Kunnallisjärjestöjen säännöt

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD)  – KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD)  r.p.

KUNNALLISJÄRJESTÖN SÄÄNNÖT

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien (KD)

————————————————————- kunnallisjärjestö ja kotipaikka

————————————————————- kunta/kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kunnallisjärjestö. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p:tä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.

2 § Kunnallisjärjestön tarkoitus

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on liittää yhteen kaikki kunnan alueella olevat puolueen perusosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja piirihallituksen välillä sekä ohjein ja neuvoin tukea toimintaa, jolla perusosastot edistävät jäsentensä yhteisiä valtiollisia ja kunnallisia pyrkimyksiä.

3 § Kunnallisjärjestön toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kunnallisjärjestö laatii kuntakohtaiset vaalityösuunnitelmat eri vaaleja varten, ohjaa perusosastojen suorittamaa vaalityötä, johtaa puolueen kunnallispolitiikkaa omalla alueellaan, ohjaa ja valvoo jäsenyhdistystensä henkilöjäsenten osallistumista kunnalliseen toimintaan, järjestää kokouksia, koulutusta ja juhlatilaisuuksia, sekä huolehtii puolueen julkaisujen levittämisestä.

Kunnallisjärjestön toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen ja piirin toimielinten päätösten kanssa.

Kunnallisjärjestöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa ja kartuttaa rahastoja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, asianomaisella luvalla harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.

II JÄSENKUNTA

4 § Kunnallisjärjestön jäsenet

Kunnallisjärjestöön jäsenenä voi kuulua jokainen kunnan alueella toimiva rekisteröity puolueen perusosasto, jonka kunnallistoimikunta hyväksyy jäseneksi ja jota näissä säännöissä sanotaan jäsenyhdistykseksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenmaksu

Kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksen on suoritettava kunnallisjärjestölle jäsenmaksu, jonka suuruus vahvistetaan kunnallisjärjestön syyskokouksessa seuraavaa kalenterivuotta varten.

Kunnallisjärjestölle tuleva jäsenmaksu on tilitettävä lokakuun loppuun mennessä.

Edustajakokouksella on oikeus määrätä jäsenyhdistysten suoritettavaksi tarpeen mukaan tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä ylimääräisiä jäsenmaksuja, jotka saavat olla enintään kaksi kertaa varsinaisen jäsenmaksun suuruisia.

6 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Kunnallisjärjestön kokous voi kunnallistoimikunnan esityksestä erottaa jäsenyhdistyksen, jos

1. sen toiminta on kunnallisjärjestön sääntöjen tai Suomen Kristillisdemokraattien periaatteiden, ohjelman tai sääntöjen vastaista tai

2. jos se laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen.

Tällaista päätöstä varten voidaan pyytää puolue- ja piirihallituksen lausunto.

Jos jäsenyhdistys päättää erota kunnallisjärjestöstä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnallistoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka edustajan välityksellä ilmoitettava eroamisesta kunnallisjärjestön edustajakokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

III HALLINTOELIMET

7 § Kunnallisjärjestön johtoelimet

Ylin päätösvalta kunnallisjärjestössä on edustajakokouksella. Syyskokous valitsee kunnallistoimikunnan hoitamaan sääntöjen määräämiä ja edustajakokousten antamia tehtäviä.

8 § Edustajakokoukset

Varsinaisia edustajakokouksia ovat vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja loka- joulukuussa pidettävä syyskokous.

Edustajakokouksen kutsuu koolle kunnallistoimikunta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jäsenyhdistyksille kahta (2) viikkoa ennen kokousta postitetuilla kirjeillä.

Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

9 § Edustajakokouksen edustajat

Edustajakokouksen kokousedustajat, joiden toimikausi kestää kalenterivuoden, valitaan jäsenyhdistyksittäin alkavaa toimikautta edeltävän kalenterivuoden aikana. Vaalissa, joka tapahtuu jäsenyhdistysten kokouksissa, valitsevat jäsenyhdistykset yhden kokousedustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varaedustajan jokaista yhdistyksensä jäsenmäärän alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohden, kuitenkin enintään 15 edustajaa.

Edustajiksi ja varaedustajiksi valittujen henkilöiden nimet ja osoitteet on jäsenyhdistysten johtokuntien ilmoitettava kirjallisesti kunnallistoimikunnalle ennen seuraavan tammikuun 15. päivää.

10 § Edustajakokouksen osanottajat

Virallisten kokousedustajien lisäksi puhe- ja esitysoikeus edustajakokouksessa on puolueen ao. kunnan kunnanvaltuutetuilla, kunnallistoimikunnan jäsenillä, kunnallissihteerillä ja kunnallisjärjestön tilintarkastajilla.

