vaikeat päätökset voi jättää myöhemmäksi ja velkaa voi ottaa loputtomiin. Silti palvelut eivät ole parantuneet ja arjen menot sen kun kasvavat. Ideologisia hankkeita on ajettu perusasioiden kustannuksella. Ei mitään järkeä, sanoo moni kansalainen. Ei meidänkään mielestämme.

 


 

Kristillisdemokratian peruspilarit

Kristillisdemokratia on kansainvälinen poliittinen liike ja ideologia. KD-politiikan perustana on kristillinen ihmiskuva. Toimivan yhteiselämän pohja on jokaisen ihmisen täysi ihmisarvo kaikissa elämän vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, rehellisyys, lähimmäisyys ja lähipäätösperiaate

Yhteiskunnan rakentamisessa on tukeuduttava vahvaan arvopohjaan ja kunnioitettava hyviä perinteitä. Ahkeruus, välittävä yhteisöllisyys ja lähimmäisyys on kansakuntamme voimavara. Vaalimme Suomen kansallista itsemääräämisoikeutta suuntautuessamme kansainväliseen yhteistyöhön.

Kristillisdemokratian peruspilarit

Perheet ja lähiyhteisöt

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Lapsiperheissä kasvaa maamme tulevaisuus. Vanhempien oikeutta päättää lasten hoitoon ja koulutukseen liittyvistä asioista on vahvistettava.

Kristillisdemokraattisessa hyvinvointiyhteiskunnassa lähiyhteisöt luovat yhteisöllisyyden tunnetta ja kantavat vastuuta yhteisistä asioista. Suurten kunnallisten, alueellisten tai valtiollisten toimijoiden rinnalle tarvitaan lähiyhteisöjä, jotka ovat lähidemokratian kantava voima.

Läheisyysperiaate

Subsidiariteetti eli läheisyysperiaate tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä ja alimmalla mahdollisella tasolla. Poliittinen valta on hajautettava aina, kun se on mahdollista. Näin ihmiset, joita päätökset koskevat, voivat osallistua päätöksentekoprosessiin helposti.

Toimintaperiaatteena läheisyysperiaate tarkoittaa, että ylemmän tason toimijoiden, kuten valtio tai Euroopan unioni, on tuettava alemman tason toimijoita, kuten alueet, kunnat, kansalaisyhteiskunta, perheet – eikä otettava itselleen niiden tehtäviä. Periaate painottaa yksilön kehityksen ja kansalaisyhteiskunnan elinvoiman kannalta perheen, kirkon ja vapaaehtoisjärjestöjen merkitystä.

Sosiaalinen markkinatalous

Kristillisdemokratian yksi perusperiaatteista on ajaa sosiaalisesti vastuullista markkinataloutta. Ääripäiden sosialismin ja kapitalismin välissä on tilaa aatteelle, jossa ihmisen oman yritteliäisyyden tukeminen kulkee käsi kädessä heikommassa asemassa olevien puolustamisen kanssa.

Kristillisdemokraateille työn kunnioitus ja yrittäjyyden edellytysten luominen ovat tärkeitä.

Viljely ja varjelu

Kaiken toiminnan lähtökohtana pitää olla ympäristön tilan paraneminen. Sitoudumme ympäristön suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen tuleville sukupolville. Energiapolitiikan tavoitteena tulee olla luopuminen fossiilisista polttoaineista mahdollisimman pian huoltovarmuustekijät huomioiden.