Senioriohjelma 2018

Ikäystävällinen Suomi - Kristillisdemokraattien ohjelma seniorien hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi

Ikäystävällisessä Suomessa ikääntynyt väestö viihtyy, osallistuu ja saa tarvitsemansa avun – seniorikansalaisia kunnioitetaan arvokkaina ja ainutlaatuisina yksilöinä. On kunniatehtävämme huolehtia hyvin heistä, jotka ovat isänmaatamme rakentaneet.

Lähimmäisyhteiskunnassa ihmisen toimintakyky ei määritä ihmisarvoa, vaan jokainen on iästään ja toimintakyvystään riippumatta tärkeä yhteiskunnan jäsen ja korvaamaton läheisilleen.

Ikääntyneet ovat yhteiskunnan voimavara. Yhteiskunnallista ilmapiiriä ja asenteita pitää muuttaa. Ikäsyrjintää työelämässä on torjuttava ja edistettävä ikääntyvien työntekijöiden palkkaamista. Kasvava senioriväestö luo palvelukysyntää ja yritysmahdollisuuksia.

Ikäystävällisessä Suomessa panostetaan sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen. Korostamme isovanhempien roolia lastenlasten hoivassa ja kasvatuksessa. Haastamme jokaisen torjumaan yksinäisyyttä.

Ikäihmisten ääni kuuluviin

• Ikääntyvien ihmisten äänen pitää kuulua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Arvioidaan ikävaikutukset ja huomioidaan ne päätöksissä. Kuntien hyvät vanhuspalvelut edellyttävät, että niihin varataan riittävä osuus valtionosuusjärjestelmässä.

• Perustetaan Suomeen vanhusasiavaltuutetun virka. Seniorit tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa.

• Kunnissa pitää olla ikäihmisten asioihin keskittyvät vanhusneuvostot. Otetaan käyttöön WHO:n ikäystävällisen kunnan kriteerit koko maassa.

Sujuvaa ja turvallista arkea

• Kotona asumisen turvallisuutta ja asumisen esteettömyyttä on edistettävä. Julkisten rakennusten, liikenteen ja elinympäristön esteettömyyden lisääminen parantaa vanhusten toimintakykyä ja helpottaa itsenäistä elämää.

• Yhteisöllisyys tukee hyvinvointia. Kannustetaan yhteisölliseen asumiseen ja kehitetään erilaisia palveluja tukemaan omatoimista selviytymistä.

• Eri-ikäisille pitää olla käytettävissä riittävästi kohtaamispaikkoja. Otetaan käyttöön etsivä vanhustyö koko maassa ikäihmisten yksinäisyyden torjumiseksi.

• Torjutaan digisyrjäytyneisyyttä ja tarjotaan ikääntyville matalan kynnyksen IT-koulutus-, neuvonta- ja tukipalveluja.

• Digitaaliset palvelut, kuten pankkipalvelut ja julkishallinnon palvelusivustot, on tarjottava selkeinä ja helppolukuisina. Sähköisten palveluiden rinnalle on perustettava seniorilinja eli puhelinnumero, jossa ihminen vastaa ja auttaa palvelun saamisessa.

• Ikääntyneiden palveluissa on korostettava terveyden edistämistä. Ikääntyneille tarkoitettuja lähiliikuntapalveluja on lisättävä ja tarjottava mahdollisuuksia etenkin lihaskuntoharjoitteluun.

Lisää voimavaroja ja henkilökuntaa vanhustenhoitoon

• Painotusta on siirretty laitoshoidosta kotihoitoon, jonka piirissä on yhä enemmän apua tarvitsevia. Kotiin tuotavien palveluiden määrää ja laatua on parannettava sekä lisättävä henkilökuntaa.

• Kodinomaisia ympärivuorokautisen hoivan ja tehostetun palveluasumisen paikkoja on oltava tarvetta vastaavasti ja niissä riittävästi henkilökuntaa. Ikäihmisen oikeus pysyvään asumiseen puolisonsa kanssa pitää turvata myös palveluasumisessa.

• On huolehdittava riittävästä geriatrian osaamisesta terveydenhuollossa. Vanhuspalveluissa otetaan käyttöön kuntouttava työote. Kuntoutuksen 65 vuoden epäoikeudenmukainen raja on poistettava. Otetaan käyttöön neljän takuun malli: ulkoilutakuu, ruokailutakuu, hygieniatakuu ja yhteisötakuu.

• Vanhuspalveluissa on otettava käyttöön laaja ja joustava palvelusetelijärjestelmä, jonka avulla ikäihminen voi nykyistä paremmin hankkia palveluja.

• Omaishoidon tuki on siirrettävä Kelan maksettavaksi ja säädettävä sille hyvät, koko maahan yhteneväiset kriteerit. Omaishoidon tukea on korotettava, ja sen pitää olla verovapaata tuloa. Lisäksi tarvitaan omaishoidon verovähennys.

• Omaishoitajille on turvattava sijaisapu lakisääteisten vapaapäivien ja virkistyspäivien ajaksi. Omaishoidon ja ansiotyön yhdistämistä on tuettava.

Hyvä saattohoito jokaiselle tarvitsevalle

• Laadukas saattohoito on saatava kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville koko maassa. Hyvä saattohoito tarjoaa tukea ja apua myös omaisten ja läheisten tarpeisiin. Torjumme eutanasian laillistamisen.

Vanhusköyhyys on nujerretta

• Korotetaan kansaneläkettä ja takuueläkettä sekä eläketulovähennystä. Eläkeläisten tilapäisen tai osa-aikaisen työn verotusta kevennetään.

• Kumotaan indeksijäädytykset ja kompensoidaan leikkaukset eläkeläisille. Indeksijärjestelmää on kehitettävä turvaamaan eläkkeiden ostovoima ja eläkeläisten tulotason säilyminen oikeudenmukaisena. Tarkennetaan hintaindeksin laskutapaa, jotta todellinen kulurakenne huomioidaan paremmin.

• Ikääntyneiden palvelujen saanti on turvattava jokaiselle tuloista riippumatta. Otetaan lääke-, matka- ja palvelumaksujen omavastuiden yhteinen maksukatto käyttöön. Ulotetaan maksukatto myös sosiaalipalvelujen omavastuiden puolelle.

• Palveluasumisen maksujen on oltava kohtuullisia. Lisäksi tarvitaan myös valtakunnalliset maksusäännöt ja ohjeet, joilla kansalaisten eriarvoisuutta voidaan vähentää.

Lataa tästä KD:n senioriohjelman esite (pdf)

Ohjelmateksti pdf