Peter Östman och Sari Essayah lämnade in spörsmål: Ligger det politisk styrning bakom negativa asylbeslut?

14.9.2016
Kristdemokraternas gruppordförande Peter Östman har, tillsammans med partiordförande Sari Essayah, lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen angående Migrationsverkets beslut i asylfrågor.

Östman, som är spörsmålets första undertecknare, efterlyser ett klargörande ifall åtstramningarna vid beviljande av asyl beror på politisk styrning. Östman frågar också om man tar i beaktande, att man utsätter mänskor som söker asyl pga kristen övertygelse, eller personer som inte accepterar att ingå tvångsäktenskap, för livsfara, ifall man fattar ett negativt asylbeslut.

– Medborgarna har under de senaste dagarna med förskräckelse tagit del av Migrationsverkets beslut om att återsända en ung afgansk kvinna, som sökt asyl för att undgå tvångsäktenskap och hedersmord. Det andra fallet som väckt stora reaktioner gäller en pakistansk pastor och hans familj, som riskerar att dödas om de skickas tillbaka till sitt hemland.

– I offentligen har det också diskuterats hur självständigt myndigheterna fattar besluten i asylfrågorna. Finns det politisk styrning bakom besluten?

Som exempel nämner Östman de uttalanden som kom från regeringshåll senaste höst, i vilka man i ett tidigt skede prognostiserade, hur stor andel av de asylsökande som kommer att beviljas asyl, trots att man befann sig mitt i asylprocessen.

– Man kan fråga sig ifall antalet personer som ska beviljas asyl fattats på politiska grunder. Bedöms den asylsökandes behov utgående från rådande lagstiftning och internationella överenskommelser, eller utgående från att regeringen satt upp mål hur många som ska beviljas asyl, frågar Östman och Essayah.