Förhandlingsresultatet om regeringsprogrammet: Ett starkt och engagerat Finland

16.6.2023 klo 23:40 Nyheter

Det förhandlingsresultat som nåtts vid regeringsförhandlingarna under ledning av regeringsbildaren Petteri Orpo (Saml) offentliggjordes fredagen den 16 juni. I förhandlingarna deltog Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet i Finland och Kristdemokraterna i Finland.

Den nya regeringen vill bygga ett starkt och engagerat Finland. Målet är ett fungerande, tryggt och rättvist samhälle där medborgarnas möjligheter till framgång och välfärd tryggas över generationer, överallt i Finland. Regeringen säkerställer att välfärdssamhället bevaras, att alla får tillräckliga tjänster och att samhällsekonomin utvecklas på ett balanserat sätt.

Regeringspartierna förenas av en stark uppfattning om att välfärd skapas genom arbete och företagande. Regeringens mål är 100 000 nya sysselsatta. Regeringen ska genomföra betydande reformer av den sociala tryggheten och arbetsmarknaden, för att sysselsättning och företagande ska bli lättare och lönsammare än tidigare. Regeringen har för avsikt att reformera lagstiftningen om arbetslivet i syfte att undanröja hinder för sysselsättningen och i synnerhet förbättra verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag.

Orpos regering satsar på att höja finländarnas kompetensnivå samt på utbildning och på forskning och innovation. Målet är att säkerställa att var och en avlägger examen åtminstone på andra stadiet och att allt fler unga avlägger examen också på högskolenivå. Regeringen förbinder sig att öka Finlands forsknings- och utvecklingsutgifter (FoU) till fyra procent av bruttonationalprodukten till 2030.

Förutsättningarna för boende och rörlighet i hela Finland säkerställs. Regeringen ska genomföra ett trafikinvesteringsprogram på nästan tre miljarder euro. En livskraftig landsbygd är ett livsvillkor för hela Finlands välfärd. Regeringen ska ingripa i jordbrukets svaga lönsamhet och skapa tillväxt genom en hållbar skogspolitik.

Finland blir en föregångare inom ren energi. Regeringen förbinder sig till att svara på utsläppsminskningsmålen och ta steg mot målet om koldioxidneutralitet och därefter mot negativa koldioxidutsläpp så att den inte genom egna åtgärder ökar finländarnas vardagliga utgifter eller försämrar näringslivets konkurrenskraft. Regeringen stärker Finlands konkurrenskraft och attraktivitet som investeringsobjekt för industrin för förnybar energi genom att fördubbla produktionen av ren el i Finland.

Regeringen vidtar brådskande åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och gör det möjligt att få vård snabbare och säkrare än för närvarande. Social- och hälsovårdstjänsterna reformeras så att välfärdsområdena effektivare kan förbereda sig på framtida utmaningar. Barnfamiljernas försörjningsnivå ska förbättras bland annat genom att barnbidraget för barn under tre år höjs.

Finlands offentliga finanser styrs in på en hållbar bana för att välfärdssamhällets tjänster ska kunna tryggas även i framtiden. Regeringen siktar på att Finlands ekonomi ska vila på en stabil grund före 2031. Regeringens mål är att stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro inom denna valperiod.

Regeringen värnar om Finlands säkerhet och tryggheten för var och en som bor i Finland och stärker den övergripande säkerheten, kriståligheten och försörjningsberedskapen. Finland förbereder sig målmedvetet på yttre och inre säkerhetshot genom att utnyttja nya former för internationellt samarbete. Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats oåterkalleligt, och säkerheten i Europa är utsatt för det allvarligaste hotet på årtionden. Europeiska unionen och försvarsalliansen Nato utgör kärnan i Finlands utrikespolitik, som bygger på samarbete. Finland är en aktiv medlem i Nato.

Regeringen säkerställer genom sina åtgärder den demokratiska rättsstatens framtid och värnar om säkerheten i vardagen. Regeringen ser över säkerhets- och rättsvårdsmyndigheternas resurser och befogenheter så att de motsvarar den förändrade omvärlden. Antalet poliser höjs till 8 000 polisårsverken.

Under beredningen av regeringsprogrammet har man hört experter från olika samhällsområden i exceptionellt stor utsträckning. Deras synpunkter har beaktats vid beredningen.

Den nya regeringens ministrar

Den nya regeringen kommer att ha 19 ministrar. Samlingspartiet får 8 ministerposter, Sannfinländarna 7, Svenska folkpartiet 2,5 och Kristdemokraterna 1,5.

Samlingspartiet får ministerposterna statsminister (SRK), kommun- och regionminister (FM), utrikesminister (UM), minister för social trygghet (SHM), försvarsminister (FSM), arbetsminister (ANM), kultur- och forskningsminister (UKM) och klimat- och miljöminister (MM, ANM).

Sannfinländarna får ministerposterna finansminister (FM), utrikeshandels- och utvecklingsminister (UM), social- och hälsovårdsminister (SHM), näringsminister (ANM), justitieminister (JM), inrikesminister (IM) och kommunikationsminister (KM).

Finlands svenska folkpartiet får ministerposterna undervisningsminister (UKM, UM: nordiska frågor), Europa- och ägarstyrningsminister (SRK) och motions-, idrotts- och ungdomsminister (UKM, 2 år).

Kristdemokraterna får ministerposterna jord- och skogsbruksminister (JSM) och motions-, idrotts- och ungdomsminister (UKM, 2 år).

Bilagorna till detta pressmeddelande (Förhandlingsresultatet om regeringsprogrammet med bilagor) kan också laddas ner på statsrådets webbplats.