Peter Östman ryhmäpuheessa hallitusohjelmasta: ”Tarvitaan suunnanmuutos – Ei ole oikein ajaa julkista taloutta karille, jättää velkoja ja ongelmia nuorempien harteille”

21.6.2023 klo 15:04 Uutiset

KD:n ryhmäpuheenjohtaja Peter Östman painottaa, että kriisien maailmassa tarvitaan Suomea, joka sekä vahva että välittävä. Suomea, jossa heikoimmista pidetään edelleen huolta ja jossa uskalletaan perustaa perheitä, yrittää ja katsoa tulevaisuuteen.

–Tällä hetkellä elämme yli varojen: kansalaisille luvatut palvelut ja etuudet ovat suurempia kuin mihin meillä on kestävästi varaa. Ei ole oikein ajaa julkista taloutta karille, jättää velkoja ja ongelmia nuorempien – ja valitettavasti myös pienempien – ikäluokkien harteille. Emme voi ikään kuin ”varastaa” lapsenlapsiltamme! Se ei ole oikein, painotti KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman ryhmäpuheessa hallitusohjelmasta.

–Suunnanmuutos on välttämätön. Valitettavasti sellaista sopeutustoimien kokonaisuutta, missä sosiaali- ja terveyspalvelut ja sosiaaliturva olisi jätetty täysin leikkausten ulkopuolelle, ei ollut mahdollista rakentaa, Östman totesi.

*** Lue koko puhe:

Tiedonanto PM Orpon hallituksen ohjelmasta 21.6.2023
KD:n ryhmäpuheenvuoro eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman

Arvoisa Puhemies
Aluksi haluan onnitella juuri valittua puhemiestä sekä eilen tehtäväänsä nimettyä pääministeri Petteri Orpoa ja kaikkia hänen johtamansa hallituksensa ministereitä.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto yhteisymmärryksessä eduskuntaryhmän kanssa hyväksyi hallitusohjelman ja puolueemme osallistumisen Orpon hallitukseen.

Hallitusneuvottelut käytiin rakentavassa hengessä, vaikka jouduimme yhteensovittamaan neljän puolueen osin hyvin erilaisia ja keskenään jännitteisiäkin tavoitteita. Se, että neuvottelut onnistuivat ja kompromisseja löydettiin, kertoo demokratian vahvuudesta. On aito halu muuttaa Suomen suuntaa, rakentaa parempaa kotimaata ja tulevaisuutta.

Värderade talman,
Grunden för välfärd är en hållbar ekonomi. Regeringens viktigaste finanspolitiska mål är att uppnå en hållbar tillväxt. Regeringen har som mål att minska gapet mellan inkomsterna och utgifterna i de offentliga finanserna och att stävja Finlands skuldsättning.

Se, että Säätytalolla neuvoteltiin pitkään, ei johtunut erimielisyyksistä, vaan siitä, että julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea, ja sopeutustoimien tasapainoinen kohdistaminen on hyvin haastava tehtävä.

Toiseksi: aikaa meni paljon, koska halusimme rakentaa päätökset parhaaseen saatavilla olevaan tietoon pohjautuen ja tehdä päätöksiä harkiten.

Hallitusneuvottelujen ryhmissä kuultiin yli tuhatta asiantuntijaa. Ministeriöiden virkamiesten apua hyödynnettiin jatkuvasti. Talouteen liittyvissä ratkaisuissa teetettiin lukuisia yksityiskohtaisia laskelmia.

Mukana neuvottelijoina oli politiikan tehtävistä palkkansa saavien kansanedustajien ja työntekijöiden ohella myös vapaaehtoisina työskennelleitä puolueiden vastuunkantajia, jotka käyttivät esimerkiksi kesälomaviikkojaan hallitusohjelman rakentamiseen. Ohjelmaa ei tehty mitenkään irrallaan kansalaisten arjesta.

Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Tätä lainausta on toistettu paljon, mutta toistettakoon vielä kerran.

Uuden hallitusohjelman rakentamista on leimannut kriisitietoisuus. Olisi ollut mukavampaa lähteä liikkeelle visioista, mutta siihen ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia kuin neljä vuotta sitten.

Vastuu Suomesta vaatii etsimään tapoja vahvistaa julkista taloutta, mikä on tarkoittaa väistämättä myös kustannusleikkauksia. Olemme hakeneet sellaisia ratkaisuja, joiden vaikutukset kansalaisten arkeen, lapsiin ja nuoriin sekä yritysten toimintaedellytyksiin, olisivat mahdollisimman pieniä, mutta joissa olisi silti työhön kannustava elementti.

Talouspolitiikan valmistelun lähtökohtana oli valtiovarainministeriön tilannekuva. Tästä huolimatta myös joitain strategisia lisäpanostuksia kyettiin tekemään.

Työnsä päättänyt Rinteen-Marinin hallitus sai syliinsä sekä koronapandemian että julman sodan Euroopassa ja niistä seuranneet maailmantalouden vakavat häiriöt.

Tässä kohden on syytä kiittää edellistä hallitusta Suomen luotsaamisesta kahden vakavan kriisin aikana. Suomi on selvinnyt, mutta ei ilman iskua julkiseen talouteen.

