Eurovaaliohjelma 2024

Järjen ääntä Eurooppaan!

EU:n on palattava juurilleen

Unionin kehityssuunta on käännettävä takaisin kohti löyhää, sopimusperusteista itsenäisten valtioiden yhteisöä. EU:ssa on keskittyvä niihin asioihin, joissa yhteistyöllä saadaan aikaiseksi olennaista lisäarvoa kansalliseen päätöksentekoon ja pystytään vastaamaan haasteisiin, joihin jäsenmaiden omat voimavarat eivät yksin riitä.

Yhteistyötä tarvitaan mm. puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, sisämarkkinoiden kehittämisessä ja talouskasvun vauhdittamisessa. Tämä ei edellytä massiivista byrokratiaa, epämääräisesti perusteltuja tulonsiirtoja tai komission vallan kasvattamista. EU:n hivuttaminen kohti liittovaltiota on lopetettava.

Emme hyväksy EU:n yhteisiä velkoja, uusia tukipaketteja tai verotusoikeutta. Jäsenvaltioiden on huolehdittava omista talousvastuistaan ja taloutensa kehittämisestä sekä tehtävä rakenteelliset uudistukset itse. EU:n jäsenmaiden olosuhteiden ja talouksien erilaisuus merkitsee sitä, että pääsääntöisesti jäsenmaille annetaan sopivat tavoitteet, mutta niiden on saatava itse päättää keinoista.

Kyse on arvovalinnoista

Eurooppalaisen hyvinvoinnin ja sivistyksen, ihmisoikeuksien ja demokratian pohjana on ollut juutalaiskristillinen ihmiskuva ja arvoperintö. Yhä monikulttuurisemmaksi muuttuvaa unionionia on edelleen rakennettava tälle kestävälle arvopohjalle.

Euroopan pitää olla moraalinen johtaja etsittäessä ratkaisuja kansainvälisiin ongelmiin, kuten ihmisoikeusrikkomuksiin, ja työskenneltävä sanan-, omantunnon- ja uskonnonvapauden puolesta koko maailmassa.

Yhteistyöllä enemmän turvallisuutta

Tarve rauhan ja vakauden turvaamiseksi on viime aikoina korostunut. Euroopan omaa puolustusta on tärkeää vahvistaa Naton puitteissa sekä huolehtimalla puolustusmateriaalien riittävästä tuotannosta ja huoltovarmuudesta.

Unionilla on oltava vahvat ulkorajat: Schengen-säännöstöä on tärkeää kehittää edelleen ja Frontexin apua on tarjottava jäsenvaltioiden oman rajavalvonnan tueksi. EU:n itäisen ulkorajan alueille tarvitaan erillinen tukiohjelma.

Järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota sekä kyber- ja hybridivaikuttamista torjumaan tarvitaan tehokasta yhteistyötä. Kriittinen infrastruktuuri, kuten satamat ja lentokentät, on pidettävä eurooppalaisessa omistuksessa.

Kaikki hyöty sisämarkkinoista

Talouskasvun jatkuminen edellyttää EU:ssa sekä työllisten määrän kasvattamista että tuottavuuden lisäämistä teknologiaa kehittämällä ja osaamista parantamalla. Työvoimapulaa torjutaan perheellistymistä kannustavalla väestöpolitiikalla, hallitun, laillisen muuttoliikkeen avulla sekä huolehtimalla työvoiman laaduk- kaasta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Liian tiukalla sääntelyllä ja byrokratialla ei saa vaikeuttaa kilpailukykyä, taloudellisen toiminnan, yrittäjyyden ja pk-yritysten kasvun edellytyksiä. Tuontituotteilta on edellytettävä samoja ympäristö-, laatu- ja vastuullisuusvaatimuksia kuin EU-alueella tuotetuilta. Mitä paremmin sisämarkkinat toimivat, sitä enemmän sananvaltaa EU:lla on maailmankaupassa.

Digitaalista siirtymää on vahvistettava kyberturvallisuutta parantamalla. EU:n on otettava johtoasema uuden tekniikan, kuten tekoälyn ja biotekniikan, kehittämisessä ja soveltamisessa eettisesti kestävällä tavalla.

Reilua ja järkevää luonnonvarapolitiikkaa

Tarvitsemme näkymän Euroopasta, jossa talous, sosiaalinen kehitys sekä ympäristönsuojelu kehittyvät sopusoinnussa. On tuettava paikallista omistajuutta ja vastuuta luonnosta ja ympäristöstä. Päätösvalta metsistämme kuuluu meille suomalaisille. EU:n petopolitiikka on saatava ajan tasalle.

EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan on kohdeltava jäsenmaita oikeudenmukaisesti. Tarvitaan viisasta tasapainoa, kun jatkamme puhtaan talouden kehittämistä ja huolehdimme työpaikoista niin Suomessa kuin koko Euroopassa.

Panoksia puhtaan energiatekniikan ja muun teknologian kehittämiseen on lisättävä. Biotalouden kehittäminen auttaa vähentämään riippuvuutta ulkopuolisista tuottajista ja raaka-aineista.

Suomalainen laadukas ruoantuotanto on turvattava. Maatalouden kilpailukykyä parannetaan takaamalla tuottajalle oikeudenmukainen osuus elintarvikeketjussa, tukijärjestelmää uudistamalla sekä vähentämällä byrokratiaa ja hallinnollista taakkaa. On muistettava, että ruuantuotanto on maatalouden tärkein tehtävä.

Tiesitkö?

Suomen Kristillisdemokraatit kuuluu keskusta-oikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen ja meppimme työskentee parlamentin suuressa EPP-ryhmässä.

Valitse järjen ääni – valitse Kristillisdemokraatit

Iso osa Suomen lainsäädännöstä on kytköksissä EU:ssa tehtyihin päätöksiin. Mepillä voi olla ministeriäkin suuremmat mahdollisuudet puuttua EU-säädöksiin, etenkin suuren poliittisen ryhmän jäsenenä.

Suomi on antanut yhteispäätösmenettelyssä Brysseliin valtaa, ja vastineeksi tulee saada järkevää sääntelyä. Jos tässä epäonnistutaan, se merkitsee työpaikkojen menetyksiä tai askeleita taaksepäin esimerkiksi ympäristömme suojelussa.

Monet suomalaiset mepit ovat valitettavasti tukeneet EU:n talousvallan lisäämistä ja syventämistä. Olemme joutuneet yhteisvastuulliseen miljardivelkaan, ja lisäksi saaneet riesaksemme Euroopan laajuista hankehumppaa ja markkinoita vääristäviä tukia. Näin ei saa olla enää jatkossa! Kansallista päätösvaltaamme ei saa enää kaventaa ja Brysselin valtaa lisätä.

Äänestä Euroopan parlamenttiin KD:n ehdokasta, järjen ääntä.