Maatalousohjelma

Ruoka ei kasva kaupan hyllyillä

Kristillisdemokraatit esittivät 16.3.2022 julkistamassaan laajassa kriisipaketissa kymmeniä toimia maatalouden elinvoiman, ruokaturvan ja energiahuoltovarmuuden tukemiseksi. KD vetosi Marinin hallitukseen, jotta se tekisi välittömästi toimenpiteitä maatalouden akuutin kustannuskriisin helpottamiseksi sekä maatalouden ja energiahuollon omavaraisuuden pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Lue lisää täältä!

Tutustu KD:n esittämään kriisipakettiin kokonaisuudessaan

***

Kohti kannattavampaa maataloutta

Eduskunnan ja hallituksen on varmistettava, että Suomen pellot säilyvät viljeltyinä, metsät hoidettuina, maaseutu asuttuna, ja että maatalousyrittäjät saavat työstään ansaitsemansa palkan.

Ohjelma esitemuodossa: Maatalousohjelma_6s_FINAL_low

Kristillisdemokraattien maa- ja metsätalouspoliittinen ohjelma

KD:n tavoitteena on elinvoimainen maaseutu sekä taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle pohjalle rakentuva maa- ja metsätalous.

– maanviljely ja kotimainen ruoantuotanto on kriisissä

• tuottajahinnat ovat laskeneet
•  Venäjä on asettanut tuontikieltoja
• tukimaksatuksissa ongelmia
• sääolosuhteet haastavat
•  vuonna 2015 yli 1800 maatalousyrittäjää lopetti toimintansa.

Maatalouden pelastamiseksi tarvitaan pikaisia toimia
•  tarvitaan kriisitukia
• tukimaksatukset on saatava ajallaan
• maatalousyrittäjille tarvitaan valtion takaamia hätälainoja
• tukiin, lainoihin ja lupaprosesseihin liittyvää byrokratiaa on kevennettävä.

Mihin tarvitaan kotimaista maataloutta?
• emme voi uskotella, että saamme kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja energiaa ulkomailta kaikissa tilanteissa
• elintarvikkeiden huoltovarmuus, kansallista kulutusta vastaava tuotanto ja elintarvikehuolto ovat turvallisuuskysymyksiä
• maa- ja metsätaloustuotanto sekä puutarhatalous luovat työpaikkoja ja työllistävät myös muilla aloilla.

TAVOITTEENA ELINVOIMAINEN MAASEUTU

• turvataan riittävät resurssit liikenneverkoston ylläpitoon koko maassa
•   edistetään robotisaation ja digitalisaation tuomien uusien ratkaisujen käyttöönottoa niin pientuotannossa kuin esimerkiksi kuljetuksissa
•  kehitetään tietoliikenneyhteyksiä koko maassa, jotta liiketoiminta ja etätyö mahdollista
•    kohtuullistetaan perintöveroa myös maa- ja metsätalousyritysten  sukupolvenvaihdosten yhteydessä
• panostetaan matkailualan kehittämiseen. Markkinoidaan Suomea turvallisena, puhtaan luonnon matkailumaana.

MAATALOUDELLE PAREMPI TULEVAISUUS

• kehitetään maatalousyrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa sekä ylläpidetään toimivaa ja kattavaa lomitusjärjestelmää
• luopumistukijärjestelmä on saatava joustavammaksi ja kannustavammaksi, siksi on helpotettava maatilojen sukupolvenvaihdoksia
• kevennetään lupabyrokratiaa tuotantorakennusten rakentamisen yhteydessä
• kevennetään maataloustuotannon tuotantorakennusten kiinteistöveroa, verotus tasapuoliseksi ja investointeihin kannustavaksi
• lisätään kuluttajien tietoisuutta ruoan alkuperästä.

KESTÄVÄN METSÄTALOUDEN MAHDOLLISUUDET

• parannetaan suomalaisen metsäteollisuuden jalostusastetta, panostetaan tutkimukseen ja kehitykseen
• puurakentamiselle on asetettava sitovat tavoitteet julkisessa rakentamisessa ja kaavoituksessa
• tarvitaan lisää kotimaista puukauppaa, kehitetään puumarkkinoita
• kevennetään metsätilojen perintö- ja lahjaverotusta sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi.

