KD julkilausuma: Turvallisuusympäristön muutos vaatii lisää viranomaisresursseja ja -toimivaltuuksia

19.8.2017 klo 16:32 Kannanotot

Kristillisdemokraatit ilmaisevat syvän tukensa ja osanottonsa Turun puukkoiskun uhrien läheisille. – Tuomitsemme iskun täysin ja olemme syvästi huolestuneita teon terroristisesta ja ihmisvihamielisestä motiivista. Viranomaisten nopea reagointi ja tavallisten ihmisten osoittama rohkeus estivät lisäuhrien syntymisen. Tämä luo toivoa synkkien tapahtumien keskelle.

– Kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi tiedustelulainsäädännön muutoksia on kiirehdittävä ja poliisin resurssit sekä toimintavaltuudet on turvattava. Kristillisdemokraatit ovat valmiita nopeuttamaan nyt valmistelussa olevia lakihankkeita nopeutetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä, kun työssä edetään parlamentaarisesti kaikkia puolueita kuunnellen. Lisäksi poliisihallituksen ja puolustusvoimien yhteistyö reservipoliisijärjestelmän kehittämiseksi on esimerkki toimenpiteistä joita nyt tulisi edistää, vaaditaan puoluekokouksen julkilausumassa.

Lue kaikki kannanotot kokonaisuudessaan alla:

Suomen Kristillisdemokraatit rp
Puoluekokous 18.-19.8.2017 Seinäjoki
Julkilausumat

Turvallisuusympäristön muutos vaatii lisää viranomaisresursseja ja -toimivaltuuksia

Turun puukotusisku järkyttää. Teko oli raaka, julma ja kohdistui täysin sivullisiin ihmisiin. Suomen Kristillisdemokraatit ilmaisevat syvän tukensa ja osanottonsa uhrien läheisille. Tuomitsemme iskun täysin ja olemme syvästi huolestuneita teon epäillystä terroristisesta ja ihmisvihamielisestä motiivista. Viranomaisten nopea reagointi ja tavallisten ihmisten osoittama rohkeus estivät lisäuhrien syntymisen. Tämä luo toivoa synkkien tapahtumien keskelle.

Kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi tiedustelulainsäädännön muutoksia on kiirehdittävä ja poliisin- ja rajavalvonnan resurssit sekä toimintavaltuudet on turvattava. Kristillisdemokraatit ovat valmiita nopeuttamaan nyt valmistelussa olevia lakihankkeita nopeutetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä, kun työssä edetään parlamentaarisesti kaikkia puolueita kuunnellen. Lisäksi poliisihallituksen ja puolustusvoimien yhteistyö reservipoliisijärjestelmän kehittämiseksi on esimerkki toimenpiteistä joita nyt tulisi edistää.

Olisi syytä tutkia, voidaanko tällaisia tapahtumia ehkäistä vastaanottojärjestelmää muuttamalla.

 

Suomalainen maataloustuottaja on pidettävä hengissä

Maataloustuottajat sinnittelevät edelleen kannattavuuden rajoilla. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n ennusteen mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2020 mennessä kolmannes maito- ja karjatiloista lopettaa toimintansa. Alkutuotannon ahdinko uhkaa suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuutta ja sen myötä maamme huoltovarmuutta. Kristillisdemokraatit vaatii hallitusta käymään tarkasti läpi ne mahdolliset keinot, joilla ruuan alkutuotannon kannattavuutta voidaan parantaa markkinatalouden keinoin. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa on käytettävä hankintalain antama liikkumavara ja vaadittava ruualta laatua ja puhtautta.

Suomalainen lihantuotanto on korkeiden laatuvaatimusten vuoksi aiemmin välttynyt muuta Eurooppaa kohdanneilta lihaskandaaleilta. Tällä hetkellä eurooppalaista lihatuotantoa vaivaavat muun muassa salmonella sekä korkeat raskasmetalli- ja antibioottipitoisuudet. On suomalaisten etu, että ruuan alkutuotanto maassamme säilyy.

Maatilojen kannattavuutta voidaan parantaa myös tukemalla biokaasun talteenottoa ja hyötykäyttöä. Tarvitsemme maatilojen biokaasulaitosten verkoston. Maataloussektorin biokaasupotentiaali on vähintään viisinkertainen yhdyskuntien ja teollisuuden jäteperäiseen potentiaaliin verrattuna. Maatilojen biokaasulla voidaan lämmittää paitsi tuotantolaitoksia myös läheistä asutusta. Maatiloille on luotava taloudellisia kannusteita investoida biokaasulaitoksiin ja mahdollistettava biokaasun ulosmyynti tiloilta.

