KD riksdagsgruppen: Sote-valfrihetsmodellen ökar välfärdsskillnaderna

Den Kristdemokratiska riksdagsgruppen är inte nöjd med den sote-valfrihetsmodellen som rättats till efter grundlagsutskottets observationer, utan anser att förändringarna är otillräckliga. KD riksdagsgruppen gav sitt uttalande om propositionen till social- och hälsoministeriet under förra fredagen.

Förändringarna är inte tillräckliga för att trygga reformens ursprungliga målsättningar. Välfärdsskillnaderna kommer till och med att öka såväl mellan regioner, som mellan befolkningsgrupperna. De mindre landskapen kommer att få det svårt att klara av sina lagstadgade uppdrag, invånarna kommer att få sämre service i jämförelse med de invånare som bor i rikare landskap. Linjeringarna om valfriheten kommer att differentiera servicen och befolkningen även inom sote-områden, konstaterar man in utlåtandet.

Det fanns inte trovärdiga åtgärder för att stoppa den s.k. gräddfilseffekten. Faran för att övervårda den redan välmående befolkningsdelen är även den uppenbar. Samtidigt kommer nivån på servicen att differentieras så att de som är i störst behov av service kommer att få ännu mindre service.

Enligt KD skulle det ha varit ändamålsenligt att ta i bruk kundsedlarna genom beslut från landskapet. Då skulle man lätt kunna öka valfriheten stegvis, genomtänkt och behärskat. I propositionen är utgångspunkten däremot en omfattande användning av kundsedlar, där landskapet skulle enbart ha rätten att begränsa användandet med ett skilt beslut.

I uttalandet ställer man sig även tveksam till uppnåendet av sparmålsättningen på tre miljarder euro. Det grundas på tidigare omfattande försök, där primärhälsovårdens kundsedel har ökat efterfrågan på service samt även kostnadernw. Dessutom kommer valfrihetsmodellen att splittra producentfältet och därmed lämna kvar möjligheterna till deloptimering.

När kommunen överförde patienterna till specialistsjukvården så snabbt som möjligt, leder det troligtvis till samma sak med företagen. Helhetsansvaret kommer inte att finnss under samma tak, argumenterar man i uttalandet.

Enligt KD kommer speciellt specialsjukvården och jourverksamheten att vara i farozonen och stt landskapen inte kan säkerställa tillräcklig service, om reformen verkställs. På längre sikt kommer en flytt av produktionen från sjukhusen till privata aktörer att hämma utbildningen av specialistläkare. Universitetssjukhusens centrala uppgift, alltså forskning och utbildning, kommer att vara I farozonen när antalet experter och patienter blir mindre.

Personlig budget är en reform som kan stödas

För den som använder flera tjänster är möjligheten till en personlig budget en reform som KD riksdagsgruppen kan stöda.

Det skulle ge större bestämmanderätt när det gäller central service för personer med stort vårdbehov. Förstärkandet av självbestämmanderätten är viktig för till exempel handikappade människor. Det är viktigt att trygga tillräckliga resurser för den personliga budgeten. Det viktigaste är att det i propositionen ges möjlighet att avstå från den personliga budgeten, säger man i uttalandet.

Landskapets affärsverk ansvarar för serviceproduktionen om kunden vill eller om man inte är kapabel till att anskaffa service som man behöver.

KD poängterer att den offentliga makten även i fortsättningen ska trygga alla en likvärdig och tillräcklig social- och hälsovårdsservice. En del landskap kommer att ha en liten befolkningsmängd. I dessa landskap kommer även intresset från privata serviceproducenter att vara mindre. Problem kan uppstå även vid rekrytering av personal. Tillgången på service kan bli problematiskt, om ett enskilt företag som sköter om en stor del av serviceproduktionen inom landskapet, går i konkurs. Landskapet kommer att ha svårt att svara på sådana situationer. I värsta fall kommer människors liv och hälsa vara i fara.

Om propositionen framskrider som planerat och regeringen kommer att vara eniga om lagpropositionens innehåll inom den utsatta tidtabellen, kommer riksdagen att påbörja behandlingen i februari. Efter remissdebatten kommer propositionen att sändas till social- och hälsoutskottet, där Kristdemokraterna representeras av vicemedlem, riksdagsledamot Sari Tanus. I den parlamentariska sote-reformgruppen representeras KD av riksdagsledamot Päivi Räsänen.