Fem resolutioner från KD:s partikongress

28.8.2021 klo 13:10 Nyheter

Den nationella beslutanderätten för skogspolitiken måste säkras

Kristdemokraternas partikongress motsätter sig koncentreringen av makten till EU, på bekostnad av nationell skogspolitik och medlemsländernas beslutanderätt. Utvecklingen i EU är att unionen försöker koncentrera mer makt till sig själv. Det syns även inom flera andra områden, till exempel det mycket otydliga återhämtningsinstrumentet och även liknande initiativ. Det är oroande att också flera partier i Finland stöder delegeringen av makt längre bort från medborgana samt en ökning av byråkratin.

Finland bör vara ett föredöme i miljö- och klimatfrågor, men måste också beslutsamt försvara Finlands egna nationella skogspolitik, privata skogsinnehav, verksamhetsförutsättningar för skogsindustrin och att stöda utvecklingen av skogsindustriprodukter som kan ersätta fossila varor. Att försvara den nationella skogspolitiken är inte i konflikt med att ha en ambitiös klimatpolitik och aktivt naturskydd.

Den finländska skogssektorn är en framgångshistoria när det gäller kolbindning, användning av skog för rekreation, virkesproduktion, industri, sysselsättning, inhemskt skogsinnehav, biodiversitet och vattenskydd. Den finländska skogsindustrin är globalt jämfört mycket ren och energieffektiv. Även de privata skogsägarnas frivilliga insatser ökar hela tiden. Vi kan göra mer för att förbättra biodiversiteten i våra skogar, men att öka skyddet eller göra klimatåtgärder inom skogsindustrin, kräver inte att makten tas bort från lokala invånare och skogsägare.

**

Kvotflyktingssystemet ska förstärkas på EU-nivå

Kollapsen av den afghanska regimen och Talibans maktövertagande har hänt oerhört snabbt. Det internationella samfundet måste också göra en allvarlig självanalys. Den kristdemokratiska partikongressen är speciellt bekymrad över säkerheten av flickor, kvinnor och minoriteter. Det finns en liten grupp av kristna i landet, och de är nu i livsfara under Talibanregimen. Folket i Afghanistan måste hjälpas i den humanitära krisen landet befinner sig i.

Globalt sett kommer orsakerna till migration och landsflykt inte att försvinna. Kvotflyktningssystemet måste förstärkas på EU-nivå. Samtidigt måste man satsa på att hjälpa människor på plats och i omedelbar närhet av krisområden. Familjeåterföreningar för de som fått uppehållstillstånd i Finland bör underlättas. Detta har varit nästan omöjligt speciellt gällande människor från Afghanistan, då identifikationen har gjorts i New Delhi, Indien.

Det är möjligt ­­­­­­­­­­att Europa kommer att se en liknande utryckning av asylsökande som 2015. En okontrollerad lavin av asylsökande är inte i någons intresse, det är bara människohandlare som tjänar på det. De som behöver mest hjälp har ofta inte möjlighet att lämna. Förstärkning av kvotflyktningssystemet gör det möjligt att bättre rikta biståndet till de mest utsatta.

­
**

Språktillägg för att öka sysselsättningen bland invandrare

Kristdemokraternas partikongress föreslår införande av ett språktillägg som en del av arbetsmarknadsstödet. Det skapar ett ekonomiskt incitament för arbetslösa invandrare att studera finska eller svenska, vilket främjar anställning av invandrare. För närvarande utesluter vårt socialförsäkringssystem invandrare från arbetslivet. Integrationen har inte fungerat på ett bra sätt och effektivare metoder behövs för att förbättra sysselsättningen av invandrare.

Språket är nyckeln till arbetsmarknaden. Vid integrationsutbildningen når bara en tredjedel av deltagarna målsättningen för språkkunskaperna. I den modell som föreslås av Kristdemokraterna skulle språkkunskaperna bevisas till exempel genom grundskolebetyg eller genom deltagande i samma allmänna språktest som även de som ansöker om finskt medborgarskap måste klara.

I Danmark har till exempel arbetslösheten bland invandrare minskat när språkkunskaperna är kopplade till det stöd som ges. Den lösning som Kristdemokraterna föreslår uppmuntrar till språkinlärning och ökar sysselsättningsmöjligheterna. En förutsättning för språktillägg är en förstärkning och ökning av integrationsutbildning.

**

Den inhemska livsmedelsproduktionen måste tryggas

Den Kristdemokratiska partikongressen betonar vikten av inhemsk matproduktion. Det är viktigt att Finland värnar om jordbrukets livskraft. Endast genom att göra det kan vi klara av matförsörjningen även under en kris. Coronakrisen har påmint oss att vår livsmedelsförsörjning är sårbar. Det bästa sättet att förbereda sig för möjliga framtida kriser är att säkerställa självförsörjningen inom livsmedelsproduktion och landets försörjningsberedskap.

Partikongressen efterlyser långsiktiga förbättringar för att säkra förhållandena för jordbruket. Den inhemska produktionen får inte tyna bort. Jordbrukspolitiken måste göras på ett sätt som säkerställer kontinuiteten i den inhemska livsmedelsproduktionen under alla omständigheter. Att välja lokalt producerad mat är en klimatåtgärd, och att beskylla de finländska bönderna för klimatförändringen är en skam.

**

Yttrande- och religionsfriheten är grundpelare i det finländska samhället – KD:s partikongress efterlyser äkta tolerans

Den Kristdemokratiska partikongressen upprepar sin ståndpunkt om yttrande- och religionsfrihetens betydelse i det finska samhället. Yttrande- och religionsfrihet är en av de mänskliga rättigheterna i FN:s konvention om mänskliga rättigheter och även den finska konstitutionen. Yttrande- och religionsfriheten är även en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle.

När åsikterna blir mer och mer polariserade måste man i samhällsdiskussionen sträva efter artighet och ömsesidig respekt mellan alla människor med olika åsikter. Kristdemokraternas partikongress anser att det är oroande om man måste dölja sina övertygelser, eller om man inte vågar uttala sina egna åsikter av rädsla för konsekvenser.

Äkta tolerans betyder att du inte behöver ge upp din egen åsikt, men samtidigt förstår att inte alla delar samma tankesätt och världsbild. En öppen och mångsidig diskussionskultur är en förutsättning för ett samhälle som vill utvecklas.