Virallisten kokousedustajien lisäksi kokouksissa puhe- ja esitysoikeus on puoluehallituksen ja piirin edustajilla sekä puheoikeus niillä, joille kokous päättää sen antaa.

11 § Edustajakokoussäännöksiä

Edustajakokouksessa on jokaisella hyväksytyllä kokousedustajalla yksi ääni. Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Milloin vähintään 1/10 äänivaltaisista kokousedustajista niin vaatii, on toimitettava nimenhuutoäänestys. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Kunnallisjärjestön kevätkokous

Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan osanottajat sekä heidän ääni- ja puheoikeutensa,

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

4. esitetään kunnallisjärjestön vuosikertomus ja päätetään siitä,

5. esitetään kunnallisjärjestön tilinpäätös ja tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama  lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

6. käsitellään puolueen kunnallispolitiikkaan ja valtuustoryhmän muuhun toimintaan liittyvät asiat sekä evästetään puolueen kunnallisia luottamushenkilöitä,

7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

13 § Kunnallisjärjestön syyskokous

Kunnallisjärjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. todetaan kokouksen osanottajat sekä heidän puheoikeutensa,

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3. valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

4. päätetään kunnallistoimikunnan jäsenten lukumäärästä,

5. valitaan kunnallistoimikunnan puheenjohtaja sekä sen muut jäsenet,

6. valitaan kunnallisjärjestön puoluekokousedustaja ja varaedustaja,

7. valitaan kunnallisjärjestön piirikokousedustaja ja varaedustaja,

8. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,

9. päätetään seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavan jäsenmaksun suuruudesta,

10. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio,

11. valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa,

12. päätetään siitä, miten kunnallisjärjestön kokouskutsut ja tiedonannot 8 §:n puitteissa        julkaistaan seuraavan vuoden aikana.

13. käsitellään puolueen kunnallispolitiikkaan ja valtuustoryhmän muuhun toimintaan liittyvät asiat sekä evästetään puolueen kunnallisia luottamushenkilöitä,

14. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

14 § Kunnallisvaalit ja muut kunnallisjärjestön kokousasiat

Hyvissä ajoin ennen kunnallisvaaleja edustajakokous kunnallistoimikunnan esityksestä:

1. päättää vaaliliiton muodostamisesta,

2. päättää ehdokkaiden asettamisesta listoille puolueen sääntöjen 32 §:n sekä puolueen ja piirijärjestön ohjeiden mukaisesti,

3. vahvistaa laaditut vaalityösuunnitelmat,

4. päättää muista vaaleja koskevista asioista.

Kunnallisjärjestön kokous voi niin halutessaan antaa päätösvallan kunnallistoimikunnalle päättää edellä mainituista asioista.

Aloitteita edustajakokouksen käsiteltäviksi voivat kunnallistoimikunnalle tehdä puolue- hallitus, kunnallisjärjestön jäsenyhdistys sekä puoluetta edustavat kunnanvaltuutetut.

15 § Ylimääräinen kunnallisjärjestön kokous

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun kevät- tai syyskokous on niin päättänyt tai 2/5  kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksistä tai 1/10 näiden perusosastojen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii taikka kun kunnallistoimikunta katsoo sen tarpeelliseksi.

16 § Kunnallistoimikunnan jäsenet

Kunnallisjärjestön toimeenpanevana lainmukaisena hallituksena on kunnallistoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuudesta (6) kymmeneen (10) syyskokouksen kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Kunnallistoimikunnan kokouksissa on lisäksi puhe- ja esitysoikeus kunnan alueelta valituilla puolueen kunnanvaltuutetuilla sekä kunnanhallituksen jäsenillä.

17 § Kunnallistoimikunnan kokoukset

Kunnallistoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kunnallistoimikunta on päätösvaltainen silloin, kun puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

18 § Kunnallistoimikunnan tehtävät

Kunnallistoimikunnan tehtävänä on

1. valita keskuudestaan vuoden ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtaja

2. kutsua koolle edustajakokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä hoitaa  kunnallisjärjestön hallituksena sen asioita edustajakokousten päätösten, sääntöjen ja  yhdistyslain mukaisesti,

3. huolehtia kunnallisvaaleihin liittyvistä käytännön järjestelyistä edustajakokousten päätösten mukaisesti,

4. huolehtia vaaleihin ja kunnallistoimintaan liittyvästä sääntöjen 3 §:n mukaisesta koulutus- ja ohjaustoiminnasta,

5. panna ehdolle puoluetta edustavat luottamushenkilöt valintoja varten kunnan ja kuntayhtymien eri hallintoelimiin sekä johtaa muutoinkin alueensa kunnallispolitiikkaa.  Ehdotuksia tehtäessä tulee toimia yhteistyössä puolueen kunnanvaltuutettujen sekä  kuntayhtymien osalta piirin kanssa,

