Resolutioner av KD partikongress: Kristdemokraterna vill satsa på att främja välbefinnande och hälsa

27.8.2023 klo 14:54 Nyheter

Ansvaret för förverkligandet av målen för social- och hälsovårdsreformen har överlämnats till välfärdsområdena. Reformen startade dock med ett betydande finansiellt underskott. Kristdemokraterna är oroliga för om pengarna räcker till för främjande av välbefinnande och hälsa.

Enligt THL beror 80-90 % av ökningen i livslängd på annat än egentlig hälsovård. Genom samhällsbeslut kan man påverka t.ex. boendemiljö, stödja idrottsintressen eller familjer i samhällets viktigaste uppgift, det vill säga i att fostra en ny generation.

Främjande av välbefinnande och hälsa, det vill säga HYTE-åtgärder, syftar till att förebygga folksjukdomar, främja funktionsförmågan hos den åldrande befolkningen, förebygga marginalisering och främja socialt välbefinnande och sysselsättning.

Men i en allt stramare ekonomisk situation görs ofta nedskärningar i det förebyggande arbetet. KD vill säkra att det finns tillräckligt med hälsofrämjande åtgärder så att sjukligheten inte ökar. Ökad sjuklighet ökar kostnaderna och det mänskliga lidandet. Detta skulle helt strida mot målen för reformen. Om det inte satsas på HYTE-verksamhet finns det inga resurser som räcker till.

Kristdemokraterna ser polariseringen av politiken som en fara för demokratin

Polariseringen i vårt samhälle utmanar samhällets funktionsförmåga. När åsikter och värderingar glider isär finns det en risk att två skilda verkligheter uppstår. I takt med att motsättningarna ökar läggs resurser på att cementera den egna positionen i stället för att fokusera på att bevara vårt välfärdssamhälle. Medlande röster tystas ofta ner när ytterligheterna tar över.

I ett pluralistiskt, demokratiskt samhälle skall olika åsikter inte ses som ett hot mot den egna existensen. De bör tolereras.

Kristdemokraterna önskar ett politiskt beslutsfattande med vilja och förmåga att se olika verkligheter och tolerans för olika åsikter. I en instabil världssituation är det viktigt att vi inte lägger våra resurser på att demonisera den andra sidan, utan strävar efter en konstruktiv dialog där den andra respekteras.

Tillsammans, genom respekt för varandra.

Livskraft i östra Finland

Ett levande östra Finland är avgörande för hela landets välstånd och säkerhet. Partiet anser att östra Finland har en viktig roll i att förstärka den långa östra Natogränsen. Därför är det mycket viktigt att behålla området bebott. Vi behöver åtgärder som stödjer östra Finlands potential.

Tillgängligheten i östra Finland är fortfarande svag, eftersom det politiska beslutsfattandet medför osäkerhet om transportförbindelsernas framtida kvantitet och kvalitet. Fungerande transportförbindelser är en förutsättning för industrin och turismen, men också en betydande faktor för försörjningsberedskapen. Kristdemokraterna vill värna om underhållet och förbättringen av trafikförbindelser i öst.

Kristdemokraterna inser vikten av att utbilda yrkesfolk och experter som en del av regionens tillgång på arbetskraft, med beaktande av regionens särdrag. Partiet anser att antalet utbildningsplatser i östra Finland bör utökas utifrån aktuella behov.