KD eduskuntaryhmä: Avioliitto ei ole ilmoitusasia – hallituksen esitys heikosti valmisteltu

15.10.2015 klo 17:07 Kannanotot

Hallitus on tänään päättänyt esityksestä sukupuolineutraalin avioliittolain vaatimista lainmuutoksista. Hallituksen esityksen mukaan rekisteröidyn parisuhteen voi halutessaan muuttaa avioliitoksi yhteisellä ilmoituksella maistraattiin. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei pidä hyväksyttävänä avioliiton solmimista pelkällä ilmoitusmenettelyllä ja edellyttää, että avioliittoon vihittävät jatkossakin antavat asiaan kuuluvan valan todistajien läsnä ollessa.

Esitys jättää huomioimatta sen, että avioliittokäsityksen eriytymisen seurauksena osa kirkkokunnista mahdollisesti luopuu vihkimisoikeudesta. Tämä lisäisi maistraattien kuluja merkittävästi.

Hallituksen esitykseen on sisällytetty muutos uskonnonvapauslakiin. Esityksen mukaan äiti ei enää yksinään voisi päättää lapsen liittämisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan, mikäli huoltajat ovat asiasta keskenään erimielisiä, vaan tarvittaisiin huoltajien yhteinen näkemys. Muutos vaikeuttaa lasten arvokasvatusta kodeissa ja kouluissa.

Avioliittolain muutoksen tultua voimaan 1.3.2017 myös samaa sukupuolta olevat aviopuolisot voisivat adoptoida yhdessä. Lain valmistelussa ei kuitenkaan ole tehty lainkaan lapsivaikutusten arviointia, vaikka eduskunta on edellyttänyt lapsivaikutusten arvioinnin tekemisen kaikkeen lapsiin kohdistuvaan lainsäädäntöön. Merkittävä joukko maita tulee sukupuolineutraalin avioliittolain myötä kieltämään adoptiot Suomeen, mikä vaikeuttaa kaikkien parien adoptiomahdollisuuksia.

Esityksen muutokset ovat osin historiallisesti ja kulttuurisesti merkittäviä ja koskettavat myös perusoikeuksia ja vaatisivat siksi asianmukaisesti järjestettyä laajaa lausuntokierrosta sekä vaikutusarviointia. Nyt esityksen valmistelussa on kiirehditty ja isoja periaatteellisia kysymyksiä on käsitelty ikään kuin teknisinä yksityiskohtina.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei ole tukenut kansalaisaloitteen pohjalta eduskunnassa vuonna 2014 säädettyä avioliittolain muutosta ja pitää ehdotettuja liitännäislakeja erittäin ongelmallisina.

KD eduskuntaryhmä on antanut oman lausuntonsa Oikeusministeriölle 9.9.2015.