Tapio Puolimatka: Opetus sukupuolen valinnaisuudesta lisää sukupuoliahdistusta – translakiehdotus sisältää lukuisia ongelmia

23.1.2019 klo 20:27 Uutiset

Kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan mukaan Suomen koululaitokseen on tuotu radikaalia sukupuoli- ja seksuaalikasvatusta, joka väittää sukupuolen riippuvan yksilön valinnasta ja rohkaisee nuoria kokeilemaan erilaisia seksuaalisen käyttäytymisen muotoja esittämällä ne kaikki samanarvoisina.

Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatkan alusti keskiviikkona 23.1. Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän järjestämässä yleisötilaisuudessa Eduskunnan Kansalaisinfossa otsikolla ”sukupuoli-ideologia yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä”. Tilaisuuden vetäjänä ja avaajana on kansanedustaja Päivi Räsänen. Tilaisuus streamattiin Kristillisdemokraattien FB-sivun kautta, ja on edelleen katsottavissa.

–  Opetus sukupuolen valinnaisuudesta altistaa nuoria sukupuoliselle hämmennykselle ja edistää sosiaaliseen tartuntaan perustuvan sukupuoliahdistuksen leviämistä. Tämän seurauksena lisääntyy niiden nuorten määrä, jotka uskovat voivansa ratkaista ahdistuksensa turvautumalla hormonihoitoihin ja sukupuolenkorjausleikkauksiin, Puolimatka totesi.

Hän korostaa, että koulun tehtävänä on tukea nuorten sukupuoli-identiteetin eheytymistä tavalla, joka ei saata nuorta ristiriitaan oman kehonsa kanssa ja tee hänestä elinikäistä lääketieteellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta. Sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen tulisi kehittää nuorissa valmiuksia, asenteita ja hyveitä, jotka mahdollistavat eheän avioliiton ja perhe-elämän luomisen.

– Huolimatta puolustajiensa hyvistä tarkoitusperistä, niin sanottu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ei onnistu suojelemaan nuorten seksuaalista koskemattomuutta ja moraalista eheyttä, vaan ennemminkin luo lapsiin ja nuoriin asenteita, jotka altistavat heidät seksuaaliselle hyväksikäytölle.

Valtiovallalla ei ole oikeutta kaventaa vanhempien kasvatusoikeutta sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa Trasekin ja eräiden muiden järjestöjen ehdottamalla tavalla, jonka mukaan jo 15-vuotiaat saavat itse määrittää juridisen sukupuolensa ja 12-vuotiaat sosiaaliviranomaisten hyväksynnällä.

Puolimatkan mukaan translain kokonaisuudistusta ajavien ehdotus perustuu epätieteelliseen käsitykseen sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä. Se rajoittaa vanhempien kasvatusoikeutta ja siirtää valtaa valtion viranomaisille sekä sisältää monia ongelmia.

– Se tekisi vanhemmille vaikeaksi auttaa lapsia vastustamaan yhteiskunnassa vallalle päässyttä mielikuvaa sukupuolen vaihdettavuudesta. Näin toteutuessaan ehdotetulla tavalla laki tekisi vanhemmille vaikeammaksi ohjata lastensa kehitystä yhdellä kehityksen keskeisellä alueella, sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa.

Puolimatkan mukaan juridinen sukupuolenvaihdos saattaa lukita nuoria transprosessiin ja näin altistaa heidät turhille hoidoille. Sen myötä lisääntyisi myös lääketieteellistä sukupuolenvaihdosta katuvien määrä, jotka ovat masentuneita ja itsemurhahakuisia. Lisäksi translain muutosta vaativat haluavat alaikäisille pääsyä hoitoihin, joita ei ole asianmukaisesti tutkittu ja jotka vaarantavat heidän fyysisen terveytensä.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen oli huolissaan koulujen seksuaali- ja sukupuolikasvatuksesta. Koulukentässä ovat herättäneet hämmennystä ohjeistukset, joita on tulkittu kielloksi tukea lasten kasvua ja kehittymistä oman biologisen sukupuolensa mukaiseen identiteettiin. Tyttöjen ja poikien lisäksi on keskusteltu muista sukupuolista tai sukupuolten saumattomasta jatkumosta.

– Vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sukupuolineutraaliin gender-ideologiaan pohjautuvia arvoja on jopa päiväkodista lähtien sisällytetty opetukseen, vastoin kodin omaa arvopohjaa. On puhuttu oppilaan oikeudesta määritellä itse sukupuolensa ja siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

– Ihmetystä on myös herättänyt se, että Opettajien ammattijärjestö OAJ ei uskaltanut sallia messutapahtumaan Aito avioliittoyhdistystä esittelemään toimintaansa, vaikka siellä on ideologista järjestökenttää laajasti Animaliasta ja Setasta lähtien.

Räsänen muistuttaa, ettei Suomen lainsäädäntö tunne kolmatta sukupuolta.

– Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle.

– Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla tulee olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle. Mitään tiettyä ominaisuutta tai lahjakkuutta ei pitäisi leimata sukupuolen mukaan. Tyttöjä ja poikia tulee tukea löytämään omat vahvuutensa, hän korostaa.

Gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on.

– Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä. Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha. Nuorten kehitystä oman sukupuolensa identiteettiin ei tule vaarantaa, Räsänen vaatii.

–  YK:n ja Euroopan ihmisoikeussopimusten mukaan vanhemmilla on oikeus antaa vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsilleen. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia kouluvierailuja ja opetussisältöjä sekä lastensa osallistumista niihin.