Politik

Du ska kunna lita på Finland

Finland är ett bra land att bo i. Ändå finns det många saker som kräver korrigeringar och reformer. Färre barn föds. Antalet arbetslösa och utslagna är stort. Nedskärningar har gjorts i utbildningen.

Äldreomsorgen fungerar inte och de långa köerna till läkare är ett problem. Finlands befolkning blir äldre och landsbygden töms på invånare. Kristdemokraterna vill bygga ett Finland du kan lita på.

Vi satsar på familjen

Familjen är vår framtid. Samhället bör stöda nativiteten och barnfamiljernas välbefinnande.
Familjepolitiska lösningar bör göras utifrån barnets bästa. Varje barn skall ha rätt till en mamma och en pappa. Vi vill underlätta barnfamiljernas vardag och höja familjeförmånerna, så som barnbidragen. I stället för kvoteringar behövs det mer flexibilitet i familjeledighetssystemet. Vi vill ha fler valmöjligheter inom barnavården.

Äldrevården i skick

Det är ett hedersuppdrag för samhället att ta hand om de äldre på ett mänskligt och värdigt sätt.
Personaldimensioneringen inom åldringsvården bör höjas och nya vårdare anställas. Närståendevårdarnas ställning måste förbättras genom att bl. a. höja nivåerna på stödet och förenkla kombinationen av närståendevård och förvärvsarbete. I hela landet bör en kvalitativ terminalvård vara tillgänglig för dem som är i behov av den.

Framåt genom arbete och företagsamhet

Det ska alltid löna sig att arbeta. Därför vill vi att det nuvarande, invecklade socialskyddet reformeras. Sysselsättning och företagsamhet ska stödas genom satsningar i utbildning och forskning. På arbetsmarknaden behövs det mer flexibilitet, trygghet och bättre sysselsättningsåtgärder. Småföretagarnas socialskydd bör förbättras. Det gör företagandet mer lockande och minskar riskerna.

Vi prutar inte på säkerheten

Att värna om säkerheten hör till samhällets primära uppgifter. Vi behöver fler poliser och straffen för speciellt sexual- och våldsbrott bör skärpas. Asylprocessen bör effektiveras. För att garantera Finlands yttre säkerhet är det viktigt med internationellt samarbete och en god försvarsförmåga.

Inhemsk energi och mat är ett ekologiskt val

Teknik och en livsstil som sparar naturresurser bör främjas. I stället för överkonsumtion bör målet vara en hållbar cirkulär ekonomi och utsläppssnål energiproduktion. God skogsvård och skötsel av åkrar förebygger klimatförändringen. Den inhemska matproduktionen måste tryggas.

Mer ut av EU

EU:s inre marknad för varor och tjänster bör vidareutvecklas. Det krävs investeringar i utbildning, forskning och utveckling. Övervakningen av EU:s yttre gränser måste förstärkas. Att utveckla unionen mot en federation är inte lösningen på utmaningarna i Europa.

I den ekonomiska och monetära unionen måste varje medlemsland själv göra de strukturella reformer som krävs för en hållbar ekonomi. Den nationella beslutandemakten gällande budget och beskattning bör bevaras.

Värdefull politik för dig

Kristdemokraterna i Finland r.p. delar de centrala värdena inom den mångfaldiga kristdemokratiska rörelsen. KD tillhör center-högerpartiet Europeiska Folkpartiet (EPP). Till kristdemokratins grundläggande värden hör människovärde under alla skeden av livet, frihet och ansvar, jämlikhet och rättvisa, sanning, solidaritet och subsidiaritetsprincipen. Det primära målet med dessa värden är att tjäna det gemensamma goda.