Uusi hallitus aloittaa tilanteessa, jossa sota jatkuu Euroopassa. Euroalueen ja maailmantalouden yllä on vakavan häiriön uhka. Energian riittävyys jälleen ensi talvena askarruttaa. Paljon epävarmuutta on ilmassa myös tulevina vuosina.

Hallituksen rohkeat esitykset työmarkkinoiden uudistamiseksi ovat herättäneet huolta. Kuitenkaan mitään radikaalia irtiottoa Suomen pitkään linjaan ei ole odotettavissa, kuten jokainen hallitusohjelmaan tutustunut voi todeta.

Tällä hetkellä me kuitenkin elämme yli varojen: kansalaisille luvatut palvelut ja etuudet ovat suurempia kuin mihin meillä on kestävästi varaa. Ei ole oikein ajaa julkista taloutta karille, jättää velkoja ja ongelmia nuorempien – ja valitettavasti myös pienempien – ikäluokkien harteille. Emme voi ikään kuin ”varastaa” lapsenlapsiltamme! Se ei ole oikein.

Suunnanmuutos on välttämätön. Valitettavasti sellaista sopeutustoimien kokonaisuutta, missä sosiaali- ja terveyspalvelut ja sosiaaliturva olisi jätetty täysin leikkausten ulkopuolelle, ei ollut mahdollista rakentaa.

Sote-palveluissa säästötavoite kohdentuu kustannusten kasvu-uraan, mutta palvelutarpeen kasvuun verrattuna tämä tekee silti kipeää. Tavoitteena on, että etenkin perusterveydenhuollon ja varhaisen tuen resurssit priorisoidaan nykyistä paremmin.

Eläkkeisiin ei kosketa. Lapsiperheiden etuudet paranevat ja resursseja perheiden tukeen lisätään. Nuorten terapiatakuu ja psykoterapiakoulutuksen maksuttomuus etenee. Työttömyysturvaa ja sosiaaliturvaa uudistetaan. Joitain etuuksia, kuten ansiosidonnaista työttömyysturvaa, joka on ennen kaikkea keskiluokan etuus, porrastetaan. Suurimman osan leikkauksista olisimme totisesti mieluummin jättäneet tekemättä.

Värderade talman,

Vi har varit tvungna att fatta beslut nedskärningar. Men barnfamiljer, pensionärerna, utbildningen och jordbruket lämnades utanför de stora nedskärningarna.

Flyktingkvoten sänks. Men då är det skäl att notera att ifjol beviljade Finland, utöver alla kvoter, cirka 45 000 ukrainare tillfälligt skydd. Denna beredskap bör vi ha också under de kommande åren.

Koulutukseen liittyvät huomattavat lisäpanostukset on kohdistettu sinne, missä niitä kaikkein kipeimmin tarvitaan: peruskouluun ja ammatilliseen opetukseen. Syrjäytymisen riskiin on puututtava riittävän varhain. Perusopetuksen ja oppimisen tuen vahvistaminen on tärkeä tasa-arvoa parantava toimi. Myöskään korkeakoulujen perusrahoitukseen ei kosketa.

Suuri haaste kasvulle ja hyvinvointipalvelujen toteutumiselle on osaavan työvoiman saatavuus. Hallituksen linja on työllistymiseen kannustava. Työtulovähennyksen kautta kohdennettu ansiotuloveron kevennys auttaa eniten pieni- ja keskituloisia palkansaajia, samoin kuin lapsiperheitä. Myös yli 65-vuotiaiden työllistymistä kannustetaan merkittävällä veroporkkanalla.

Yritysten verotus ei hallituksen päätöksillä kiristy, mutta ei myöskään kevene. Verotuksen nykytilan säilyttäminen on ollut myös elinkeinoelämän toive. Siirtymä puhtaaseen energiaan ja kestävämpään kasvuun pitää tehdä niin, että koko maa pysyy mukana.

Aloittavan hallituksen yhtenä keskeisimpänä tehtävänä Kristillisdemokraatit näkevät Suomen kriisinsietokyvyn vahvistamisen. Tämä koskee huoltovarmuutta, omavaraisuutta ja kotimaisen maatalouden elinvoimaa.

Ilman ruokaturvaa on todellisessa kriisitilanteessa koko maa vakavassa vaarassa. Tämän merkitystä ei voi kyllin korostaa ja toivon, että myös Euroopan Unionissa herätään ymmärtämään tilanteen vakavuus.

Kaikkea ei voi jättää markkinavoimien armoille. Ne ovat hyvä työkalu, mutta huono isäntä. Lisäksi on ymmärrettävä, että suomalaista puhdasta ruokaa voidaan tarvita tulevina vuosina yhä enemmän myös maamme rajojen ulkopuolella.

Arvoisa puhemies,

Kriisien maailmassa tarvitaan Suomea, joka sekä vahva että välittävä. Suomea, jossa heikoimmista pidetään edelleen huolta ja jossa uskalletaan perustaa perheitä, yrittää ja katsoa tulevaisuuteen. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toivoo menestystä, voimia ja viisautta työssään aloittavalle hallitukselle!