Tiina Tuomela jatkaa KD Naisten puheenjohtajana

10.10.2017 klo 11:33 Uutiset

KD Naisten puheenjohtajana jatkaa vuosina 2018 – 2019 Ylen aamutohtori ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Tuomela Vantaalta. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Turunen Kaakkois-Suomesta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Kuismanen Pirkanmaalta. KD Naiset antoivat liittokokouksessaan kahdeksan julkilausumaa.

 

1. Valtion kohdennettava kunnille varat ikäihmisten palveluihin

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen valtio on linjannut, että kuntien budjetista maakunnalle siirtyy euromääräisesti sama summa kuin mitä kunta on kohdentanut sotepalveluihin. Tämä on johtanut siihen, että kunnat eivät halua lisätä sotemenojaan.

KD Naiset on huolissaan erityisesti ikäihmisten palvelutarpeeseen vastaamisesta. Kaikkien tiedossa on, että ikäihmisten määrä tulee kasvamaan. Samalla kasvaa myös huonokuntoisten ikäihmisten määrä ja sitä kautta myös palvelutarpeet lisääntyvät. KD Naisten mielestä valtion tulisi erikseen linjata, että ikäihmisten hoidontarpeeseen kohdennettua budjetin nousua ei vähennetä kuntien budjetista. Valtion tulee erikseen kohdentaa rahoitus maakunnille budjetin lisäkasvusta vanhuspalvelujen kulujen kattamiseksi.

 

2. Omaishoitajuuden korvaus verottomaksi

Omaishoitajat tekevät inhimillisesti tärkeää työtä. Omaishoitajan saama korvaus raskaasta työstä on minimaalinen. Omaishoitajuus tuottaa kuitenkin 3 miljardin säästöt Sari Kehusmaan mukaan ja KELA:n tutkimuksen mukaan 2,2 miljardin säästöt. Tukea saa tällä hetkellä 42 000 omaishoitajaa, vaikka tuen saajia pitäisi olla 60 000. Jos nämä 60 000 omaishoitajaa lopettaisivat, tarvittaisiin sama määrä ympärivuorokautisia laitoshoitopaikkoja.

KD Naisten mukaan omaishoitajien saamaa korvausta ei tule verottaa. Näin tuetaan omaishoitajien taloudellista tilannetta. Lisäksi omaishoitajuudelle tulisi määritellä valtakunnalliset kriteerit ja siirtää se KELA:n maksettavaksi. Näin omaishoitajuudesta saadaan yhdenvertaista koko Suomessa.

 

3. Digisyrjäytyneet

Digipalveluja kehitetään Suomessa jatkuvasti. KD Naiset näkee sinänsä hyvänä palvelujen kehittämisen, mutta on huolissaan digisyrjäytymisestä. KD Naiset vaatii, ettei ketään saa syrjiä puutteellisten digitaitojen vuoksi.

KD Naiset on huolissaan erityisryhmien; kuten ikääntyneiden, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien  huomioimisesta digipalvelujen kehittämisessä.

KD Naiset ehdottaa, että lainsäädäntöä tarkennetaan siten, että yhdenvertaisuuslain perusteella palveluihin hakeminen ja niiden saaminen varmistetaan myös ilman digitaitoja.

 

4. Yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen

KD Naiset on huolissaan yksinäisyydestä sekä palvelutarpeeseen vastaamisesta. KD Naisten mukaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tulee kiinnittää toimintatapojen kehittämissä sekä hoito- ja palveluketjujen kuvaamisessa erityistä huomiota yksinäisyyden poistamiseen sekä yksinäisten palvelutarpeeseen vastaamiseen.

Yksinäisyyden poistamiseksi KD Naiset näkee tärkeäksi kokonaisvaltaisen yhteistyön palvelun tuottajien, järjestöjen, seurakuntien sekä omaisten kanssa. Myös yhteisöllisen asumisen mahdollistaminen kaavoituksen ja muiden tukitoimien kannalta voisi osaltaan edesauttaa yhteisöllisyyden aikaansaamiseksi yksinäisyyden sijaan.