PAREMPAA TUKIPOLITIIKKAA

• kohdennetaan maataloustukia aktiiviviljelyyn
• järkevöitetään ympäristötukijärjestelmää
• turvataan Maaseutuvirastolle riittävät resurssit tukimaksatusten hoitoon
• karsitaan tukihakemusten byrokratiaa ja huolehditaan riittävästä neuvonnasta
• kohtuullistetaan puutteellisista tukihakemuksista johtuvia sanktioita
• lisätään neuvontapalveluita maatalousyrittäjille.

TAVOITTEEKSI OIKEUDENMUKAINEN ELINTARVIKEKETJU

• edistetään kilpailua päivittäistavarakaupassa
• kehitetään tuotemerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä: valmistajatiedot ja muut alkuperätiedot selkeämmin esille
• vahvistetaan ruoan alkutuottajien asemaa elintarvikeketjussa:  tuottajaosuuskuntien asema paremmaksi
• parannetaan kuluttajien tietoisuutta tuotteiden alkuperästä ja tuotantotavoista
• edistetään suomalaisen ruoan vientiä ja markkinointia.

SUOSITAAN KOTIMAISTA RUOKAA

• tehostetaan julkisten toimijoiden tiedotusta elintarvikehankinnoista:  erityisesti kilpailutukset
• parannetaan kuntien ja ruoka-alan toimijoiden yhteydenpitoa:  keskustelutilaisuudet ja tapaamiset
• asetetaan julkisissa hankinnoissa tuontiruoalle samat tuotantovaatimukset, kuin mitä kotimaiset tuottajat joutuvat noudattamaan
• asetetaan tavoitteeksi luomutuotteiden tuotannon, jalostuksen, markkinoinnin ja viennin kasvattaminen: vuoteen 2020 mennessä luomua vähintään 20 % peltoalasta
• kilpailutuksissa paremmin huomioon vaatimukset: mm. ruuan hinta, turvallisuus, tuotantotapa, jäljitettävyys ja alkuperä
• huoltovarmuusnäkökulma julkisissa hankinnoissa.

ENERGIAA OMASTA TAKAA

• lisätään kotimaisen biokaasun tuotantoa
• lisätään biokaasun kysyntää: autojen verotusta muutetaan
• uudistetaan energiantuotantotukea:  maatiloille täysimääräistä tukea myös myyntiin tähtääviin investointeihin.

TAVOITTEET

Kristillisdemokraatit tahtovat, että tulevaisuudessa:
• Suomalaiset voivat syödä terveellisiä ja turvallisia kotimaisia elintarvikkeita, jotka tuotetaan kestävän ja kannattavan maatalouden avulla
• Suomen pellot säilyvät viljeltyinä, metsät hoidettuina ja maaseutu asuttuna ja että maatalousyrittäjät saavat työstään ansaitsemansa palkan
• Suomessa elintarvikkeiden ja energian tuotanto on mahdollisimman omavaraista ja kotimainen elintarvike-, metsä- ja energiateollisuus ovat maailman kärkeä ekologisuuden ja innovaatioiden kautta.

MAATALOUS JA KRISTILLISET ARVOT- vastuu luomakunnasta velvoittaa

Luojamme on asettanut ihmisen viljelemään ja varjelemaan maata. Kristillisdemokraatteina haluammekin jättää perinnöksi puhtaan ympäristön. Ilmastonmuutosta on jarrutettava. Vesiä, maata ja ilmaa on varjeltava saastumiselta ja eläimiä kohdeltava hyvin. Eliölajeja on varjeltava sukupuutolta. Julkinen valta suojelee ympäristöä normein sekä kerää ympäristöveroja ja -maksuja.

Kannustamme maa- ja metsätaloudessa luonnonvaroja säästävään tekniikkaan, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja energian säästöön. Kannatamme kierrätystä, jätelajittelua ja jätteiden hyötykäyttöä. ”Maa- ja metsätalousyrittäjä on palkkansa ansainnut. Meidän on yhdessä varmistettava, että maamme säilyy viljeltynä. Kotimainen ruoan ja energian tuotanto takaavat huoltovarmuutemme. Tämä on myös sisäisen turvallisuuden kysymys.”

KATSO KOKO MAATALOUSOHJELMA TÄSTÄ: Maatalousohjelma

Peter Östman

yrittäjä, kansanedustaja,
eduskuntaryhmän puheenjohtaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen