KD:n mielestä hallituksen lisätalousarvioesitys koronakriisissä on määrärahoiltaan riittämätön

26.3.2020 klo 18:15 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen päätöstä valmiuslain käyttöönottamiseksi sekä muita vahvoja toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Tässä tilanteessa valtion pitää tehdä kaikkensa, jotta terveydenhuolto ja muut yhteiskunnan keskeiset toiminnot saavat tarvittavat resurssit. Samalla hallituksen pitää ryhtyä välittömästi vaikuttaviin toimenpiteisiin vähentääkseen rajoitustoimien taloudellisia vaikutuksia, Sari Essayah’n valtiovarainvaliokunnassa jättämässä vastalauseessa todetaan.

Kunnat, yritykset ja toimentulonsa menettävät yksityiset ihmiset tarvitsevat välittömästi tukea päästääkseen vaikean tilanteen yli. Muuten edessä on konkurssiaalto ja pitkäaikaiset negatiiviset vaikutukset työllisyyteen.

Hallituksen esityksessä (HE 24/2020 vp.) vuoden 2020 ensimmäiseksi lisätalousarvioksi on huomioitu näitä tarpeita.

– Tässä vaiheessa esitetyt määrärahalisäykset ovat kuitenkin riittämättömiä. Meillä ei ole aikaa odottaa vaan toimenpiteet pitää kohdentaa ja mitoittaa niin, että tilanne pysyy hallittuna.

KD:n vastalauseessa esitetään hallituksen summia suurempia menolisäyksiä: 10 miljoonaa poliisille, 5 miljoonaa rajavartiolaitokselle, 100 000 miljoonaa pk-yritysten tukemiseksi, 10 miljoonaa testauskapasiteetin nostamiseksi ja 10 miljoonaa Huoltovarmuuskeskuksen materiaalihankintoihin.

– Tärkeää on myös lähettää selkeä viesti siitä, että valtio tulee lievittämään talouden äkkipysähdyksestä aiheutuvia ongelmia. Näin luodaan ihmisille ja yrityksille uskoa tulevaisuuteen.

KD:n mielestä hallituksen päätös velvoittaa yli 70-vuotiaat eristäytymään on oikea.
– Tällä päätöksellä pyritään suojelemaan niitä ihmisiä, joille koronavirus on kaikkein vaarallisin. On tärkeää, että tässä tilanteessa pystymme tarjoamaan tukea ja tarvittavia palveluita niitä tarvitseville. Kotihoidon resursseja on lisättävä tässä tilanteessa. Kotihoidon työntekijät tarvitsevat suojavarusteita ja sairastuneiden kotihoidon työntekijöiden tilalle tarvitaan lisähenkilökuntaa. Samoin vanhustenhoidon resursseja pitää lisätä, vastalauseessa todetaan.

Tehohoidon kapasiteetti tulee olemaan yksi suurimmista huolenaiheista tulevina viikkoina.
– Tehohoitoon koulutettua henkilökuntaa ja siihen tarvittavaa välineistöä on saatava lisää. Jo nyt on ollut pulaa suojavarusteista. Suojavarusteiden hankintaa pitää tehostaa ja kotimaista tuotantoa lisättävä. Päätös avata huoltovarmuusvarastot ja keskittää hankintoja on oikea. Suojavarusteiden hankintoihin tarvitaan kuitenkin selkeä lisäpanostus tässä tilanteessa.

– Tarvitsemme sairaanhoidon henkilökunnan pikakoulutusta ja myös lisää henkilökuntaa. Juuri eläköityneitä ammattilaisia ja opintojensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita voidaan palkata tukemaan vakituista sairaalahenkilökuntaa. Kaikkien työntekijöiden jaksamisesta on pidettävä huolta. Tähän kaikkeen tarvitaan riittävät resurssit.

KD muistuttaa, että koronaviruksen leviämisen hidastamisessa avainasemassa on testaus. Sairastuneet pitää pystyä tunnistamaan, jotta heidät voidaan eristää tehokkaasti ja kohdentaa oikeinaikaisesti hoitotoimenpiteitä.
– Testausta pitää lisätä myös siksi, että voimme tunnistaa paremmin taudin jo sairastaneet. Erityisen tärkeää on tunnistaa terveydenhuollon henkilöstöstä ne henkilöt, joilla on kehittynyt immuniteetti ja voivat näin jatkaa työtään. Rajoitustoimia voidaan myös nopeammin purkaa, kun on tiedossa, kuinka suuri osuus väestöstä on parantunut.

Sisäisen turvallisuuden ylläpitäminen korostuu kriisitilanteissa.
– Hallituksen esityksessä lisätään poliisin ja rajavartiolaitoksen määrärahoja, mutta lisäykset ovat erittäin vähäisiä. Tilanteen pitkittyessä turvallisuusviranomaiset tarvitsevat merkittävästi lisää määrärahoja. Ylityökorvauksille ja lisähenkilöstön palkkaamiseen tarvitaan panostuksia, jotta turvallisuusviranomaiset pystyvät hoitamaan lisätehtävät. Tässä tilanteessa on myös huomioitava lisääntyvät sairauspoissaolot.

– Ihmishenkien pelastaminen on tällä hetkellä ehdoton ykkösprioriteetti. Seuraavana on huolehdittava niiden lukuisten työntekijöiden ja yrittäjien tukeminen, jotka ovat vaarassa menettää työpaikkansa, yrityksensä ja toimeentulonsa. Monien pienyrittäjien maksuvalmius on jo nyt heikentynyt. Hallitukselta tarvitaan päättäväisiä ja oikein mitoitettuja toimia, joilla pelastetaan suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja. Verotuksen lykkäämiset ja yrityslainat eivät yksin riitä.

KD:n mielestä yrittäjiä ja työnantajia pitää tukea elvyttävällä finanssipolitiikalla ja palkkojen sivukulujen määräaikaisella alentamisella. Yritykset tarvitsevat myös suoraa tukea. Huoltovarmuuden turvaamiseksi esimerkiksi maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmän pitää toimia sairastilanteissa.

Essayah’n jättämässä KD:n vaihtoehdossa esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi myös seuraavat lausumat:

Eduskunta edellyttää, että

  • hallitus huomioi vanhustenhoidon tarpeet kotihoidossa ja laitoshoidossa lisäämällä resursseja vanhustenhoitoon, turvallisen hoidon takaamiseksi poikkeustilanteessa.
  • hallitus ryhtyy toimenpiteisiin terveydenhuollon suojavarusteiden hankinnan tehostamiseksi sekä kotimaisen tuotannon aloittamiseksi välittömästi.
  • hallitus lisää terveydenhuollon rahoitusta merkittävästi lisähenkilökunnan palkkaamiseksi sekä henkilökunnan pikakoulutukseen.
  • hallitus lisää koronaviruksen testaamista ja lisää testauskapasiteettia merkittävästi.
  • hallitus turvaa turvallisuusviranomaisten toimintakyvyn kriisin aikana.
  • hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin yritysten tukemiseksi, jotta ne pystyvät jatkamaan toimintaansa kriisin päätyttyä.
  • hallitus vahvistaa maatalouden lomitusjärjestelmää huoltovarmuuden turvaamiseksi kriisin aikana.

Voit tutustua hallituksen esitykseen ja valiokunnan koko mietintöön. KD:n vastalause on numero 3.