 

5. Perhehoitoa sitä tarvitseville

KD Naiset näkee tärkeäksi perhehoidon kehittämisen muistisairaille, ikäihmisille sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Lasten ja nuorten kohdalla perhetyö ja perheeseen sijoittaminen on laajasti tunnettu ja hyvä toimintatapa. Perhehoito on inhimillinen ja taloudellinen vaihtoehto, joka voisi paikata nykyistä palvelukuilua laitoshoidon ja kotona asumisen välissä.

Perhehoidossa oleva voi osallistua voimiensa mukaan kotitöihin, kuten ruoan laittoon ja siivoukseen. Perhehoito mahdollistaa yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden. Perhehoito mahdollistaa myös ulkoilun mahdollisuuden kodin pihassa yhdessä muiden kanssa. KD Naiset näkee perhehoidon kehittämisen myös mahdollisuutena yhdistää omien lasten hoidon ja työn yhteensovittamisen. Perhehoitoa tulisi hyödyntää myös omaishoitajien vapaiden järjestämisessä palvelusetelien avulla.

 

6. Perheille aito valinnanvapaus

Sote- ja maakuntauudistuksessa ylistetään valinnanvapautta. KD Naiset näkee tärkeäksi, että myös perheille mahdollistetaan aito valinnanvapaus perhevapaiden sekä varhaiskasvatuksen toteuttamisen suhteen.

Tällä hetkellä perhepolitiikkaa toteutetaan pitkälti sekä elinkeinoelämäpolitiikan ehdoilla että sellaisen ideologisen ajattelun pohjalta, että varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkodissa on aina lapsen edun mukaista. Tutkimusten mukaan kuitenkin useimpien alle kolmevuotiaiden stressitaso nousee isossa ryhmässä.

KD Naiset pitää tärkeänä, että perhepolitiikassa huomioidaan lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen kotona ja perhepäivähoidossa mahdollistaa yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, tunnekasvatuksen ja oman elämänrytmin huomioimisen usein päiväkotihoitoa paremmin. KD Naiset katsoo, että perhepoliittisten päätösten tulee tukea mahdollisuuksia lasten hoitamiseen kotona sekä perhepäivähoidossa.

 

7. Omaa kulttuuria kunnioitettava

Varhaiskasvatuslain 2 §, kuudes kohta toteaa, että varhaiskasvatuksen tulee kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että varhaiskasvatuksessa on uskontoon ja katsomukseen perusoikeus. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa perusteissa todetaan myös, että varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että lasten ja perheiden oma uskonnonvapaus tulisi huomioida.

 

KD naiset on huolissaan, että kunnat rikkovat tätä lainsäädännön määräävää kohtaa siten, etteivät päiväkodit varmista lasten ja perheiden kristillisen kulttuuriperinteen huomioimista osana varhaiskasvatusta. Tällä hetkellä valtaväestöä syrjitään varhaiskasvatuksessa vedoten vähemmistöjen oikeuksiin. Tosiasiallisesti laki määrää huomioimaan myös valtaväestön kulttuuriperinteen ja kristinuskon kunnioittamisen. KD naiset vaatii kunnilta toimia tämän epäkohdan korjaamiseksi.

 

8. Lasten huostaanottojen lisääntyminen

KD Naisten on erittäin huolestunut tiedotusvälineissä esille tulleista lasten huostaanottojen lisääntymisestä jopa 50%:lla. Luku on niin suuri, että haluamme viranomaisten tekevän selvityksen siitä mistä tämä johtuu!

Johtuuko tilanne vanhempien alkoholisoitumisesta tai huumeiden käytöstä, mielenterveyden ongelmista tai muista sairauksista, vanhempien välinpitämättömyydestä ja itsekkyydestä tai köyhyydestä vai siitä, että ei uskalleta olla vanhempi ja aikuinen lapselle, vaikka lapset tarvitsevat  rajoja ja rakkautta.

Se, että lapsia joudutaan ottamaan huostaan tällaisella vauhdilla on kestämätöntä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, siksi KD Naiset esittää, että on laadittava mahdollisimman nopeassa aikataulussa selvitys lasten huostaanottojen syistä. Sen jälkeen on ryhdyttävä tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin, jotta huostaanotolta vältyttäisiin.

 

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry piti liittokokouksen la 7.10.2017 Kauniaisissa.

Kuvassa vasemmalla KD Naisten puheenjohtajana jatkava Tiina Tuomela ja oikealla 1. varapuheenjohtajaksi valittu Tarja Turunen.