KD eduskuntaryhmä: Turvapaikkaprosessia on tehostettava ja sisäisen turvallisuuden resursseja lisättävä

30.8.2017 klo 14:41 Kannanotot

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän kannanotot 30.8.2017 Oulussa:

 

Kannanotto 1

Turvapaikkaprosessia on tehostettava ja sisäisen turvallisuuden resursseja lisättävä

Odotamme hallituksen budjettiriiheltä vahvoja toimia turvapaikkaprosessin tehostamiseksi sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen resurssien vahvistamiseksi. Lupaprosessit ovat viivästyneet kohtuuttomasti. Erityisesti pullonkaulana on valituksia käsittelevä oikeuslaitos, jonka määrärahoja on toistuvasti leikattu. Lupakäsittelyn viivästyminen tuo maallemme lisäkuluja muun muassa vastaanottomenojen kautta. Se lisää myös turvallisuusriskiä, kun maassamme oleskelee yhä enemmän ja yhä pidempään henkilöitä, joiden tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat ja oleskelun perusteita todennäköisesti ei ole. Viime hallituskaudella toteutetussa lupaprosessien tehostamishankkeessa lisättiin lupakäsittelijöiden määrää ja samalla saatiin merkittävät säästöt. Näistä kokemuksista kannattaa oppia.

Turvallisuustilanteen parantamiseksi Suomella on oltava kontrolli, keitä maahamme tulee ja täältä lähtee. Turvallisuusviranomaisilla on oltava keinot varmistaa, että maahamme tulijat eivät ole turvallisuusuhka. Tähän tarvitaan kansainvälisen turvallisuusyhteistyön syventämistä sekä tiedustelulainsäädännön kiireellistä uudistamista.

Hallituksen kaavailemat määrärahalisäykset sisäiseen turvallisuuteen ovat riittämättömiä. Turvallisuusympäristön heikkenemiseen ja terrorismin uhan kasvamiseen on vastattava päättäväisesti. Esitämme määrärahalisäyksiä sisäiseen turvallisuuteen sekä turvapaikkaprosessin nopeuttamiseen etenkin oikeuslaitoksessa.

 

Kannanotto 2

Sisäilmaongelmiin on tartuttava terveys edellä

Huonosta sisäilmasta oireilevien määrä on kasvanut. Useissa kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikoilla oireillaan merkittävästi. Syitä voi olla monia: suunnittelun tai rakennusaikaiset laadun ja valvonnan virheet, puutteellinen rakennuskannan huolto tai ilmanvaihdon riittämättömyys. Esimerkiksi kosteusvaurioiden takia sisäilmaan tulee yhdisteitä, joiden havaitseminen on nykyisillä mittalaitteilla vaikeaa, mutta jotka aiheuttavat oireita useille ihmisille.

Sisäilmaongelmiin on tartuttava terveys edellä. Ongelmista pitää puhua vapaasti, ne on otettava vakavasti ja niistä on tiedotettava avoimesti. Oirekyselyt ja toksisuusmittaukset on järjestettävä nopeasti, kun epäily sisäilmaongelmasta ilmenee. Väistötilat on järjestettävä terveydellisin perustein.

Tilat on korjattava nopeasti, kun ongelmien syyt on saatu selville. Rakentamisen viranomaisvalvontaa on parannettava. Rakentamisen ja korjausrakentamisen laadun parantaminen edellyttää myös rakennusyhtiöiden vastuuttamista virheistä, esimerkiksi vaatimalla nykyistä pitempiä takuita, asettamalla laatusanktioita ja ottamalla käyttöön Kuivaketju10 -menetelmä, joka huomioi kymmenen yleisintä kosteusriskiä.

Ongelmien ennaltaehkäisy, selvittäminen ja korjaaminen on nähtävä kannattavana investointina ja kunnan sisäisen vastuunjaon on oltava selkeä. Sairastamisen kustannukset on huomioitava, kun mietitään sisäilmaongelmien aiheuttamia kuluja. Järjestelmällisesti toimimalla vältytään terveyden vaarantamiselta, vakavilta sisäilmasairauksilta ja sisäilmaongelmien aiheuttamalta syrjäytymiseltä. Sisäilmaongelmien tutkimukseen, koulutukseen ja tarvittaviin korjauksiin on varattava riittävä rahoitus.

 

Kannanotto 3

Oppimateriaalien korkeat hinnat eivät saa estää nuoren opiskelua

Jokaisen nuoren on voitava suorittaa vähintään toisen asteen tutkinto. Lukio tai ammatillinen koulutus on käynyt kuitenkin opiskelijoille yhä kalliimmaksi. Ammatillisessa koulutuksessa oppilaalta edellytetään hintavienkin materiaalien, koneiden ja välineiden hankkimista. Lukiolaiselle taas kirjat tulevat kalliiksi. Lukiolaisten liiton laskelmien mukaan opiskelija joutuu käyttämään lukiokirjoihin jopa 2000 euroa. Opiskelumateriaalin hankinta voi olla monelle pienituloiselle perheelle todella haastavaa, varsinkin jos lapsia on useita. On huolehdittava siitä, ettei vähävaraisten perheiden, kuten yksinhuoltaja- tai monilapsisten perheiden lasten opiskelu keskeydy tai vaikeudu sen vuoksi, etteivät varat riitä opiskeluun tarvittaviin tarvikkeisiin. Nyt nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella vaarantuvat.

Sähköisen oppimateriaalin lisääminen opetuksessa on kannatettavaa, mutta samalla on huomioitava kaikkien oppilaiden mahdollisuudet käyttää niitä. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee digitaalisten oppimateriaalien arvonlisäveron alentamista samalle tasolle kuin painetuilla kirjoilla. Tällä saataisiin sähköisten oppimateriaalien hintoja kohtuullisemmiksi.