Tapio Puolimatka

77 - Tapio Puolimatka

professori, Jyväskylä

Keskeiset teesini eurovaaleissa ovat seuraavat:
1. Tuen pyrkimyksiä vahvistaa Euroopan juutalais-kristillistä arvoperustaa, joka takaa ihmiselle kaikissa elämänvaiheissaan ehdottoman ihmisarvon ja loukkaamattomat ihmisoikeudet ja jonka varassa maanosastamme on kehittynyt merkittävä kulttuurivaikuttaja.
2. Tuen Suomen kansallisen itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja vastustan pyrkimyksiä kehittää Euroopan Unionia liittovaltioksi.
3. Kannatan lähivastuuperiaatteelle rakentuvaa politiikkaa, jossa päätöksenteko tehdään mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita päätös koskettaa alkaen perhe-, kunta- maakuntatasolta aina valtio- ja EU-tasolle.
4. Kannatan pyrkimyksiä vahvistaa ydinperheen elinvoimaisuutta ja tukea lapsiperheiden elinehtoja.
5. Vastustan pyrkimyksiä tuoda subjektiiviseen sukupuoli-identiteettiin perustuvaa sukupuoli-ideologiaa osaksi EU:n normistoa. Ajatus sukupuolen vaihdettavuudesta murentaa avioliittonormit ja näin heikentää ydinperhettä, joka on yhteiskunnan elinvoimaisuuden ehto ja korkeakulttuurin perusta.
6. Kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan vahvaa panostusta osaamiseen ja koulutukseen. Nopea tekninen kehitys suosii talouksia, jotka kykenevät panostamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
7. Taloudellisen kasvun turvaamiseksi on jatkettava EU:n sisämarkkinoiden kehittämistä ja panostettava kansainväliseen monenkeskiseen yhteistyöhön.
8. Suomen maatalouden elinehdot on turvattava. Maatalouden omavaraisuus takaa meille puhtaita elintarvikkeita omasta maasta ja antaa turvan kansainvälisten kriisien aikana.
9. Tuen pyrkimyksiä tehostaa EU:n toimenpiteitä elintasopakolaisuuden torjumiseksi, jotta voimavarat voitaisiin käyttää todellisessa hädässä olevien auttamiseksi.
10. EU:n hallintoa ja varojen käyttöä on tehostettava ja järkeistettävä niin, että sen budjetti pysyy noin yhden prosentin tasolla suhteessa kansantuotteeseen.

Vaalikuva:

https://www.kdpuolue.fi/vaalit/files/hakemus/puolimatka-tapio-7490.jpg?v=5c5d353cac8c0