KD med i interpellationen om EU:s återställningskrav – ”Regeringen har misslyckats i att försvara Finlands intressen inom EU”

27.10.2022 klo 20:02 Nyheter

Den kristdemokratiska riksdagsgruppen är med i oppositionens interpellation gällande regeringens sätt att påverka EU i skogspolitiken. KD kritiserar regeringens upprepade misslyckande att försvara Finlands intressen i beslutsfattande i EU. Kommissionens förslag gällande återställning av naturen skulle leda till för ambitiösa mål och höga kostnader för Finland.

– Regeringens påverkande i EU-ärenden har varit mycket svagt. Regeringen strider internt och har inte kunnat forma ett gemensamt ställningstagande i tid. Finland har förlorat möjligheten att påverka på förhand eftersom regeringen har två olika linjer, säger Sari Essayah, riksdagsledamot och partiordförande för Kristdemokraterna.
Hon påpekar att Sveriges riksdag hann göra en anmärkning om subsidiaritet till EU och motsatte sig föreslaget trotts sommarens sessionsuppehåll och valbrådska. Däremot dröjde Marins regering med att agera.

Den enda orsaken till att Finlands riksdag inte ens hann överväga motsvarade anmärkning var regeringens interna oenighet och avsiktligt fördröjande av behandlingen.
– Enligt kommissionens beräkningar är kostnaderna för återställningsförordningen inom EU tredje störst för i Finland, ca 930 miljoner euro varje år. Om man räknar kostnaderna per capita, är Finland den största betalaren. För att motväga kostnaderna har kommissionen räknat att förordningen skulle föra med sig 9,7 miljarder euro kalkylmässiga vinster genom en tillväxt av ekosystemtjänsterna.

– Man måste ställa sig mycket kritiskt till kommissionens beräkningar gällande kostnader och nytta. Beräkningarna och konsekvensbedömningarna är mycket bristfälligt gjorda och icke trovärdiga. Det är svårt att tro att vi plötsligt skulle få nya miljardintäkter från naturturism i områden där det redan finns stora naturskyddsområden och nationalparker, samt allemansrätter.
Dessutom är det tvivelaktigt ur biodiversitetssynvinkel att betona återställningsåtgärder inom de nordiska breddgraderna. Däremot finns det en mångfaldig potential att återställa naturen i Central- och Sydeuropa.

– Förlaget är särskilt skadligt för jord- och skogsbruket. Allt detta i en tid då vi behöver torvåkrar för att trygga livsmedelsförsörjningen samt bioenergi för att snabbare kunna frångå fossila bränslen. En fjärdedel av skogsindustrins träråvara kommer från myrar och våtmarker, påminner KD:s viceordförande, riksdagsledamot Peter Östman.
Kristdemokraterna motsätter sig trenden att allt flera kompetensområden inom politiken flyttas bort från den nationella beslutanderätten och  längre bort från medborgare.

– Summa summarum, om man räknar ihop alla EU-paket som Marin regeringen har godkänt så är prislappen flera miljarder, summerar Essayah.