Paikallisosastojen säännöt

Säännöt tulostettavassa muodossa doc: Säännöt2015_osastot_PRH_lopullinen ja pdf: Säännöt2015_osastot_PRH_lopullinen

Paikallisosastojen uudet säännöt on hyväksytty puoluehallituksessa 8.8.2015 sekä ennnakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 7.7.2015.

 

Paikallisosaston säännöt

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) – KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n
PAIKALLISOSASTON SÄÄNNÖT

1 YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien (KD) __________________paikallisosasto ry ja sen kotipaikka _____________________________________kaupunki/kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä paikallisosasto.

 

2. § Paikallisosaston tarkoitus

Paikallisosaston tarkoituksena on edistää kristillisiä arvoja kunnioittavien kansalaisten järjestäytymistä Suomen Kristillisdemokraattien johtamaan poliittiseen toimintaan yhteiskunnan rakentamiseksi siten, että perustana on Jumalan sanaan pohjautuva näkemys. Paikallisosasto kuuluu perusosastona Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p:seen jäljempänä puolue tai Suomen Kristillisdemokraatit, sekä toiminta-alueensa piirijärjestöön.

 

3. § Paikallisosaston toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi paikallisosasto harjoittaa poliittista valistustyötä, järjestää kokouksia, puhe-, juhla- ja opintotilaisuuksia, huolehtii Suomen Kristillisdemokraattien julkaisujen levittämisestä ja edistää jäsentensä osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan sekä kunnallisiin että valtiollisiin vaaleihin. Paikallisosasto voi liittyä jäseneksi sen tarkoitusta edistäviin yhdistyksiin.

Paikallisosaston toiminta ei saa olla ristiriidassa Suomen Kristillisdemokraattien sääntöjen eikä puolueen toimielinten päätösten kanssa. Paikallisosastolla on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Paikallisosastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja, perustaa ja kartuttaa rahastoja sekä hankkia varoja kustannustoiminnalla, jäsenmaksuilla ja rahankeräyksillä. Tarvittaessa paikallisosasto hankkii näitä toimintamuotoja varten asianomaisen luvan.

 

II JÄSENKUNTA

 

4. § Paikallisosaston jäsenet

Paikallisosaston jäsenenä voi olla jokainen Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotikuntalain tarkoittama kotipaikka Suomessa ja joka hyväksyy Suomen Kristillisdemokraattien tarkoituksen ja päämäärät. Jäseneksi hyväksymisestä päättää paikallisosaston johtokunta.

 

Paikallisosaston jäsen tai jäseneksi pyrkivä ei saa kuulua toiseen puolueeseen.

 

5. § Jäsenmaksu

Paikallisosaston jäsenen on suoritettava paikallisosastolle jäsenmaksu, johon sisältyvät myös jäsenmaksut paikallisosaston kunnallisjärjestölle, piirijärjestölle ja puolueelle sekä niille yhdistyksille, joihin paikallisosasto on liittynyt.

Seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksun suuruuden vahvistaa paikallisosasto vuosikokouksessaan.

Piiri- ja kunnallisjärjestön sekä niiden yhdistysten, joihin paikallisosasto on liittynyt, jäsenmaksut tilitetään näiden yhdistysten säännöissä mainittuina aikoina.

Paikallisosaston kokouksella on oikeus määrätä jäsentensä suoritettavaksi myös tarpeen mukaan ylimääräisiä jäsenmaksuja, jos ne ovat tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä.

 

6. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Paikallisosastosta eroavan jäsenen on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava eroamisesta paikallisosaston kokoukselle.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii paikallisosaston tarkoitusperien vastaisesti tai yhdistystä vahingoittavasti. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Jäsenen, joka kahtena (2) peräkkäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, voi paikallisosaston johtokunta katsoa eronneeksi.

 

III HALLINTOELIMET

 

7. § Paikallisosaston johtoelimet

Päätösvalta paikallisosastossa on sen kokouksella. Paikallisosaston vuosikokous valitsee johtokunnan hoitamaan sääntöjen määräämiä sekä paikallisosaston kokousten antamia tehtäviä.

Paikallisosaston hallintoelimiä valittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa tasa-arvolain periaatetta, jolloin hallintoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %.

 

8. § Paikallisosaston kokoukset

Paikallisosaston vuosikokous pidetään syys-marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Kutsut paikallisosaston kokouksiin antaa johtokunta.

Vuosikokoukseen on jäsenet kutsuttava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai jäsenille seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

Ylimääräisiin kokouksiin on jäsenet kutsuttava vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta edellä mainitulla tavalla.

 

9. § Paikallisosaston kokousten osanottajat

Kaikki paikallisosaston jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kokouksiin.

 

10. § Puhe- ja esitysoikeus

Jäsenten lisäksi kokouksissa puhe- ja esitysoikeus on puolue- ja piirihallituksen edustajilla sekä puheoikeus niillä, joille kokous päättää sen antaa.

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.

Jos jäsen haluaa jonkin asian paikallisosaston kokouksessa päätettäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Johtokunnan on valmisteltava asia ja esitettävä se kokoukselle.

