Piirijärjestöjen säännöt

Säännöt tulostettavassa muodossa doc: Säännöt2020_piirit_PRH_lopullinen ja pdf: Säännöt2020_piirit_PRH_lopullinen

Piirien uudet säännöt on hyväksytty puoluehallituksessa 8.2.2020 sekä säännöt on ennnakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.

 

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT (KD) – KRISTDEMOKRATERNA I FINLAND (KD) r.p:n PIIRIN SÄÄNNÖT

 

I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Kristillisdemokraattien (KD)  _________________________piiri ry ja sen kotipaikka________________________kaupunki/kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on__________________________________________

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p:tta nimitetään näissä säännöissä Suomen Kristillisdemokraateiksi tai puolueeksi.

 

2. § Piirin tarkoitus

Piirin tarkoituksena on

1. liittää alueellaan yhteen kaikki Suomen Kristillisdemokraattien järjestörakenteeseen kuuluvat piirin toiminta-alueella toimivat perusosastot, joita ovat puolueen paikallis-, nuoriso- ja opiskelijaosastot, sekä piirin toiminta-alueella toimivat kunnallisjärjestöt, naispiiri ja nuorisopiiri

2. ylläpitää yhteyttä näiden piirin jäsenyhdistysten ja puoluehallituksen välillä

3. toimia alueensa johtavana järjestönä Suomen Kristillisdemokraattien ohjelmien ja tavoitteiden mukaisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa.

 

3. § Piirin toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri toiminta-alueellaan

1. johtaa ja ohjaa puolueen kunnallista ja valtiollista toimintaa sekä järjestötoimintaa järjestämällä kokouksia, opinto-, neuvottelu- ja juhlatilaisuuksia sekä järjestökursseja

2. huolehtii puolueen julkaisujen levittämisestä, tukemisesta ja avustamisesta

3. johtaa ja valvoo puolueen kunnallista ja valtiollista vaalitoimintaa ottaen huomioon puoluehallituksen antamat ohjeet.

Piirin toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten päätösten kanssa. Piirillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa ja kartuttaa rahastoja sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Lisäksi piiri voi asianomaisella luvalla harjoittaa julkaisutoimintaa ja toimeenpanna arpajaisia sekä varainkeräyksiä.

 

II JÄSENKUNTA

 

4. § Piirin jäsenet

Piirin jäsenenä voi olla sellainen piirin toiminta-alueella toimiva rekisteröity Suomen Kristillisdemokraattien perusosasto, kunnallisjärjestö, naispiiri ja nuorisopiiri, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi ja jonka puoluehallitus on hyväksynyt puolueen jäseneksi. Piirin jäseneksi hyväksytyn jäsenyhdistyksen henkilöjäsenten on oltava Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on kotikuntalain tarkoittama kotipaikka Suomessa ja jotka hyväksyvät puolueen tarkoituksen ja päämäärät.

 

5. § Jäsenmaksu

Piirin jäsenyhdistyksen on suoritettava jäsenmaksu, jonka suuruuden seuraavaksi kalenterivuodeksi vahvistaa piiri syyskokouksessaan.

Jäsenyhdistysten on tilitettävä piirille tuleva jäsenmaksu vuosittain joulukuun loppuun mennessä.

Piirikokouksella on oikeus määrätä jäsenyhdistysten suoritettavaksi erityisiä tarpeita varten ylimääräisiä jäsenmaksuja, jos ne ovat piirin tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä.

 

6. § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Piirikokous voi piirihallituksen esityksestä erottaa jäsenyydestään jäsenyhdistyksen,

1. jos sen toiminta on Suomen Kristillisdemokraattien periaatteiden, ohjelman tai sääntöjen vastaista tai

2. jos se laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen.

Tällaista päätöstä varten tulee pyytää etukäteen puoluehallituksen lausunto.

Jos jäsenyhdistys päättää erota piiristä, sen on tehtävä erostaan kirjallinen ilmoitus piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsenyhdistys voi myös antaa suullisen tai kirjallisen eroilmoituksen edustajansa välityksellä piirikokouspöytäkirjaan.

Ennen eroilmoitusta jäsenyhdistyksen tulee saada asiaan puoluehallituksen lausunto.

