KD riksdagsgrupp publicerade sin alternativbudget

Barnfamiljers och äldres livssituation måste prioriteras 

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen föreslår förbättringar för barnfamiljer och äldre i sin alternativbudget för nästa år. För barnfamiljer föreslår KD att man behåller barnavdraget i beskattningen, höjer barnbidraget och fördubblar försörjarbidraget för studerande föräldrar. Alternativbudgeten presenterades av riksdagsgruppens ordförande och finansutskottsansvarige Peter Östman.

De vuxna som idag är i arbetsför ålder kommer att vara framtidens ”stora årskullar”, om det inte föds mer barn i det här landet.

Finland behöver en mera barnvänlig atmosfär och mera långsiktigt familjepolitik. Med hjälp av åtgärder som förbättrar barnfamiljernas ställning kan man öka familjernas känsla av att man klarar sig, vilket också skulle uppmuntra till större barnantal, konstaterar Östman.

Bland förmånerna för de äldre skulle KD höja garantipensionen och sänka läkemedelsersättningens betalningstak med 155 euro till 605 euro, från dagens 450 euro. KD föreslår att man tar i bruk ett omfattande servicesedelsystem för äldre, genom vilket man kan skaffa hemservice eller service på vårdhem. KD föreslår också att man förnyar läkemedelsersättningssystemet så, att kostnaderna skulle kunna delas på fler månader så att inte alla kostnader kommer i början av året.

Många äldre har ekonomiska problem. Pensionen räcker inte till och höga sjukvårdskostnader leder till en fattigdomsfälla. Service som skulle förbättra möjligheterna att bo hemma är ofta alldeles för dyra. När man räknar ihop hela självriskandelen, räcker inte pengarna till för mat och sjukvårdskostnader.

KD föreslår även utveckling av terminalvården.

Med hjälp av en bra terminalvård minskar man rädslan för livets slutskede och lindrar lidandet för den döende och anhöriga.

Människan har rätt till en människovärdig vård i livets slutskede. I Finland har man utvecklat utmärkta modeller för terminalvård. Vi behöver större resurser och utbildning av personalen för att sprida dessa till hela landet.

 

Som målsättning ett omfattande inomhusluftsprogram

En ny öppning i KD:s alternativbudget är den starka satsningen på inomhusluftsproblem. Uppskattningsvis 800 000 finländare utsätts årligen för fuktskador i byggnader. Tiotusentals har dagliga symtom. Vi behöver ett omfattande nationellt program, för att lösa dessa problem. Istället för att släcka bränder måste vi börja lösa problemen på förhand.

Vetenskaplig bevisning på sambandet mellan fuktskador och olika sjukdomar och symtom är motstridiga och oklara. Vi behöver mer forskning samt gemensamma verksamhetsmodeller för att kunna bedöma hälsoriskerna.

Inomhusluftspolikliniker behövs till universitetssjukhusen.  De som insjuknat på grund av problem med inomhusluften behöver sjukdomsklassificering och bättre socialskydd.

Hur ska man täcka kostnaderna?

De ökade kostnaderna skulle kristdemokraterna finansiera till största delen med hjälp av hälsofrämjande skatter såsom sockerskatten och alkoholskatten.

Vi skulle höja alkoholskatten mer än regeringen. En höjning av alkoholpriset är desto viktigare, ifall man ökar tillgängligheten enligt regeringenspropositionen till nya alkohollagen.

KD föreslår en halvering av avdragsmöjligheten av fackförbundsavgifterna samt att man helt slopar företagens avdragsrätt när det gäller medlemsavgifterna för företagsorganisationer. Besparingar skulle även göras bland företagsstöden.

Alternativbudgeten i sin helhet (på finska)