KD:n puoluekokoukselta neljä kannanottoa

25.8.2019 klo 14:05 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluekokouksen 25.8.2019 Oulussa hyväksymät julkilausumat:

Ilmastosyyllistämisen sijaan hallituksen otettava selkeä kanta perheiden puolesta

Suomalaisia on maan suurimman päivälehden taholta kehotettu vähentämään lasten hankkimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Lapsikielteisten kannanottojen ajankohta ihmetyttää, sillä samaan aikaan Suomi kärsii ennätysalhaisesta syntyvyydestä. Syntyvyys on laskenut jo kahdeksana vuonna peräkkäin, eikä kuluva vuosi näytä tuovan muutosta negatiiviseen kehitykseen. Vuoden 2018 hedelmällisyysluku oli 1,41, kun kymmenen vuotta sitten se oli 1,86 lasta naista kohden. Luku on nyt kaikkien aikojen matalin. Väestön uusiutumiseen tarvittava luku olisi 2,1. Vuonna 2018 syntyi 47 577 lasta, mikä on 2 744 lasta edellisvuotta vähemmän. Syntyvyys laskee siis keskimäärin yhden päiväkotiryhmän vuosivauhtia jokaisessa Suomen kunnassa.

Matalan syntyvyyden aiheuttamat pitkäaikaiset haitat suomalaisen yhteiskunnan kestokyvylle myönnetään myös Rinteen hallituksen ohjelmassa. Hallituksen väestöpoliittiset tavoitteet ovat tästä huolimatta vähintäänkin epäselviä. Julkisuudessa olleisiin lapsikielteisiin näkökulmiin ei ole esitetty vastalauseita kuin vain yhden hallitusryhmän suunnalta. Hallitusohjelmassa luvatusta lapsistrategian valmistelusta ei ole toistaiseksi kuulunut mitään. Patistamme hallitusta etenemään ripeästi lapsistrategian parlamentaarisen valmistelun aloittamisessa ja antamaan kansalaisille selkeän viestin siitä, että jokainen syntyvä lapsi on äärimmäisen arvokas ja tervetullut yhteiskuntamme jäsen. Suomeen tarvitaan pitkäjänteistä lapsimyönteistä perhepolitiikkaa sekä tukea ja joustavuutta perheiden arkeen.

 

Hallitus petti vanhukset – kunnianpalautus hoivaan

Vanhustenhoidossa on edelleen pahoja puutteita. Lisäksi monen omaishoitajan hoivataakka on sydäntä särkevän raskas. Pääsyy vanhustenhoidon ongelmiin on se, että hoitohenkilökunnan määrä on riittämätön.

Eduskuntavaalien alla kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat kirjaamaan hoitajamitoituksen lakiin, innokkaimmin asiaa ajoivat juuri hallituksen rungon muodostavat vasemmistopuolueet. Lupauksista huolimatta Rinteen hallituksen ministerit eivät ole tuoneet esityksiä hoitajamitoituksesta. Mainittakoon että hallitus on lisännyt yhtä paljon rahaa omien avustajien palkkaamiseen kuin vanhustenhoitoon eli 19 ministerille osoitettiin saman verran rahaa kuin 55000 laitos- ja asumispalvelun asiakkaalle.

Kaikessa iäkkäitä henkilöitä koskevissa päätöksissä on turvattava heidän osallisuutensa toteutuminen. Iäkkäillä on oikeus sosiaalisiin suhteisiin, mielekkääseen toimintaan, terveyden ylläpitämiseen, terveelliseen ruokaan ja ulkoiluun.

Kristillisdemokraattien puoluekokouksen mukaan vanhukset tarvitsevat hyvän hoitonsa nyt. Korjausten viivyttely merkitsee sitä, että hoivaa tarvitsevien vanhusten kohdalla aika ajaa elämän ohi.

 

Suomi tarvitsee vakaata, puhdasta ja luotettavaa energiaa

On utopiaa kuvitella, että saavutamme merkittävästi vihreämmän sähköntuotannon ilman vesivoimaa. Muut pohjoismaat ovat myös uusiutuvien energiamuotojen investointien kohteina, ja heidän oma tarve tehokkaalle ja päästöttömälle säätövoimalle kasvaa entisestään. Siksi me emme voi tulevaisuudessa laskea sen varaan, että Ruotsista ja Norjasta on aina saatavilla säätövoimaa niinä hetkinä, kun oma tuotantomme on heikkoa ja kulutus korkea, eli silloin kun me sähköä eniten tarvitsemme.

Tuetaan edelleen esimerkiksi kalateiden rakentamista vaelluskalapopulaation vahvistamiseksi. Tulee tehdä huolellisia kokonaisarviointeja, joissa huomioidaan joen merkitys vaelluskalojen kannoille ja mahdollisuus ohittaa pato kalasilloilla sekä arvioidaan padon merkitystä kevättulvien hallitsemiselle.

Vesivoima on loistava energiamuoto muun muassa mitättömän hiilijalanjälkensä takia. Se on energiamuotona hyvä siksi, että sitä voidaan käyttää hyvin joustavasti säätövoimana. Vesivoima onkin ehdoton edellytys lisäinvestoinneille muihin uusiutuviin lähteisiin, jotka tuottavat sähköä hyvin epäsäännöllisesti.

Tästä syystä meidän tulisi vahvistaa omaa energiantuotantoa, jotta suomalaiset kuluttajat ja yritykset pystyisivät luottamaan siihen, että Suomessa on sähköä saatavilla turvattuun hintaan.

 

Sananvapauden tila on huolestuttava Suomessa

Kristillisdemokraattien puoluekokous on huolissaan sanan- ja uskonnonvapauden tilasta Suomessa. Sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat YK:n ihmisoikeussopimukseen ja Suomen perustuslakiin kirjattuja ihmisoikeuksia, mutta niiden käytännön toteutuminen ei ole itsestään selvää, ellei niitä puolusteta. Suomi viettää tänä vuonna tasavaltaisen hallitusmuodon 100-vuotisjuhlaa. Samalla kuitenkin näyttää siltä, että edustuksellinen demokratiamme ja yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri ovat kriisissä.

Toimiva demokratia edellyttää perusvapauksien, kuten sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapauden, olemassaoloa. Tämä on helppoa nähdä maissa, kuten Venäjällä ja Turkissa tai Kiinan alaisuudessa Hong Kongissa, missä kansalaiset kamppailevat näiden perusoikeuksien puolesta. Toisaalta, Suomen ohella myös muissa länsimaissa on havaittavissa mielipiteiden vahvaa polarisoitumista. Yleisesti ottaen keskusteluympäristö tuntuu sietävän huonosti erilaisia massasta poikkeavia näkökulmia, jotka liittyvät esimerkiksi kristilliseen vakaumukseen.

Kristillisdemokraattien mukaan avoin ja erilaisia näkökulmia sietävä keskustelukulttuuri on edellytys kehittyvälle yhteiskunnalle. Haluamme puolustaa jatkossakin yhteiskuntamme perusvapauksia; niin sanan-, uskonnon-, kuin mielipiteen osalta. Puolue toivoo, että kaikki eduskuntapuolueet yli hallitus-oppositiorajan nousisivat puolustamaan näitä mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauden arvoja niin kansainvälisesti kuin kotimaassa. Ne ovat viime kädessä suomalaisen demokraattisen valtiomuodon perusta.