 

III HALLINTOELIMET

 

7. § Piirin johtoelimet

Päätösvalta piirissä on piirikokouksilla. Piirikokous valitsee piirihallituksen hoitamaan sääntöjen määräämiä sekä piirikokousten antamia tehtäviä.

Piirin hallintoelimiä valittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa tasa- arvolain periaatetta, jolloin hallintoelimissä tulee olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %.

 

8. § Piirikokoukset

Piirin kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai piirin ja/tai puolueen nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai piirikokousedustajille neljätoista (14) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

 

9. § Piirikokousedustajat

Piirikokousedustajat, joiden toimikausi kestää yhden kalenterivuoden, valitaan jäsenyhdistyksittäin alkavaa toimikautta edeltävän kalenterivuoden aikana jäsenyhdistysten kokouksissa pidettävässä vaalissa. Perusosasto, jossa on vähintään kolme (3) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, saa aina yhden (1) edustajan. Lisäksi yksi (1) lisäedustaja, kun on vähintään 10 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä. Tämän jälkeen yksi lisäedustaja jokaista 10:tä maksanutta jäsentä kohden. Kunnallisjärjestöt valitsevat yhden (1) edustajan. Naispiirit ja nuorisopiirit valitsevat kaksi (2) kokousedustajaa. Piirikokousedustajilla ja varaedustajilla ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen piirikokouksen alkamista.

 

Varaedustajia voidaan valita jäsenyhdistyksittäin saman verran kuin piirikokousedustajia. Varaedustajat nousevat piirikokousedustajiksi valintajärjestyksessä.

Piirikokousedustajiksi valittujen nimet ja osoitteet on jäsenyhdistysten johtokuntien ilmoitettava kirjallisesti piirijärjestölle ja puolueelle välittömästi vuosikokouksen jälkeen, viimeistään vuosikokouksen jälkeiseen tammikuun 15. päivään mennessä.

 

10. § Piirikokouksen osanottajat

Äänioikeutettujen virallisten piirikokousedustajien lisäksi puhe- ja esitysoikeus piirikokouksessa on piirihallituksen jäsenillä, piirin toiminnanjohtajalla ja piirisihteerillä sekä vaaleja lukuun ottamatta piirin tilintarkastajilla, puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla sekä puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä ja niiden esittelevillä toimihenkilöillä.

 

11. § Piirikokoussäännöksiä

Piirikokouksessa on jokaisella hyväksytyllä piirikokousedustajalla yksi ääni. Äänestykset tapahtuvat avoimesti. Jos vähintään 1/10 äänivaltaisista kokousedustajista niin vaatii, on toimitettava nimenhuutoäänestys. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

 

12. § Piirin kevätkokous

Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Esitetään piirin toimintakertomus ja päätetään siitä.

4. Esitetään piirin tilinpäätös ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5. Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna valitaan ehdokkaat puoluevaltuustoon seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

6. Esitetään poliittinen tilannekatsaus ja käsitellään puolueen politiikkaa koskevia ehdotuksia.

7. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

13. § Piirin syyskokous

Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Päätetään piirihallituksen ja sen alaisten hallintoelimien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista.

4. Päätetään piirihallituksen jäsenmäärästä ja mahdollisten varajäsenten määrästä.

5. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi piirihallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös piirin puheenjohtajaksi.

6. Valitaan kahdeksi (2) seuraavaksi kalenterivuodeksi muut piirihallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi piirihallituksen varajäseniksi voidaan valita yhdeksi kalenterivuodeksi maksimissaan kolme varajäsentä, jotka kutsutaan aina kokouksiin ja astuvat varsinaisiksi jäseniksi valintajärjestyksessä.

7. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi piirihallituksen varapuheenjohtaja hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta.

8. Valitaan ehdokas puoluehallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9. Valitaan piirin edustajat seuraavan vuoden puoluekokouksiin.

10. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

11. Päätetään seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavan jäsenmaksun suuruudesta sekä mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista.

12. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio.

13. Valitaan varsinainen ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

14. Päätetään siitä, missä lehdessä piirin kokouskutsut julkaistaan ja miten muut tiedonannot annetaan seuraavan vuoden aikana.

