Kommunalval

KD till kommunalval 2021 med temat ”Hela landet med”

För kristdemokraterna är den kommunala basservicen en hjärtesak. Vi bygger kommuner där boende, arbete och företagsamhet är en glädje. Vi vill investera i högkvalitativ grundutbildning, trygg småbarnspedagogik och mångsidiga möjligheter till hobbyer. Vi bygger kommuner där det är gott och tryggt att åldras, där de svagaste tas om hand och där varje ung människa finner sin plats. Vi arbetar för invånarnas välbefinnande, upplevelse av delaktighet och fler möjligheter till motion.

Hela kommunen med genom arbete och företagsamhet

 • En god livskraftspolitik utgör basen för en sund kommunal ekonomi. Välfärd kan inte byggas med skulder. Arbete ska vara lönsamt och beskattningen rimlig.
 • Företagare ska inte bollas av och an utan betjänas. Tjänster för livskraft vid en lucka. Smidigt fungerande planerings- och tillståndsärenden.
 • Upphandlingsstrategier för varje kommun. Offentlig upphandling ska främja sysselsättningen och livskraften i den egna regionen.
 • Vi gör kommunerna till goda arbetsgivare. Välbefinnande ger inbesparingar.
 • Grön tillväxt och entreprenörskap genom upphandling av infrastruktur och transporter.

Prioritering av barn och familjer

 • Rättighet för föräldrar att välja vårdform för sina barn. Vi försvarar kommuntillägget för hemvård och privat vårdstöd.
 • Mer lågtröskelservice som stöd för barnfamiljer, till exempel förmånlig hemvård.
 • De vuxnas tid ökar kvaliteten i vården. Vi försvarar små gruppstorlekar.
 • Hobbyer för alla barn. Vi arbetar för förmånlig eller avgiftsfri förenings- klubb- och hobbyverksamhet.

Varje elev delaktig

 • Stadga i utbildningen. Tillräckligt små undervisningsgrupper säkerställer bäst lärandet, arbetsron och lärarnas ork.
 • Vi vill bevara nätverken med närskolor. Det ska vara tryggt och trevligt att gå till skolan.
 • Slut på mobbning och våld i skolan och en smidig samverkan mellan hemmets och skolans fostran.
 • Fostran utgår från värderingar. Vårt kristna kulturarv får inte gömmas. Må sommarpsalmen få fortsätta ljuda!
 • Elevvården bör vara i skick och stöd till lärande bör erbjudas också på andra stadiet.
 • Yrkesskickligheten ökar bäst genom närundervisning. Utbudet på utbildning bör svara mot behoven i regionens näringsliv.

Det är sjukt att spara på hälsan

 • Närhet till läkare. Hälso- och socialtjänster är närservice, vars tillgänglighet kan säkerställas genom kundsedlar och i samarbete med serviceproducenter.
 • Fpa-transporterna i skick och förnuftig konkurrensutsättning, handikappservice enligt kundens behov.
 • Prioritering av förebyggande service med låg tröskel inom missbrukar- och mentalvården.
 • Satsa på motion! En förnuftig kommun sparar genom att investera i hälsofrämjande och välbefinnande.

Varje farmor och farfar med

 • Hemvården i skick. Tid och kvalitet i hemvård för äldre till rimlig kostnad.
 • Närståendevårdaren får inte lämnas åt sitt öde, semestrar, rekreation och rehabilitering måste garanteras. Tillräckliga resurser för familjevård och vårdstödet skattefritt.
 • Alternativ i äldrevården, mera gemensamt boende samt familjevård. Vårdplatsen bör hittas i närheten av de egna.
 • Tillräckligt med vårdare i dygnetruntvård och en bättre vårdkultur med en fyrgarantimodell: utomhusgaranti, måltidsgaranti, hygiengaranti och gemenskapsgaranti.

Motion och kultur skapar välmående

 • Goda möjligheter till motion för alla från spädbarn till seniorer, från konvalescenter till tävlingsidrottare. De lokala idrottsanläggningarna i skick!
 • Möjligheter till hobbyer för invånarna. Vi arbetar för gratis och högkvalitativa bibliotekstjänster. Vi stöder verksamheten i medborgarinstitut, konstinstitutioner och museer.

Vi bygger en hållbar och naturvänlig kommun

 • Rätten till närliggande natur gäller alla. I stadsplaneringen skall grönområden bevaras.
 • Kollektivtrafik till rimliga priser bör säkras runt om i hela landet.
 • Vi arbetar för ren inomhusluft i alla offentliga byggnader.
 • Vi främjar cirkulär ekonomi och användningen av förnybar energi och minskar på avfallsmängderna.
 • I kommunala energilösningar betonar vi klimatvänlighet och försörjningstrygghet.

Trygghet i vardagen är en grundrättighet

 • Riskfria vägar och gator i gott skick under alla årstider. Vi vidtar åtgärder mot marginaliseringen. Satsningar görs på ungdomsarbete och integration.
 • Vi ingriper beslutsamt vid narkotikaproblem, brottslighet och oordning.
 • Krishantering sker genom förberedelse. Vi utformar beredskapsplaner och håller dem uppdaterade.
 • Vi arbetar för bättre samarbete mellan myndigheter. Vi involverar företag och organisationer för att främja säkerheten.