KD:n eduskuntaryhmä Tampereella: ”Syntyvyyden syöksykierteeseen tartuttava määrätietoisesti”

22.8.2023 klo 16:22 Uutiset

Kristillisdemokraattien mielestä syntyvyyden syöksykierteeseen ei ole Suomessa reagoitu riittävällä vakavuudella ja määrätietoisuudella. Vauvoja syntyy vähemmän kuin koskaan mittaushistoriassa. Samanaikaisesti Suomi kärsii kasvavasta työvoimapulasta ja huoltosuhteen rajusta heikkenemisestä.

Kesäkokouksen kannanotossa KD:n eduskuntaryhmä kertoo odottavansa hallitusohjelmassa sovitun väestöpoliittisen selonteon valmistumista nopealla aikataululla.
– Tarvitaan pikaisesti määrätietoisia toimia, joilla luodaan lapsimyönteistä yhteiskuntaa, edistetään mahdollisuuksia perheellistymiseen sekä lapsilukutoiveiden toteutumiseen.

– On hyvä, että KD:n tavoitteiden mukaisesti tällä hallituskaudella lapsiperheiden toimeentuloa parannetaan nostamalla lapsilisää alle kolmevuotiaiden lasten perheissä ja monilapsisissa perheissä, lisäämällä lapsilisien yksinhuoltajakorotusta, korottamalla yksityisen hoidon tuen hoitorahaa sekä kehittämällä opiskelijoiden huoltajakorotusta. Lisäksi otetaan käyttöön lapsikohtainen korotus työtulovähennykseen. Kotihoidontukea ei leikata.

Eduskuntaryhmän kannanotossa viitataan Väestöliiton tuoreeseen perhebarometriin, jonka mukaan keskimääräinen suomalainen toivoo saavansa kaksi lasta mutta saa vain noin 1,4 lasta.

– Liian monen perhehaaveet eivät toteudu. Tärkein tekijä syntyvyyden vähenemisessä on se, että vanhemmaksi tullaan yhä iäkkäämpänä. Lisääntymisterveyttä tulisi nykyistä suunnitelmallisemmin opettaa kouluissa, joissa nuorille painotettaisiin myös iän negatiivista vaikutusta hedelmällisyyteen. Nuorten tulevaisuudenuskoa on vahvistettava erilaisin toimenpitein, kuten perheiden palveluista huolehtimalla ja parantamalla työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Panostus lapsiin ja perheisiin on aina investointi tulevaisuuteen.

Nuorten väkivalta- ja päihderikollisuuden kasvu saatava katkaistua, päihderiippuvuuksien hoitoa tehostettava

Syrjäytyminen, katujengit, liikennerikkomukset ja päihteiden käyttö näkyvät yhä laajemmin. Nuorten tekemät rikokset ovat lisääntyneet merkittävästi. Niiden taustalla vaikuttavat monialaiset syyt. Varhain nuorena syntynyt päihderiippuvuus johtaa nopeasti rikosten tielle. Suomi on Euroopan kärkimaita nuorten huumekuolemien määrässä.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä vaatii toisessa kannanotossaan päättäväisiä toimia nuorisorikollisuuden ja huumekuolemien vähentämiseksi. Myös nuorille tarvitaan raittiuteen tähtäävää ja vaikuttavaa lääkkeetöntä päihdehoitoa.

Nuorille ja alaikäisille on rakennettava tehokkaita päihderiippuvuuden hoitoja, joissa vaikuttavan riippuvuuksien hoidon lisäksi ammattilaisilla on ymmärrys nuoren samanaikaisesta identiteetin tukemisesta sekä lastensuojeluikäisille myös kasvatuksellisuudesta. Samalla on kyettävä puuttumaan ja hoitamaan niitä juurisyitä, joihin päihteiden käytöllä haetaan helpotusta. Kolmannen sektorin järjestötoimijoiden rooli korostuu entisestään nuorten kohdalla, joita muut palvelut eivät tavoita.

Kristillisdemokraattien mielestä nykyinen päihdehoitojärjestelmä on keskittynyt liiaksi päihteiden käytön haittojen vähentämiseen. Tarvitsemme avointa keskustelua päihdehoitojen tuloksista ja vaikuttavuudesta, jotta saamme parhaat hoitomuodot käyttöön. Suomalaisessa hoitojärjestelmässä tulee panostaa toipumiskeskeiseen ja lääkkeettömään päihdehoitoon, kuten muissakin Pohjoismaissa. Riippuvuutta tulee hoitaa toipumiskeskeisesti, päihteettömästi ja itsenäisenä sairautena, eikä vain oireena jostakin muusta.

Keinot hoitajapulan ratkaisemiseksi löydettävä

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä tämän hallituskauden yksi tärkeimmistä tehtävistä on sotesektorin valtavien haasteiden ratkaisemisessa. Orpon hallituksen on paikattava edellisen hallituskauden aikana tehdyn soteuudistuksen puutteita niin, että kansalaiset saavat tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja ajoissa, ja henkilöstöllä on edellytykset tehdä työtään kunnolla ja hyvissä työolosuhteissa.

Hyvinvointialueet kamppailevat jo alkutaipaleillaan suurien ongelmien kanssa. Sotepalveluiden vuosikymmenten aliresursoinnin myötä kehittynyt miljardien rahoitusvaje yhdessä hoitajapulan kanssa tekevät tilanteesta monilla alueilla kestämättömän. Vanhuspalveluiden kriisi, päivystysten ruuhkat ja valtavat leikkausjonot sekä korona-ajan jälkeinen hoitovelka vaativat hyvinvointialueilta nopeita ratkaisuja.

Suomessa on tällä hetkellä jo noin 10 000–15 000 hoitajan vaje, mikä todennäköisesti vain pahenee, kun tarve hoivapalveluihin kasvaa väestön ikääntyessä edelleen. Jatkuva työvoimavaje heikentää entisestään hoitajien työssä jaksamista.

Kristillisdemokraatit korostavat kolmannessa kannanotossaan, että on käytettävä kaikki keinot, jotta sotehenkilöstön riittävyys, saatavuus ja pysyvyys turvataan tulevina vuosina. Hoitajapulan ratkaisemiseksi tulee alan houkuttelevuutta lisätä koulutuksen, palkkauksen ja parempien työolosuhteiden kautta. Kansainvälisen rekrytoinnin lisäksi jo eläkkeellä olevien hoitajien resursseja tulee hyödyntää työhön kannustavan verotuksen avulla. Hallitusohjelmaan kirjattu verouudistus, joka kannustaa yli 65-vuotiaita palkkatyöhön, on toteutettava mahdollisimman pikaisesti.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous pidettiin tiistaina 22.8. Tampereella. Kokouksen jälkeen kansanedustajat tapasivat kaupunkilaisia Tampereen Keskustorilla. Tiistaina aamupäivällä Kristillisdemokraateilla on vierailuohjelmaa yliopistolla ja illalla ryhmä tapaa Pirkanmaan KD-aktiiveja.