 

Hallitus ajaa suomalaiset sukupuuttoon

Suomi täyttää 100 vuotta, mutta uusia suomalaisia syntyy tänä vuonna ennätysvähän. Sipilän hallituksen säästötoimet ovat tällä kaudella iskeneet pahasti lapsiperheisiin. Edelleen hallitus suunnittelee erityisesti perheisiin kohdistuvia veronkorotuksia, mikäli kiinteistöveroa nostetaan ja verotuksen lapsivähennys poistetaan. Lapsiperheiden asemaa ei saa enää kurjistaa. Perheen perustamiseen on kannustettava ja luottamusta perheiden selviytymiseen on vahvistettava.

Kristillisdemokraatit vaativat verotuksen lapsivähennyksen säilyttämistä. Odotamme hallitukselta myös, että perhevapaauudistuksen valmistelu käynnistetään tavalla, joka vahvistaa perheiden valinnanvapautta ja kannustaa nykyistä suurempaan lapsilukuun. Edellytämme myös tuntuvaa huoltajakorotusta opiskeleville vanhemmille. Nyt tarvitaan myönteistä signaalia perheille ja perheen perustamista suunnitteleville.

 

Suomen vaalijärjestelmä on korjattava edistämään kansanvallan toteutumista

Suomen tämänhetkinen vaalijärjestelmä ei riittävällä tavalla varmista perustuslaillisen kansanvallan toteutumista. Kristillisdemokraatit katsovat, että merkittävä osa kansastamme on käytännössä ilman yhtäläistä äänioikeutta. Kansalaiset ovat myös keskenään eriarvoisessa asemassa vaalipiiristä riippuen. Vaalijärjestelmästä johtuen äänikynnys pienissä vaalipiireissä on hyvin korkea. Kynnyksen alle jäänyt poliittinen kannatus ei vaikuta lainkaan vaalitulokseen. Pienten ja keskisuurten puolueiden ainoa mahdollisuus siihen, että kannatus huomioidaan, on solmia vaaliliittoja muiden puolueiden kanssa. Vaaliliittoihin taas sisältyy haasteellisia kysymyksiä, niin äänestäjän kuluttajansuojan kuin liittoja solmivien puolueiden kannalta.

Vaalien suhteellisuuden toteutumiseen liittyvät ongelmat tunnustetaan laajasti. Vaalilain uudistamistyötä ovat hidastaneet puolueiden valtapoliittiset intressit. Kukin eduskunta tahtoo säilyttää valtansa ja jäädyttää sen vaalijärjestelmän, jolla on itse tullut valituksi.

Kristillisdemokraattien puoluekokous edellyttää, että hallitus uudistaa mahdollisimman pian vaalilainsäädännön. Tarvittava lainsäädäntötyö on jo valmiina, sillä vuonna 2010 eduskunnalle annettiin hallituksen esitys Suomen perustuslain 25 §:n, vaalilain sekä puoluelain 9 §:n muuttamisesta (HE 7/2010 vp.). Eduskunta hyväksyi 15.3.2011 hallituksen esityksen muuttamattomana äänin 134-50 lepäämään yli vaalien. Seuraava eduskunta kuitenkin hylkäsi esityksen syksyllä 2011.

Vaalijärjestelmää on uudistettava eduskuntavaalien osalta niin, että kansanedustajapaikat jaetaan puolueiden valtakunnallisen äänituloksen ja vaalipiireissä saatujen henkilökohtaisten äänien mukaan. Tämän ns. tasauspaikkajärjestelmän avulla vaalitulos vastaisi nykyistä paremmin kansan vaaleissa ilmaisemaa tahtoa ja korjaisi nykyisin vallitsevan demokratian vääristymän. Vastaava järjestelmä on käytössä muun muassa Ruotsissa. Vaalijärjestelmän muuttamisessa on kysymys perustuslaissa turvattujen oikeuksien toteuttamisesta. Kristillisdemokraatit katsoo, että Suomessa on otettava käyttöön tasauspaikkajärjestelmä, jossa jokainen annettu ääni vaikuttaa lopulliseen vaalitulokseen tasavertaisesti, vaalipiiristä riippumatta.