Perustulo

Perustulon ongelmat

Perustulon rahoittamiseksi Vihreiden mallissa kerätään verotuloja n. 15 miljardia euroa nykyjärjestelmää enemmän. Perustulosta hyötyisivät eniten henkilöt, joilla ei ole ansiotuloja ja jotka eivät saa perustulon korvaamia sosiaalietuuksia. Tämän vuoksi suurimpiin voittajaryhmiin kuuluvat mm. vanhempiensa kanssa asuvat nuoret, tulottomat puolisot ja pelkkiä pääomatuloja saavat. Myös ansiosidonnaisia sosiaalietuuksia (työttömyyspäiväraha, vanhempainpäiväraha) saavien verotus kiristyisi ja heidän käytettävissä olevat tulonsa laskisivat perustulon myötä.

Suurin ongelma liittyy työnteon kannustimiin.

Työnteon kannustinten näkökulmasta perustulo on useissa tapauksissa heikennys. Toimeentulotuen ja asumistuen väheneminen tulojen noustessa aiheuttaisi tuloloukkuja myös perustulomallissa. Työllistymisen kannustimet heikentyisivät pienipalkkaiseen osa-aikatyöhön työllistyttäessä. Tämä johtuu siitä, että perustulo pienentää sekä työttömien että puolipäivätyötä tekevien keskimääräisiä käytettävissä olevia tuloja, mutta puolipäivätyötä tekevien tulot pienenisivät työttömiä enemmän.

15 miljardia maksavan mallin luulisi parantavan merkittävästi työnteon kannustavuutta. Tarkempi tutkimus on paljastanut, että perustuloa ei ole tehty ratkaisemaan työttömyyttä, koska kannustimet siirtyä työelämään eivät merkittävästi kasva. Perustulo on tulonsiirto, joka kiristää ansiotulojen verotusta.

Perustulon vaikutukset työttömille:

Kuvioon 8 piirretty esimerkki henkilön efektiivinen marginaaliveroaste eri tulotasoilla, kun palkan oletetaan nousevan sadalla eurolla kuukaudessa. Kuviossa palkan on oletettu olevan ns. soviteltua palkkaa. Noin 2 000 euron tuloista eteenpäin, kun henkilö ei enää saa mitään tulosidonnaista sosiaalietuutta, efektiivinen marginaaliveroaste vastaa palkansaajan marginaaliveroastetta, jossa on huomioitu myös lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Sosiaalivakuutusmaksujen takia palkansaajien efektiivinen marginaaliveroaste on hieman suurempi kuin perustulomallin tuloveroasteet (42 % / 50 %). Kuviosta nähdään, että efektiiviset marginaaliveroasteet ovat suurimmillaan pienillä palkkatasoilla, joilla sosiaaliturva pienenee palkan kasvaessa. Asumistuen ja toimeentulotuen vähentyminen tulojen kasvaessa nostaa efektiivisiä marginaaliveroasteita sekä
nykyjärjestelmässä että perustulomallissa.

Perustuloon siirtymisellä ei näyttäisi olevan merkittävää vaikutusta esimerkkihenkilön työnteon lisäämisen kannustimiin. Palkansaajilla perustulomallin veroasteet ovat pääosin nykyjärjestelmää korkeampia n. 6500 kuukausituloille asti, jonka jälkeen marginaaliveroaste on hieman nykyjärjestelmää matalampi.

 

Kuvioon 9 on piirretty työmarkkinatukea saavan esimerkkihenkilön työllistymisveroasteita eri
palkkatasoille työllistyttäessä. Kuviosta huomaa, että perustulomalliin siirtyminen heikentää
pienipalkkaisen työn vastaanottamisen kannustimia, mutta suuremmilla palkkatasoilla kokopäivätyöhön työllistyttäessä työnteon kannustimet ovat suunnilleen nykyjärjestelmän kanssa samalla tasolla. Nykyjärjestelmässä merkittävin kannustintekijä pienipalkkaisille töille ovat asumistuen ja työttömyyspäivärahojen suojaosuudet. Toimeentulotuki aiheuttaa kannustinloukkuja sekä nykyjärjestelmässä että perustulomallissa. Sen takia tulokset ovat hyvin herkkiä mm. esimerkkihenkilön asumiskustannuksille. Suuremmilla asumiskustannuksilla toimeentulotuen väheneminen palkkatulojen noustessa ulottuisi korkeammille palkkatasoille, jonka vuoksi henkilö olisi työttömyysloukussa pienillä palkkatasoilla sekä nykyjärjestelmässä että perustulomallissa.

Kuviossa 10 on piirretty ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavan esimerkkihenkilön
työllistymisveroasteet eri palkkatasoille työllistyttäessä. Kuviosta nähdään, että pienillä palkkatasoilla työllistymisveroasteet ovat melko matalia sekä nykyjärjestelmässä että perustulomallissa. Tämä johtuu siitä, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa saava hyötyy työttömyysturvan suojaosuudesta molemmissa malleissa. Työllistymisveroasteet ovat perustulomallissa merkittävästi nykyjärjestelmää korkeampia n. 3000 euron kuukausituloille asti, jonka jälkeen työllistymisveroasteet ovat hieman nykyjärjestelmää matalampia.

( lähde. Vihreat.fi, Katso kaikki laskelmat täältä. )