15. Esitetään poliittinen tilannekatsaus ja käsitellään puolueen politiikkaa koskevia ehdotuksia.

16. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

14. § Muut piirikokousasiat

Hyvissä ajoin ennen yleisiä vaaleja piirikokous piirihallituksen esityksestä

1. päättää ehdokkaiden asettamisesta listoille puolueen sääntöjen 26. §:n ja 27. §:n ohjeiden mukaisesti eduskuntavaaleissa

2. vahvistaa laaditut vaalityösuunnitelmat yleisiä vaaleja varten.

Piirikokous voi siirtää piirihallituksen päätettäväksi ehdokkaiden asettamisen eduskuntavaaleissa puolueen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

 

15. § Ylimääräinen piirikokous

Ylimääräinen piirikokous on pidettävä, jos kevätkokous tai syyskokous on niin päättänyt tai 1/10 osa äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kolme (3) piirin jäsenyhdistyksistä sitä kirjallisesti vaatii tai piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi. Ylimääräisiin kokouksiin on piirikokousedustajat kutsuttava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai piirin ja/tai puolueen nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai piirikokousedustajille neljätoista (14) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

 

16. § Piirihallituksen jäsenet

Piirin toimeenpanevana lainmukaisena hallituksena on piirihallitus, johon kuuluu piirin puheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan (8) ja enintään kuusitoista (16) muuta jäsentä. Lisäksi piirihallituksen varajäseniksi voidaan valita yhdeksi kalenterivuodeksi maksimissaan kolme varajäsentä, jotka kutsutaan aina kokouksiin ja astuvat varsinaisiksi jäseniksi valintajärjestyksessä.

Piirihallituksen kokoonpanoon pyritään sovittamaan edustajat Suomen Kristillisdemokraattien valtakunnallisista erityisjärjestöistä ja mahdollisimman monesta alueen paikallisosastosta.

Puheenjohtaja valitaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla jäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Piirihallituksen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Piirihallitukseen valittavilla jäsenillä ja varajäsenillä ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä ajalta ennen piirikokouksen alkamista.

 

17. § Piirihallituksen kokoukset

Piirihallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, mutta vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

 

18. § Piirihallituksen tehtävät

Piirihallituksen tehtävänä on

1. asettaa tarvittaessa keskuudestaan enintään kuusijäseninen (6) työvaliokunta asioiden valmistelevaa käsittelyä sekä piirihallituksen päätösten toimeenpanoa varten kuluvaksi kalenterivuodeksi

2. asettaa muut tarvittavat toimikunnat ja työryhmät ja niihin jäsenet eri tehtävien hoitamista varten

3. ottaa piirille toiminnanjohtaja tai piirisihteeri tai molemmat, taloudenhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja heille suoritettavista korvauksista

4. ohjata jäsenyhdistysten toimintaa, huolehtia uusien yhdistysten perustamisesta yhdessä puoluehallituksen kanssa sekä hyväksyä ne piirin jäseniksi

5. olla yhdyssiteenä piirin jäsenyhdistysten ja puoluehallituksen välillä

6. johtaa ja järjestää vaalitoimintaa sekä vastata toiminta-alueellaan muun tiedotustoiminnan ja järjestötyön hoitamisesta

7. koota jäsenyhdistyksiltä 5. §:n mukaiset jäsenmaksut sekä toimittaa puolueelle sille kuuluvat jäsenmaksut ja luettelo perusosastojen jäsenmääristä viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä

8. hankkia jäsenyhdistyksiltä toimintakertomukset ja laatia niistä tarvittavat yhteenvedot

9. kutsua piirin kokoukset koolle sekä järjestää kokouksien ohjelma

10. esittää piirin toimintakertomus kevätkokoukselle

11. esittää piirin tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto tileistä ja hallinnosta kevätkokoukselle

12. vastata keräysten ja muun taloustoiminnan hoitamisesta piirissä

13. huolehtia omalta osaltaan koulutus- ja tiedotustoiminnasta piirin toiminta-alueella