6. ottaa kunnallisjärjestölle kunnallissihteeri, taloudenhoitaja, muut tarvittavat toimihenkilöt      sekä sopia heidän tehtävistään ja heille suoritettavista korvauksista,

7. asettaa tarpeelliset toimikunnat ja jaostot,

8. toimia yhteistyössä puolueen ja piirin kanssa sekä toimittaa piiri- ja puoluetoimistoon niiden pyytämät tilastotiedot ja muut kirjalliset selvitykset,

9. koota jäsenyhdistyksiltä 5 §:n mukaiset jäsenmaksut ja tilittää piirille ja puolueelle  maksettavat jäsenmaksut sekä vastata keräysten ja muun taloustoiminnan hoitamisesta  kunnallisjärjestössä,

10. hoitaa muut edustajakokousten sille antamat tehtävät.

IV LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

19 § Puheenjohtaja

Kunnallistoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on:

1. kutsua kunnallistoimikunta koolle,

2. johtaa kunnallistoimikunnan kokouksissa puhetta,

3. valvoa, että tehdyt päätökset toteutetaan,

4. ohjata ja valvoa puolueen paikallista kunnallista toimintaa sekä pitää yhteyttä puolueen      kunnallisiin luottamushenkilöihin,

5. edustaa kunnallisjärjestöä ja toimia tarvittaessa puhujana.

20 § Kunnallissihteeri

Kunnallissihteerin tehtävänä on:

1. toimia kunnallisjärjestön ja kunnallistoimikunnan sihteerinä,

2. tallettaa kokousten pöytäkirjat sekä hoitaa kunnallisjärjestön arkistoa ja käsikirjastoa,

3. hoitaa kunnallisjärjestön kirjeenvaihtoa,

4. valmistella kunnallisjärjestön toimintasuunnitelma ja vuosikertomus sekä tarvittavat tilastot,

5. toimittaa piiri- ja puoluetoimistoon niiden tarvitsemat tilastot ja muut tiedot,

6. tarvittaessa edustaa kunnallisjärjestöä,

7. järjestää kokouksia ja koulutustilaisuuksia kunnallistoimikunnan ohjeiden mukaan sekä      avustaa puolueen kunnallisia luottamushenkilöitä heidän tehtävissään,

8. toimia yhdyshenkilönä kunnallisjärjestön ja sen jäsenyhdistysten välillä,

9. suorittaa muut kunnallistoimikunnan antamat tehtävät.

21 § Kunnallisjärjestön taloudenhoitaja

1. suunnitella ja ohjata kunnallisjärjestön varojen hankintaa,

2. periä kunnallisjärjestölle tulevat jäsenmaksut ja vastaanottaa muut tulot,

3. tilittää edelleen kunnallisjärjestön maksettavat jäsenmaksut,

4. suorittaa laskut kunnallistoimikunnan ohjeiden mukaisesti,

5. vastata kalenterivuosittain tileistä, kirjanpidosta sekä kunnallisjärjestön rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta,

6. huolehtia muista kunnallisjärjestön talouteen liittyvistä tehtävistä.

V YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

22 § Kunnallisjärjestön tilit

Kunnallisjärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä toimintaa koskevat asiakirjat on helmikuun loppuun mennessä annettava tilintarkastajille, jotka tarkastavat tilit ja hallinnon ja antavat hyvissä ajoin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle tarkastuskertomuksen.

23 § Nimenkirjoittajat

Kunnallisjärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnallissihteeri, kaksi yhdessä.

24 § Oikeudellinen kantaminen ja vastaaminen

Kunnallisjärjestön puolesta kantaa ja vastaa oikeudellisesti kunnallistoimikunta tai sen valtuuttama henkilö.

25 § Muut määräykset

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

26 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia edustajakokouksessa tai sääntöjen muutosta varten koolle kutsutussa ylimääräisessä edustajakokouksessa, mikäli muutosesitystä kannattaa vähintään  kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Sääntöjen muutosesityksen voi tehdä kunnallistoimikunta tai jäsenyhdistys, jonka tulee  toimittaa jäsenkokouksen päätöksen mukainen kirjallinen esitys kunnallistoimikunnalle  viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sitä edustajakokousta, jossa muutosesitys halutaan  käsitellä.

Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä rekisteriin, puoluehallituksen on  hyväksyttävä muutetut säännöt.

VII KUNNALLISJÄRJESTÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

27 §
Jos kunnallisjärjestö purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat kunnassa toimiville puolueen rekisteröidyille perusosastoille näiden jäsenmäärien suhteessa.

Hyväksytty KD:n puoluehallituksen kokouksessa         9.11.2001

Säännöt on ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä  15.11.2001