KD eduskuntaryhmä: Sote-valinnanvapausmalli kasvattaa yhä hyvinvointieroja

18.12.2017 klo 15:43 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole tyytyväinen perustuslakivaliokunnan huomioiden jälkeen korjattuun sote-valinnanvapausmalliin, vaan pitää tehtyjä muutoksia riittämättöminä. KD eduskuntaryhmä antoi perjantaina lausuntonsa esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle.

– Muutokset eivät vielä ole riittäviä turvaamaan uudistuksen alkuperäisiä päätavoitteita. Hyvinvointierot voivat jopa kasvaa niin alueellisesti kuin väestöryhmien välillä. Pienten maakuntien on vaikea selvitä lakisääteisistä tehtävistä, eli kansalaiset todennäköisesti saavat niissä huonompaa palvelua kuin vauraammissa maakunnissa. Linjaukset valinnanvapaudesta eriyttäisivät palveluja ja väestöä myös sote-alueiden sisällä, lausunnossa todetaan.
– Esillä ei ole ollut uskottavia keinoja niin sanotun kermankuorinnan estämiseksi. Terveen väestönosan ylihoitamisen vaara on myös ilmeinen. Samalla palvelujen taso eriytyy siten, että eniten palvelua tarvitsevat saavatkin niitä yhä vähemmän.

KD:n mielestä olisi tarkoituksenmukaista, että asiakassetelit otettaisiin käyttöön maakunnan päätöksellä, jolloin valinnanvapautta voidaan lisätä asteittain, harkitusti ja hallitusti. Esitysluonnoksessa puolestaan lähtökohtaoletuksena on asiakassetelien laaja käyttöönotto, jota maakunta voisi vain erillisellä päätöksellä rajoittaa.

Lausunnossa suhtaudutaan epäilevästi myös tavoiteltujen kolmen miljardin euron säästöjen saavuttamiseen. Siinä viitataan aiempiin laajoihin kokeiluihin, joissa perusterveydenhuollon asiakasseteli on lisännyt myös palvelujen kysyntää ja sen myötä kuluja. Lisäksi valinnanvapausmalli pirstoo tuottajakentän ja sen myötä jättää edelleen voimaan osaoptimoinnin kannattavuuden.

– Siinä missä kunta siirsi potilaat mahdollisimman pian erikoissairaanhoitoon, sama tapahtuu jatkossa yritysten toimesta. Kokonaisvastuuta ei edelleenkään saada saman katon alle, lausunnossa perustellaan.

KD:n mukaan erityisesti erikoissairaanhoidon ja päivystyksen suhteen on suuri vaara, ettei maakunta pysty turvaamaan riittäviä palveluja, mikäli uudistus toteutuu. Pitkällä aikavälillä sairaaloiden tuotannon siirtyminen yksityisille toimijoille haittaisi erikoislääkärien koulutusta. Yliopistosairaaloiden keskeinen tehtävä eli tutkimus ja opetus vaarantuisivat osaajien ja potilasmäärän vähentyessä.

Henkilökohtainen budjetti on kannatettava uudistus

Runsaasti palveluja käyttäville esitetty henkilökohtaisen budjetin mahdollisuus on KD eduskuntaryhmän mielestä kannatettava uudistus.

– Se lisää runsaasti palveluja tarvitsevien päätösvaltaa oman arkensa keskeisistä palveluista. Esimerkiksi vammaisen ihmisen kohdalla itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on tärkeää. Henkilökohtaisen budjetin riittävästä resursoinnista on pidettävä huolta. Oleellista on, että esitysluonnoksen mukaisesti henkilökohtaisesta budjetista on mahdollista myös kieltäytyä, lausunnossa sanotaan.

Maakunnan liikelaitos vastaa palvelujen tuottamisesta, mikäli asiakas niin tahtoo tai hän ei ole tuettunakaan kykenevä hankkimaan tarvitsemiansa palveluita.

KD muistuttaa, että julkisella vallalla säilyy velvollisuus turvata jokaiselle yhdenvertaiset ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Osa maakunnista on jäämässä väestöpohjaltaan pieniksi ja samoissa maakunnissa myös yksityisten palveluntuottajien kiinnostus voi olla vähäistä. Ongelmia voi tulla myös henkilöstön rekrytoinnissa. Palvelujen saatavuuteen voi tulla ongelmia, mikäli maakunnan alueella palveluntuotannosta vastaa merkittäviltä osilta yritys, joka ajautuu konkurssiin. Maakunnan on esitysluonnoksen pohjalta haastavaa varautua tällaisiin tilanteisiin. Pahimmassa tapauksessa ihmisten henkeen ja terveyteen kohdistuu vakava vaara.

Mikäli lakihanke etenee suunnitellusti ja hallitus pääsee sopuun lakiesityksen sisällöstä aikataulussaan, eduskunta aloittaa asian käsittelyn helmikuussa. Lähetekeskustelun jälkeen esitys lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jossa Kristillisdemokraatteja edustaa varajäsenenä kansanedustaja Sari Tanus. Sote-uudistuksen parlamentaarisessa seurantaryhmässä KD:n edustajana on kansanedustaja Päivi Räsänen.

Tutustu KD eduskuntaryhmän antamiin vastauksiin kokonaisuudessaan tästä