 

11. § Äänestys ja vaalit

Kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin liittyvissä jäsenäänestyksissä on äänioikeus vain näissä vaaleissa äänioikeutetulla jäsenellä.

Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Jos äänet jakautuvat tasan, päätöksen ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

 

12. § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

3. Esitetään paikallisosaston toimintakertomus ja päätetään siitä.

4. Esitetään paikallisosaston tilinpäätös ja toiminnantarkastajan osaston tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.

6. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan myös paikallisosaston puheenjohtajaksi.

7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan jäsenet.

8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi johtokunnan varapuheenjohtaja johtokunnan jäsenten keskuudesta

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

10. Valitaan paikallisosaston edustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat puoluekokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

11. Valitaan paikallisosaston edustajat piirin kokouksiin seuraavaksi kalenterivuodeksi.

12. Valitaan paikallisosaston edustajat niiden yhdistysten kokouksiin, joihin paikallisosasto kuuluu.

13. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

14. Päätetään seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavan jäsenmaksun suuruudesta.

15. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

16. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

13. § Muut paikallisosaston kokousasiat

Hyvissä ajoin ennen seuraavia yleisiä vaaleja kokous paikallisosaston johtokunnan esityksestä

1. nimeää ehdokkaat jäsenäänestykseen kansanedustajien vaalia varten puolueen sääntöjen 26. §:n ja 27. §:n mukaisesti

2. päättää vaaliliittojen solmimisesta kuntavaaleissa ja ehdokkaiden asettamisesta listoille puolueen sääntöjen 30. §:n mukaisesti tai antaa valtuudet johtokunnalle vaaliliittojen solmimisesta ja ehdokkaiden asettamisesta. Näitä sääntöjä noudatetaan soveltuvin osin muissakin kunta- ja aluetason vaaleissa.

3. päättää muista vaaleja koskevista asioista.

 

14. § Paikallisosaston johtokunta

Paikallisosaston asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kahdesta (2) kymmeneen (10) muuta vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan paikallisosaston jäsenistä kalenterivuodeksi.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen silloin, kun puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

 

15. § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on

1. Nimetä sihteeri ja taloudenhoitaja.

2. hoitaa paikallisosaston hallituksena sen asioita jäsenkokousten päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti, panna täytäntöön jäsenkokousten päätökset sekä valmistella jäsenkokouksissa esille tulevat asiat

3. hyväksyä jäsenet paikallisosastoon

4. hoitaa puolueen vaalityötä paikallisosaston toiminta-alueella

5. tehdä ehdotus puoluetta edustavista luottamushenkilöistä valintoja varten kunnan ja kuntayhtymien eri hallintoelimiin yhdessä valtuustoryhmän kanssa ja johtaa muutoinkin kunnallispolitiikkaa, silloin jos kunnassa ei ole kunnallisjärjestöä

6. tilittää piirille ja puolueelle kuuluvat jäsenmaksut ja toimittaa luettelo jäsenmaksunsa maksaneista paikallisosaston jäsenistä vuosittain joulukuun loppuun mennessä piirijärjestölle ja puolueelle sekä tilittää jäsenmaksut niille yhdistyksille, joihin paikallisosasto on liittynyt

7. toimittaa tarvittavat toimintakertomustiedot tilastoineen piirijärjestölle

8. ilmoittaa puolue- ja piirikokousedustajiksi valittujen edustajien ja varaedustajien sekä johtokunnan jäsenten nimet ja tehtävät kirjallisesti piirijärjestölle ja puolueelle välittömästi vuosikokouksen jälkeen, viimeistään valintavuoden joulukuun 15. päivään mennessä.

9. laatia ja esittää paikallisosaston vuosikokoukselle toimintakertomus edelliseltä vuodelta

10. esittää paikallisosaston vuosikokoukselle tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

11. laatia ja esittää paikallisosaston vuosikokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

12. huolehtia osaltaan koulutus- ja tiedotustoiminnasta paikallisosaston toiminta-alueella

13. asettaa tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat

14. kutsua paikallisosaston kokoukset koolle

15. muutoinkin edistää ja valvoa puolueen toimintaa paikallisosaston toiminta-alueella.

 

IV YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

16. § Paikallisosaston tilit

Paikallisosaston tilikausi on kalenterivuosi. Tilit sekä toimintaa koskevat muut asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava toiminnantarkastajalle, joka tarkastaa tilit ja hallinnon ja antaa hyvissä ajoin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle tarkastuskertomuksen.

 

17. § Nimenkirjoittajat

Paikallisosaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

 

18. § Muut määräykset

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

 

V SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

 

19. § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa paikallisosaston kokouksessa johtokunnan esityksestä. Muutosta koskeva kirjallinen esitys on tehtävä johtokunnalle vähintään kuukautta ennen osaston sitä kokousta, jossa muutosesitys halutaan käsitellä. Muutosesitys hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Näihin sääntöihin tehtäville muutoksille on hankittava Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n puoluehallituksen hyväksyminen.

 

VI PAIKALLISOSASTON TOIMINNAN LOPETTAMINEN

 

20. § Jos paikallisosasto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat sille Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p:n piirille, jonka alueella kyseinen paikallisosasto toimii.