KD förväntar sig program för tillväxt samt anpassningsåtgärder av de offentliga finanserna under nästa regeringsperiod

18.4.2023 klo 12:07 Nyheter

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen förväntar sig ett tillväxtprogram och åtgärder för att återställa de offentliga finanserna av nästa regering.
– Hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna gör situationen utmanande för Finland utmanande. För att bryta den offentliga sektorns skuldsättningsspiralen är det nödvändigt med långsiktiga åtgärder, konstaterar riksdagsgruppen i sina svar på regeringsexpertens frågor.

Kristdemokraternas ser marginaliseringen av familjerna, barn och unga, samt de låga födelsetalen,  som en orsak till det växande hållbarhetsunderskottet och därför som en central utmaning för Finland.
– Vi vill främja beslut som skapar framtidstro och stödjer familjernas, barnens och de ungas välmående, samt alla medborgares delaktighet.

Finlands social- och hälsovårdssystem måste fås funktionsdugligt.
– De utmaningar som den åldrande befolkningens servicebehov och välfärdsområdenas finansieringsproblem innebär, kan inte lösas med nuvarande modell utan ökad finansieringen till hälso- och sjukvården, äldreservicen och socialarbetet, konstaterar KD:s riksdagsgrupp.

KD framhåller vikten av att genomföra en reform av socialförsäkringssystemet.
– Socialförsäkringssystemet måste utvecklas på ett sådant sätt, att det i alla lägen är lönsamt att ta ett jobb. Numera finns det inkomstfällor inom socialförsäkringen som förvärrar arbetskraftsbristen och stänger ut människor från arbetslivet.

En av de viktigaste åtgärderna är också att förbättra försörjningstryggheten och lönsamheten för det inhemska jordbruket.
– En fortsatt inhemsk livsmedelsproduktion livsmedelsförsörjning måste säkerställas under alla omständigheter. Finland och EU måste ta sitt ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen.

Riksdagsgruppen poängterar att de offentliga myndigheternas viktigaste uppgift är att trygga både den inre och yttre säkerheten i nationen.
– Säkerhetsmyndigheternas operativa resurser måste utökas ytterligare.

Finlands framgång bygger på hur de finska företag lyckas i världen och hur konkurrenskraftiga de är även på hemmamarknaden. Företagen skapar grunden för vår välfärd. Utan lönsamma företag och en företagsvänlig atmosfär går det inte att nå högre sysselsättning och att balansera ekonomin.

I Kristdemokraternas svar konstateras det att riksdagsgruppen inte har några tröskelfrågor angående regeringens sammansättning.
– Vår riksdagsgrupp förhandlar om tröskelfrågor gällande innehållet i regeringsprogrammet, i samband med regeringsförhandlingarna. Kristdemokraterna är redo att delta i olika regeringsbildningar, så länge regeringsprogrammet är förenligt med partiets värderingar och mål.