14. edistää ja valvoa muutoinkin puolueen toimintaa piirin toiminta-alueella

15. asettaa puolueen ehdokkaat eduskuntavaaleja varten ja huolehtia jäsenäänestyksestä, jos piirin perusosastot eivät muutoin pääse yksimielisyyteen ehdokasasettelusta. Jokaisella piirin alueella toimivalla perusosastolla on oikeus nimetä ehdokkaita jäsenäänestystä varten. Kaikki puolueen perusosastot ovat jäsenenä alueensa piirijärjestössä. Jäsenäänestys voidaan toimeenpanna myös postiäänestyksenä. Kaikilta osin eduskuntavaalien ehdokasasettelu hoidetaan puolueen sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

IV LUOTTAMUS- JA TOIMIHENKILÖT

 

19. § Puheenjohtaja

Piirin puheenjohtaja

1. kutsuu piirihallituksen koolle

2. johtaa kokouksissa puhetta kevät- ja syyskokousta lukuun ottamatta

3. valvoo päätösten toteuttamisen ja toimeenpanemisen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa

4. edustaa piiriä ja toimii puhujana

5. järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia piirihallituksen ja piirin toimihenkilöiden kanssa, vierailee jäsenyhdistysten kokouksissa sekä valvoo ja ohjaa piirin toimintaa

 

20. § Toiminnanjohtaja ja piirisihteeri

Toiminnanjohtaja tai piirisihteeri

1. toimii piirin ja piirihallituksen sihteerinä

2. tallettaa kokousten pöytäkirjat sekä hoitaa piirin arkistoa

3. hoitaa piirin kirjeenvaihtoa ja viestintää

4. valmistelee piirin toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen sekä laatii tilastot ja toimittaa ne hyväksymisen jälkeen puolueelle

5. ilmoittaa puolueelle piirin toimihenkilöt sekä puolueen hallintoelimiin valittujen ja ehdotettujen henkilöiden nimet ja tehtävät

6. edustaa piiriä ja toimii tarvittaessa puhujana

7. järjestää kokouksia ja muita tilaisuuksia piirihallituksen ohjeiden mukaan, vierailee jäsenyhdistysten kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa sekä toimii muutoinkin piirissä toiminnan ohjaajana

8. suorittaa muut piirihallituksen antamat tehtävät.

 

21. § Taloudenhoitaja

Piirin taloudenhoitaja

1. suunnittelee ja ohjaa piirin varojen hankintaa

2. perii piirille ja puolueelle tulevat jäsenmaksut ja vastaanottaa muut tulot

3. suorittaa laskut piirihallituksen ohjeiden mukaisesti

4. tilittää puolueelle kuuluvat jäsenmaksut ja muut rahaerät määräaikana

5. vastaa piirin rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta sekä kirjanpidosta

6. huolehtii muista piirin taloudenhoitoon liittyvistä tehtävistä.

 

V YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

 

22. § Piirin tilit

Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on tehtävä kalenterivuosittain helmikuun 15. päivään mennessä. Tilit sekä toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille, jotka tarkastavat tilit ja hallinnon ja antavat tarkastuskertomuksen piirihallitukselle hyvissä ajoin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

 

23. § Nimenkirjoittajat

Piirin nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi heistä toiminnanjohtajan tai piirisihteerin kanssa, kaksi yhdessä.

 

24. § Oikeudellinen kantaminen ja vastaaminen

Piirin puolesta kantaa ja vastaa oikeudellisesti piirihallitus tai sen valtuuttama henkilö.

 

25. § Muut määräykset

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

 

VI SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET

 

26. § Näihin sääntöihin voidaan piirikokouksessa tai sääntöjen muutosta varten koolle kutsutussa ylimääräisessä piirikokouksessa tehdä muutoksia, mikäli muutosesitystä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntöjen muutosesityksen voi tehdä piirihallitus tai jäsenyhdistys, jonka tulee toimittaa jäsenkokouksen päätöksen mukainen kirjallinen esitys piirihallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen sitä piirikokousta, jossa muutosesitys halutaan käsitellä. Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä rekisteriin, puoluehallituksen on hyväksyttävä muutetut säännöt.

 

VII PIIRIN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

 

27. § Päätös piirin purkamisesta on tehtävä kahdessa piirikokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden (2) viikon välein ja joka on kutsuttu koolle nimenomaan tätä asiaa varten. Päätös vaatii vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistön annetuista äänistä kummallakin kertaa. Jos piiri purkautuu, sen varat on luovutettava Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p:lle.