KD:n puoluekokous hyväksyi viisi julkilausumaa

28.8.2021 klo 12:30 Uutiset

Metsäpolitiikka pidettävä kansallisessa päätösvallassa

Kristillisdemokraattien puoluekokous vastustaa vallan keskittämistä EU:lle kansallisen metsäpolitiikan ja jäsenmaiden kustannuksella. Tällä hetkellä käynnissä on kehityskulku, jossa unioni pyrkii keskittämään valtaa itselleen, mikä näkyy monilla muillakin sektoreilla samoin kuin elpymisvälineen kaltaisissa sekavissa aloitteissa. On huolestuttavaa, että myös monet suomalaiset puolueet kannattavat vallan siirtoa kauemmas kansalaisista ja byrokratian lisäämistä.

Suomen on EU:ssa näytettävä mallia ympäristö- ja ilmastotoimissa, mutta myös jämäkästi puolustettava itsenäistä kansallista metsäpolitiikkaa, yksityistä kotimaista metsänomistajuutta sekä metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja fossiilisia tuotteita korvaavien metsäteollisuustuotteiden kehittämistä. Kansallisen metsäpolitiikan puolustaminen ei ole ristiriidassa tavoitteellisen ilmastopolitiikan ja luonnonsuojelun kanssa.

Suomalainen metsäsektori on menestystarina hiilensidonnan, metsien virkistyskäytön, puuntuotannon, teollisuuden, työllisyyden, kotimaisen omistajuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä vesistönsuojelun näkökulmasta. Suomalainen metsäteollisuus globaalissa vertailussa hyvin puhdasta ja energiatehokasta. Myös metsänomistajien vapaaehtoinen metsien suojelu lisääntyy jatkuvasti. Biodiversiteetin suojelussa metsissämme on parantamista, mutta suojelun lisääminen tai metsätalouden ilmastotoimet eivät edellytä vallan siirtoa paikallisten asukasten ja metsänomistajien ulottumattomiin.

Kiintiöpakolaisjärjestelmää vahvistettava EU:n laajuisesti

Afganistanin hallinnon romahtaminen ja ajautuminen ääriliike Talibanin syliin on järkyttänyt nopeudellaan. Se on myös vakavan itsetutkinnan paikka kansainvälisessä yhteisössä. Kristillisdemokraattien puoluekokous kantaa huolta erityisesti naisten, tyttöjen ja vähemmistöjen turvallisuudesta. Maassa on pieni kristittyjen joukko, joka on hengenvaarassa Talibanien hallinnon alla. Afganistanin kansaa on autettava humanitaarisessa kriisissä.

Globaalisti siirtolaisuuden ja pakolaisuuden syyt eivät tule häviämään. EU-tasolla on pyrittävä kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamiseen ja panostettava apuun paikan päällä ja kriisialueiden välittömässä läheisyydessä. Turvapaikan Suomessa saaneiden perheenyhdistämistä on helpotettava, erityisesti Afganistanissa tämä on ollut lähes mahdotonta koska tunnistautuminen pitää tehdä New Delhissä, Intiassa. ­

On mahdollista, että Eurooppa näkee vuoden 2015 kaltaisen turvapaikanhakijoiden liikkeellelähdön. Hallitsematon turvapaikanhakijoiden vyöry ei ole kenenkään etu, siitä hyötyvät vain ihmissalakuljettajat. Ne, jotka apua eniten tarvitsevat, eivät usein pysty lähtemään. Kiintiöpakolaisjärjestelmää vahvistamalla pystytään paremmin ohjaamaan apua kaikista heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Maahanmuuttajien työllistymistä edistettävä kielilisällä

Kristillisdemokraattien puoluekokous esittää, että osana työmarkkinatukea otetaan käyttöön kielilisä. Sen avulla luodaan työttömille maahanmuuttajille taloudellinen kannustin opiskella suomea tai ruotsia, mikä edistää maahanmuuttajien työllistymistä. Nykyisellään sosiaaliturvajärjestelmä syrjäyttää maahanmuuttajat työelämästä. Kotoutumisessa on epäonnistuttu, ja maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi tarvitaan tehokkaampia keinoja.

Kieli on avain työmarkkinoille. Kotoutumiskoulutuksessa kielitaidon tavoitetasoon pääsee vain kolmannes osallistujista. Kristillisdemokraattien esittämässä mallissa kielitaidon todistaminen tapahtuisi esimerkiksi peruskoulun päättötodistuksella tai osallistumalla samaan yleiseen kielitutkintoon, joka Suomen kansalaisuutta hakevankin on läpäistävä.

Esimerkiksi Tanskassa maahanmuuttajien työttömyys on vähentynyt, kun kielitaidon osoittaminen on sidottu annettavan tuen määrään. Kristillisdemokraattien ehdottama ratkaisu kannustaa kielen oppimiseen ja lisää työllistymisen mahdollisuuksia. Kielilisän edellytyksenä on kotouttamiskoulutukseen liittyvän kielikoulutuksen vahvistaminen ja sen määrän lisääminen.

Kotimaisesta ruoantuotannosta huolehdittava kaikkina aikoina

Kristillisdemokraattien puoluekokous korostaa kotimaisen ruoantuotannon tärkeyttä. On tärkeää, että Suomi huolehtii maatalouden elinvoimaisuudesta. Vain näin toimimalla se voi pitää huolta kansalaisistaan myös kriisin keskellä. Kuten koronakriisi muistutti, ruokajärjestelmämme on haavoittuvainen. Parasta varautumista mahdollisiin tuleviin kriiseihin on huolehtia ruoantuotannon omavaraisuudesta ja maatalouden huoltovarmuudesta.

Puoluekokous vaatii pitkän aikavälin parannuksia maatalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kotimaisen tuotannon ei saa antaa näivettyä. Maatalouspolitiikkaa tulee tehdä tehtävä tavalla, joka turvaa kotimaisen ruoantuotannon jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa. Lähellä tuotettu ruoka on myös ilmastoteko, ja suomalaisen viljelijän syyllistäminen ilmastonmuutoksesta on häpeällistä.

Sanan- ja uskonnonvapaus kuuluvat suomalaiseen yhteiskuntaan
– KD:n puoluekokous peräänkuuluttaa aitoa suvaitsevaisuutta

Kristillisdemokraattien puoluekokous toistaa kantansa sanan- ja uskonnonvapauden tärkeydestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Sananvapaus ja uskonnonvapaus ovat YK:n ihmisoikeussopimukseen ja Suomen perustuslakiin kirjattuja ihmisoikeuksia, ja myös demokraattisen yhteiskunnan perusedellytys.

Mielipiteiden polarisoituessa yhä vahvemmin on keskustelukulttuurissa tavoiteltava kohteliaisuutta ja keskinäistä kunnioitusta eri tavalla ajattelevien kesken. Kristillisdemokraattien puoluekokous pitää huolestuttavana, jos omaa vakaumusta joutuu peittelemään tai omia mielipiteitä ei seurausten pelossa uskalleta sanoa ääneen.

Aitoa suvaitsevaisuutta on, ettei omasta mielipiteestä tarvitse luopua, mutta samalla ymmärtää, etteivät kaikki jaa minun ajatuksiani ja maailmankuvaani. Avoin ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä keskustelukulttuuri on edellytys kehittyvälle yhteiskunnalle.