Ilmasto- ja energiaohjelma 2019

Kristillisdemokraattien ilmasto- ja energiaohjelma 2019

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka koskettaa suoraan tai välillisesti jokaista planeettamme asukasta. Huoli maapallon tulevaisuudesta on otettava vakavasti. Ylisukupolvinen ajattelu on kristillisdemokraattisen arvomaailman ytimessä.

 

Ympäristön tuhoutuminen ja yhteiskuntien sosiaalisen rakenteen rapautuminen kulkevat usein käsi kädessä. Mikäli ympäristön tila, luonnon ekosysteemit ja ihmisten elinolosuhteet heikkenevät liikaa, seurauksena on äärimmillään massiivisia muuttoliikkeitä ja muita yhteiskunnallisia haasteita. Ilmastonmuutosta ja sen torjuntaa ei voi erottaa inhimillisistä tekijöistä sekä sosiaalisesta vastuusta.

Tarvitsemme vision yhteiskunnasta, jossa talous, sosiaalinen kehitys sekä ympäristönsuojelu kehittyvät paremmassa sopusoinnussa kuin tänään. Syvällisen arvokeskustelun lisäksi tarvitaan analyysi teknologisen kehityksen myötä avautuvista uusista mahdollisuuksista rakentaa kestävämpää yhteiskuntaa. Kristillisdemokraattinen talouspoliittinen ajattelu (ns. sosiaalinen markkinatalous) tukee vastuuta ympäristöstä ja kiinnittää huomiota ihmisten ja ihmisryhmien välisiin suhteisiin.

Ympäristöpolitiikassa katseen tulee olla tavoitteissa ja päämäärissä. Keinojen suhteen haluamme jättää liikkumavaraa jo siksikin, että teknologia kehittyy monella alalla hyvin nopeasti. Myöskään omavaraisuus- ja huoltovarmuusnäkökohtia ei tule unohtaa.

Yksilön näkökulmasta ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen varautumisessa on paljolti kyse arvoista ja elämän tavoitteista. Niihin vaikutetaan ensisijaisesti muualla kuin hallinnon ja julkisen sektorin kautta. Esimerkiksi verotuksella voidaan kuitenkin yksilöille luoda kannusteita toimia pidemmän tähtäimen kestävyyttä edistäen. Yksilön vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja varautumisessa täytyy huomioida valtava määrä yhteiskunnan osatekijöitä, kuten elinkeinoelämä, teollisuus, työntekijät, alueellisuus, osaaminen ja koulutus, kansalaistoimijat, ja niin edelleen, sekä näiden välisiä riippuvuussuhteita ja kytköksiä.

Vastuuta kannetaan monella eri tasolla. Kansainvälisellä tasolla ovat globaalit sopimukset ja Suomen tapauksessa erityisesti EU-tason tavoitteet sekä toimenpiteet. Kansallisella tasolla ovat Suomen omat toimenpiteet ja asiat, joista päätetään täällä. Tähän kuuluvat esimerkiksi strategiset investoinnit infrastruktuuriin ja energiaan, sekä esimerkiksi rakennettuun ympäristöön liittyvä sääntely. Myös vero-ohjaus sekä muut kansalliset päätökset, joilla voidaan hillitä haitallista kehitystä tai kannustaa myönteiseen kuuluvat tähän.

KD:n ilmasto- ja energiateesit 2019

 1. Tavoittelemme ilmastopolitiikkaa, joka perustuu sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin, yhteistyöhön sekä kokonaisvaikutusten tarkasteluun. Näin vältämme osaoptimoinnin. Ylisukupolvinen vastuu velvoittaa meitä toimimaan kestävän yhteiskunnan hyväksi.
 2. Ympäristöpolitiikassa katseen tulee olla tavoitteissa ja päämäärissä. Keinojen suhteen haluamme jättää liikkumavaraa jo siksikin, että teknologia kehittyy hyvin nopeasti.
 3. Sitoudumme eduskuntapuolueiden yhteisiin ilmastotavoitteisiin (2018)
 4. Tuemme ratkaisuja, joilla Suomen sähkön ja lämmön tuotannosta tulee päästötöntä vuoteen 2030 mennessä.
 5. Pidämme tärkeänä monimuotoista energiajärjestelmää, jossa huomioidaan ilmastopäästöjen lisäksi omavaraisuus, huoltovarmuus ja kustannustehokkuus. Yhteiskunnan kannustimien tulee huomioida nopea taloudellis-teknologinen muutos.
 6. Ilmastoratkaisujen tulee huomioida myös kansantaloudellinen kestävyys, aluepolitiikka ja inhimillisyys. Ehdotamme, että Suomelle laaditaan kestävän kehityksen teollisuusstrategia, joka luo suuntaa vähähiilisen teollisuus- ja innovaatiopolitiikan toteuttamiselle sekä valtion omistajaohjaukselle.
 7. Panostamme alkavalla vaalikaudella kansalliseen tutkimus, kehitys- ja innovaatio (TKI) -rahoitukseen, jolla edistetään korkeaan osaamiseen perustuvan uuden vientiteollisuuden syntyä.
 8. Pidämme tärkeänä vastuullista maa- ja metsätaloutta, joka tukee hiilinielujen säilymistä ja toimintaa. Kotimaisen turpeen käyttö on perusteltua siirtymäajalla niin kauan kuin fossiilisista polttoaineista lämmön- ja sähköntuotannossa ei ole päästy eroon. Tiukoin vesiensuojelutoimin tuotantosoiden valumat saadaan pienemmiksi kuin luonnonsoiden valumat.
 9. Kehitysyhteistyön rahoitusta tulee korottaa ja edelleen kohdistaa myös ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtääviin toimiin, kuten metsityshankkeisiin, energiateknologiaan ja kestävään ravinnontuotantoon.
 10. Pidämme liikenneratkaisuissa kattavaa raideliikennettä kansallisesti strategisena investointina. Kannustamme politiikallamme minimoimaan tieliikenteen päästöt, huomioiden paikalliset ja alueelliset olosuhteet.
 11. Arvostamme yksilön vastuuta elämäntapavalinnoistaan, mutta yhteiskunta voi ohjata valintoja esimerkiksi julkisten hankintojen ja kannustavan veropolitiikan muodossa.
 12. Vaadimme energiaremontteihin korvamerkityn kotitalousvähennyksen palauttamista sekä lämpöpumppujen arvonlisäveron pienentämistä kotitalouksien vähähiilisempien energiaratkaisujen kannustamiseksi.

Tutustu ohjelmaan kokonaisuudessaan tästä