KD: ”Maten växer inte i butikshyllan

KD: "Maten växer inte i butikshyllan”

2.9.2016
KD riksdagsgrupp offentliggjorde idag sitt jord- och skogsbrukspolitiska program. Bakgrunden till programmet är en djup oro över det finländkaa jordbrukets tillstånd och landsbygdens livskraft.

–          Jordbruket har under de senaste åren hamnat i en svår kris. Producentprisernas fall, de Ryska importbegränsningar och problemen med stödbetalningarna, har tillsammans med andra faktorer orsakat svårigheter för jordbruksföretagarna. Ungefär 1800 lantgårdar lades ned ifjol, påminde riksdagsgruppens ordförande Peter Östman, som presenterade det nya programmet.

I det jord- och skogsbrukspolitiska programmet presenterar kristdemokraterna förslag om hur man på längre sikt kan lösa jordbrukets problem. Målsättningen är en livskraftig landsbygd, att trygga av försörjningsberedskapen, samt ett jord- och skogsbruk som bygger på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt.

Programmet innehåller sammanlagt 34 olika åtgärdsförslag, hur man vill förbättra jordbrukarnas verksamhetsförutsättningar genom: att utveckla ett välfungerande skogsbruk, en förnyad stödpolitik, en mera rättvis livsmedelskedja, att gynna inhemsk produktion i offentliga anskaffningar, samt möjliggöra småskalig energiproduktion på landsbygden.

KD föreslår bl.a. en halvering av fastighetsskatten för lantbrukets produktionsbyggnader, jordbruksstödets allokering till aktiva jordbruk, att öka användningen av trä i offentliga byggprojekt, samt utveckla varumärkningen så, att konsumenterna får bättre information om produkternas primärproducent och tillverkare.

–          Vi vill att finländarna får äta hälsosamma och trygga, inhemska livsmedel, att Finlands åkrar förblir i aktiv odling, att skogarna sköts, att landsbygden förblir bebodd, samt att lantbruksföretagarna får den lön som de förtjänar, sammanfattade Peter Östman partiets målsättning angående jordbrukets framtid.

KD riksdagsgruppens jord- och skogsbrukspolitiska program lyder under namnet ”Maten växer inte i butikshyllan” – Lönsammare jordbruk. Programmet publicerades i samband med riksdagsgruppens sommarmöte på fredagen 2.9.2016 i Villmanstrand.