Östman: Vi måste noggrant se över vår krisberedskap

7.12.2021 klo 15:09 Nyheter

 

Riksdagsledamot Peter Östman efterfrågade skarpare tag i förbättrandet av krisberedskapen i sitt grupptal om statsrådets försvarsredogörelse.

–          Då relationerna i världspolitiken blir allt spändare understryks säkerhetspolitikens roll. Målet att minska friktionen och bygga fred får en allt viktigare roll och det är närvarande på allt fler samarbetsarenor, konstaterade Östman. Enligt Östman erbjuder Finlands kommande ordförandeskap i ISSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, ETYJ) ett viktigt tillfälle för detta.

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen anser att behovet av lagreformer som försvarsutskottet lyfter fram är motiverat och instämmer i önskemålet om snabba åtgärder. Gruppen poängterar, precis som förvaltningsutskottet, att landets interna, externa och militära säkerhet beaktas som en allt mera integrerad helhet. Ju bättre vi känner igen gränsytorna, desto tillförlitligare är systemet.

En modern verksamhetsmiljö i ständig förändring ställer försvaret inför nya utmaningar. Då teknologin, den konstgjorda intelligensen och rymdverksamheten ökar är det viktigt att förbereda sig på den sårbarhet de för med sig. Samtidigt behöver vi ändå tillräckliga resurser för att utveckla basverksamheten, försvarets ryggrad.

–          Att förstärka repetitionsövningsverksamheten är en bra åtgärd, precis som att utveckla de lokala trupperna. I fortsättningen bör vi förstärka motsvarande lokala perspektiv i vårt säkerhetsresonemang och i hur vi även i större omfattning bereder oss på kriser, till exempel gällande livsmedels- och energiproduktionens försörjningsberedskap, fortsatte Östman.

Till sist poängterade Östman vikten av en stark försvarsvilja och samarbetskultur.

–          Vi får inte överge förtroendet och gemenskapen, vi får inte låta splittringarna fördjupas. Finland behöver nu och under kommande årtionden ett folk som är redo att försvara sitt fosterland tillsammans.