KD:n puoluevaltuusto: Ammatilliseen koulutukseen lisäresursseja

1.12.2018 klo 15:12 Uutiset

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto vaatii mittavaa panostusta ammatillisen koulutuksen hätätilan poistamiseen.

Ammatillista koulutusta on ajettu alas jolloin nuoret ammattiin opiskelevat on jätetty paljolti tuuliajolle. Opettajilla ei riitä opetustunteja lähiopetukseen niin, että ammattiin valmistuvat nuoret olisivat riittävin tiedoin varustettuja valmistuessaan.

Kun lähiopetusta on vähennetty, on seurauksena monen nuoren turhautuminen ja opintojen keskeyttäminen. Lisäksi tilanteesta kärsivät ne yritykset, jotka ottavat ammattiin opiskelevia harjoittelemaan. Yritysten viesti on, ettei heillä ole resursseja opastaa perusasioissa puutteellisin taidoin harjoittelemaan tulevia opiskelijoita. Kun hallitus kantaa huolta yritysten kilpailukyvystä, on takaperoista sälyttää yritykselle näin suurta opetusvastuuta. Lisäksi näiden ammattiin opiskelevien jatko-opinnot vaikeutuvat.

Nykyiset puutteelliset resurssit heikentävät ammattiin valmistuvien mahdollisuuksia hankkia sitä tieto- ja taitotasoa, jota yritykset tarvitsevat kilpailukykynsä ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto edellyttää, että tilanne otetaan vakavasti ja pitää perusteltuna tuntuvaa lisäpanostusta ammatilliseen koulutukseen jo ensi vuonna.

 

TAAPEROBONUS – VALINNANVAPAUTTA KIINTIÖIDEN SIJAAN

Juuri julkaistun Väestöliiton perhebarometrin vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että perheiden tulee saada päättää itse vapaasti ja joustavasti perhevapaiden käytöstä. Myös vapaiden rytmittämiseen ja työaikoihin toivottiin lisää joustoa. Niin ikään kotihoidontuki saa kyselyssä laajaa kannatusta.

Kristillisdemokraatit eivät kannata sitä, että yhteiskunta päättäisi perhevapaiden jakautumisesta vanhempien kesken. Jo edellisen hallituksen aikana olimme ainoa puolue, joka puolusti kotihoidontukea muiden ollessa halukkaita ajamaan sitä alas.

KD:n esitys perhevapaiden kehittämiseksi on niin sanottu Taaperobonus. Siinä raha seuraa lasta. Ansiosidonnaisen päivärahakauden jälkeen perheelle maksettaisiin veroton 350 euron korvaus kuukaudessa, jonka perhe voisi käyttää hoivapalvelujen ostoon tai kotihoitoon. Mikäli lapsi olisi kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, tukea ei maksettaisi.

Suomen kristillisdemokraattien puoluevaltuusto vaatii taaperobonusta tuomaan kaivattua valinnanvapautta ja joustavuutta perheiden tarpeisiin.

 

KOSTEIKKOLUONNON HYVINVOINTIIN PITÄÄ PANOSTAA

Kosteikot ovat erittäin tärkeitä suurelle joukolle Suomessa pesiviä ja Suomen kautta muuttavia lintulajeja. Suomessa pesivien sorsalintujen määrä on kuitenkin vähentynyt ja peräti puolet sorsalintulajeista sekä lähes puolet kahlaajalajeista on arvioitu uhanalaisiksi. Tämä on seurausta niiden elinympäristöjen heikkenemisestä muun muassa rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena. Erityisen heikko tilanne on sisämaan suojelluilla lintuvesillä, joilla on tärkeä merkitys myös luontoharrastajille, matkailulle ja metsästykselle.

Useat esimerkit sekä kotimaasta että ulkomailta osoittavat, että kosteikkojen elinvoimaisuus voidaan palauttaa hyvin suunnitelluilla ja mitoitetuilla toimenpiteillä. Tällaisiksi ovat osoittautuneet esim. rannat avoimina pitävä laidunnus, veden pinnan nosto ja hoitokalastus. Maatalousympäristöön tehtävillä kosteikoilla voidaan myös vähentää merkittävästi pelloilta vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden määrää. Kosteikkojen perustaminen tai ennallistaminen on myös ilmastoteko, sillä kosteikkoekosysteemit ovat tutkitusti tehokkaita hiilinieluja.

Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että vesi- ja rantalintukantojen sekä muun kosteikkoluonnon hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, ja edellyttää valtiota osoittamaan riittävän rahoituksen kosteikkojen hyvän tilan palauttamiseksi.