KD eduskuntaryhmä: Terveydenhuollon henkilöstön vakaumukseen perustuva syrjintä poistettava

8.10.2015 klo 16:13 Kannanotot

Kätilöillä, hoitajilla ja lääkäreillä tulee olla oikeus harjoittaa ammattiaan ilman, että heidän olisi pakko suorittaa omantunnon vastaisesti raskaudenkeskeytyksiä. Näin toteaa Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannanotossaan.

Toisin kuin lähes kaikissa muissa Euroopan maissa Suomessa terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole lakisääteistä oikeutta kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella suorittamasta raskaudenkeskeytystä.

KD:n mielestä terveydenhuollon ammattilaisten tulee voida hoitaa ammattietiikkansa mukaisesti potilaitaan ilman, että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä, joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän. Samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen kuten eutanasiassa tai kuoleman rangaistuksen täytäntöönpanossa. Työntekijät, jotka henkilökohtaisen vakaumuksen perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän, tulee vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta. Tämä ei ole ristiriidassa naisten lakisääteisten oikeuksien kanssa, eikä vaaranna naisten henkeä tai terveyttä kuten esimerkit muista EU-maista osoittavat.

Mm. Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselmaan 1763 (2010), Perusoikeuskomitean näkemyksiin (KM 1992:3) ja perustuslain 11 pykälään vedoten Kristillisdemokraatit katsovat, että myös Suomesta tulee poistaa vakaumukseen perustuva syrjintä terveydenhuollossa ja taata yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun ja ammatinharjoittamiseen myös kätilöille ja gynekologeille. Siksi lakiin raskauden keskeytyksestä tulee lisätä uusi pykälä henkilöstön vakaumuksen suojasta.